งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขึ้นทะเบียน เกษตรกร ทพศ 2553/54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขึ้นทะเบียน เกษตรกร ทพศ 2553/54"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขึ้นทะเบียน เกษตรกร ทพศ 2553/54
กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ผลการขึ้นทะเบียน มติ ครม วันที่ 23 มีนาคม 2553

2 จำแนกเกษตรกร จำแนกตามเอกสารสิทธิ์. มีเอกสารสิทธิ์
จำแนกเกษตรกร จำแนกตามเอกสารสิทธิ์ มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่เอกสารสิทธ์ หมายถึง เอกสารที่ทางราชการออกให้ตามกฎหมาย แสดงความมีสิทธิในที่ดินผืนนั้นๆ มีขอบเขต แสดงที่ตั้งชัดเจน เช่น โฉนดที่ดิน นส. 3 นส.3ก เป็นต้น สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการจำนอง คำประกันกับทางราชการ หรือ ธนาคารได้

3 ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หมายถึง พื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. พื้นที่ป่าไม้ 2. พื้นที่อื่นๆ เช่น ที่สาธารณะประโยชน์ ที่เขตทหาร ที่ราชพัสดุ ฯลฯ

4 แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
เกษตรกร พื้นที่ พืชที่ปลูก พื้นที่ป่า พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อื่นๆ ข้อ 4 ในแบบ เช่น พื้นที่สาธารณประโยชน์ รายเดิม พื้นที่เดิม พืชเดิม ขึ้นทะเบียนได้ รายใหม่ พื้นที่ใหม่ พืชใหม่ ขึ้นทะเบียนไม่ได้ รับขึ้นทะเบียนได้ แต่โปรแกรมล็อค จังหวัดทำหนังสือแจ้งกรม เป็นกรณีๆไป (รายเดิม )+ครอบครัวขยาย รับขึ้นทะเบียนได้ แต่โปรแกรมล็อค รับขึ้นทะเบียนได้ แต่โปรแกรมล็อค จังหวัดทำหนังสือแจ้งกรม เป็นกรณีๆไป จังหวัดทำหนังสือแจ้งเป็นกรณีๆไป


ดาวน์โหลด ppt การขึ้นทะเบียน เกษตรกร ทพศ 2553/54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google