งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แผนที่จังหวัด มาตราส่วน 1:160,000

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แผนที่จังหวัด มาตราส่วน 1:160,000"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่และข้อมูลแผนที่ ที่จะส่งให้คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด

2 1. แผนที่จังหวัด มาตราส่วน 1:160,000

3 2. แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พิมพ์ลงแผนไข Overlay
พื้นที่ต้องการตรวจสอบ

4 3. แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 พร้อมแผน Overlay (พื้นที่ต้องการตรวจสอบ)

5 4. เอกสารประกอบแสดงข้อมูลที่ต้องการให้ตรวจสอบ พิจารณา แก้ไข

6 5. บัญชีแสดงจำนวนแผนที่ ข้อมูลเอกสารที่ส่งให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

7 Power Point แนะนำวิธีการพิจารณาปรับปรุงเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape)
6. ข้อมูลดิจิทัล Power Point แนะนำวิธีการพิจารณาปรับปรุงเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) ข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐ ทุกหน่วยงาน ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

8 7. หนังสือแนวทางการปรับปรุงเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) จำนวน 1 เล่ม

9 ขั้นตอนการปฏิบัติ คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด

10 1. ประชุมทำความเข้าใจ แนวทางดำเนินการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้

11 คณะทำงานระดับอำเภอ ประกอบด้วย
คำสั่งจังหวัดเลยที่ 64/2549 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 คณะทำงานระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8(ขอนแก่น) ผู้แทนพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเลย ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่เลย หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8(ขอนแก่น) ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินป่าไม้(อุดรธานี) หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเลย หัวหน้าหน่วยบริการป่าไม้อำเภอ

12 2. ตรวจสอบภาพรวมแนวเขต ของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของทุกหน่วยงานในแผนที่มาตราส่วน 1:50,000

13 คำอธิบายสัญลักษณ์แผนที่
สีน้ำตาล SD นิคมสหกรณ์ สีส้ม FD ป่าสงวนแห่งชาติ สีม่วง CP นิคมสร้างตนเอง สีเหลือง LD,PF ป่าไม้ถาวร สีเขียวเข้ม NP อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตร์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สีดำ TD ที่ราชพัสดุ สีแดง LR,SPK เขตปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ดิน สปก.4-01 สีเขียว NS ป่าชายเลน สีน้ำเงิน Re shape ขนาด 2 มม. สีน้ำเงิน LF เขตสวนป่า

14 3. ตรวจสอบพื้นที่ ที่คณะกรรมการฯ(Reshape) ต้องการให้ตรวจสอบ
พื้นที่ต้องการตรวจสอบ

15 4. ตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และ Overlay 1:4,000
ถ้าถูกต้อง ให้ยืนยันเส้นเดิมแล้วลงนามกำกับในOverlay ถ้าผิด ให้ขีดแนวใหม่ แล้วลงนามกำกับในOverlay พร้อมเหตุผล

16 5. ตรวจสอบข้อมูลดิจิทัล ทั่วทั้งจังหวัด ถ้าพบแนวเขตที่ต้องการแก้ไข
5. ตรวจสอบข้อมูลดิจิทัล ทั่วทั้งจังหวัด ถ้าพบแนวเขตที่ต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับภาพถ่ายทางอากาศ และ Overlay ให้จังหวัดจัดพิมพ์หรือประสานงานให้คณะที่ 1- 4 จัดพิมพ์เพิ่มเติม

17 6. รวบรวมข้อมูลและแผนที่ในลักษณะเดียวกันกับที่ได้รับ
พร้อมจัดทำบัญชีสรุป ส่งให้คณะกรรมการฯ(Reshape) บัญชี


ดาวน์โหลด ppt 1. แผนที่จังหวัด มาตราส่วน 1:160,000

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google