งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบ ตัวชี้วัด น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนินงา น ค่า คะแนน ที่ได้ ค่า คะแนน ถ่วง น้ำหนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบ ตัวชี้วัด น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนินงา น ค่า คะแนน ที่ได้ ค่า คะแนน ถ่วง น้ำหนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบ ตัวชี้วัด น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนินงา น ค่า คะแนน ที่ได้ ค่า คะแนน ถ่วง น้ำหนัก ระดับความสำเร็จของ การควบคุม ภายใน 4 ขั้นตอนที่ 3 30.12 ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการ ควบคุมภายใน

3 3 ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 – 28 สิงหาคม 2554 1. จัดทำร่าง ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน 5 องค์ประกอบ มาจัดทำแบบ ปย. 1 2. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้ ส่วน / กลุ่ม รายงาน ปย.2 ส่งให้ฝ่ายแผนงานและติดตาม ประเมินผล ส่วนอำนวยการ ตามหนังสือ ทส 0913.2/07922 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 – 28 สิงหาคม 2554 1. จัดทำร่าง ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน 5 องค์ประกอบ มาจัดทำแบบ ปย. 1 2. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้ ส่วน / กลุ่ม รายงาน ปย.2 ส่งให้ฝ่ายแผนงานและติดตาม ประเมินผล ส่วนอำนวยการ ตามหนังสือ ทส 0913.2/07922 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการควบคุม ภายใน

4 4 คำอธิบายผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 แนวทางประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละขั้นตอน ผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในรับผิดชอบ การกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 3 และแจ้งเวียนทุกส่วน / ทุกกลุ่ม ทราบหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติในการ ประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักฯ ที่ 0441/2554 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 โดย แจ้งแนวทางการปฏิบัติการควบคุมภายในในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 และแจ้งเวียนหนังสือให้ทุกส่วน / กลุ่มทราบ และได้ส่งสำเนา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 2. ประชุมคณะทำงานการควบคุมภายใน เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม ภายใน ของปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ( รอบ 6 เดือน 31 มีนาคม 2554) ของสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 และส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวให้สำนัก แผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554 2. สำนักฯ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2553 ( รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และส่งรายงานผลการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย.2 ให้สำนักแผนงานและ สารสนเทศ วันที่ 5 เมษายน 2554 3. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม การสื่อสารและสารสนเทศ และการติดตามประเมินผล และจัดทำแบบสอบถามการควบคุม ภายใน ประกอบด้วย แบบสอบถามด้านการบริหาร ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ส่งสำนัก แผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 3. สำนักฯได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานบริหารความเสียงและควบคุมภายในเมื่อ 2 พฤษภาคม 2554 เพื่อจัดทำแบบประเมินของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบคือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม การสื่อสารและ สารสนเทศ และการติดตามประเมินผล และจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน ประกอบด้วย แบบสอบถามด้านการบริหาร ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ส่งสำนักแผนงาน และสารสนเทศ ตามหนังสือ ที่ ทส 0913.2/6388 ลว. 28 มิถุนายน 2554 4. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 นำผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ มาจัดทำแบบ ปย. 1 และทำการประเมินกิจกรรมต่างๆ นำจุดอ่อน / ความเสี่ยง ที่ได้จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน และจุดอ่อน / ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ตาม ภารกิจหลักมารายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2 และส่งแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ให้สำนักแผนงาน และสารสนเทศ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 4. 5. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้าน ประสิทธิผล โดยวัดผลจากระดับค่าคะแนนของตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจกลัก / เป้าหมายผลผลิต ของส่วนราชการตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ( ตัวชี้วัดที่ 3.1,3.2) ส่งกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 5. -

5 22/09/575


ดาวน์โหลด ppt 2 ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบ ตัวชี้วัด น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนินงา น ค่า คะแนน ที่ได้ ค่า คะแนน ถ่วง น้ำหนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google