งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน 31 มีนาคม 2553 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน 31 มีนาคม 2553 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน 31 มีนาคม 2553 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

2 สภาพทั่วไป มีจำนวนประชากรประมาณ 155,00 คน และมีพื้นทางการเกษตรประมาณ 170,442 ไร่ มีข้าวเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีสายน้ำหลักที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร มีแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

3 สภาพพื้นที่แหล่งชุมชนที่มีแม่น้ำจัน - แม่น้ำคำ
แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

4 สภาพพื้นที่แหล่งชุมชนที่มีแม่น้ำจัน - แม่น้ำคำ
แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

5 สภาพพื้นที่แหล่งชุมชนที่มีแม่น้ำจัน - แม่น้ำคำ
แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

6 สภาพพื้นที่แหล่งชุมชนที่มีแม่น้ำจัน - แม่น้ำคำ
แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

7 สภาพปัญหา ปัญหาน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอ
ปัญหาต้นน้ำถูกทำลาย ปัญหาไม่มีการบริหารจัดการระบบน้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

8 สภาพความแห้งแล้ง แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

9 ความต้องการ ความเพียงพอต่อความต้องการในการเกษตร
1. ต้องการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ให้มี ความเพียงพอต่อความต้องการในการเกษตร 2. ต้องการมีระบบกักเก็บรักษาน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอด ทั้งปี แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

10 ภาพแหล่งน้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

11 แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

12 โครงการที่ต้องการดำเนินการ
1. โครงการทำแก้มลิงในพื้นที่รับน้ำตอนล่าง เพื่อให้มีน้ำใช้ ตลอดทั้งปี 2. โครงการทำฝายแม้วตามโครงการพระราชดำริ 3. โครงการทำฝายชะลอน้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

13 4. โครงการขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่ดินสาธารณะ บริเวณ พื้นที่เพาะปลูกและอื่นๆ โครงการป้องกันเขื่อนตลิ่งพัง โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ เกษตรกร เช่น เลี้ยงปลาในกระชัง ปลูกพืชผัก อื่นๆ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

14 ภาพฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ
ภาพฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

15 ภาพฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ
ภาพฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

16 ภาพฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ
ภาพฝายกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

17 การดำเนินการ จะต้องมีแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

18 ให้มีแผนงานในการของบประมาณ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรทุกภาคส่วนได้มีแผนงานในการดำเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้ใช้แผนพัฒนาลุ่มน้ำเป็นเครื่องมือประสานงานติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามโครงการที่ใช้แผนฯ เป็นเครื่องมือ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

19 ขั้นตอนการดำเนินการ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

20 1. การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
2. แบ่งกลุ่มอภิปรายเป็นรายตำบล 3. ถ่ายภาพพื้นที่ประกอบ สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาและพื้นที่ที่จะทำการพัฒนา 4. พิจารณาผลที่จะได้รับในแต่ละตำบล หมู่บ้าน 5. รวบรวมปัญหาความต้องการจัดทำเป็นรูปเล่ม 6. จัดทำรายชื่อผู้ร่วมประชุมสัมมนาและมติเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบ 7. ติดตามประเมินผล และประชุมพิจารณาโครงการเพิ่มเติม 8. ส่งแผนที่จัดทำเสร็จแล้ว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการขออนุมัติ งบประมาณในการ ดำเนินการตามแผนฯ แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน

21 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำฯ ในครั้งนี้ นายอภิรักษ์ ศักดิ์สนิท นายอำเภอแม่จัน แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน 31 มีนาคม 2553 ณ ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง แผนพัฒนาลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่จัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google