งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้
ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทร – 3 ต่อ 551 โทรสาร การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้/หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (กล้าไม้ทั่วไป 10,000 ต้น / ปี หน่วยงาน 50,000 ต้น / ปี) - สถานีเพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ (กล้าไม้ทั่วไป 1,500 ต้น / ปี หน่วยงาน 10,000 ต้น / ปี) ขั้นตอนที่ ปฏิบัติได้จริง ขั้นตอนเดิม 30 นาที. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/ ตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล/ หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ 3 ชั่วโมง ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ 5 ช.ม 30 นาที. หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ 1 ช.ม. 2 ชั่วโมง จ่ายกล้าไม้ รวม 2 ขั้นตอน / 4 ชั่วโมง จ่ายกล้าไม้ รวม 3 ขั้นตอน / 8 ชั่วโมง

2 ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้
ประกาศ ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้/หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (กล้าไม้ทั่วไป 10,000 ต้น / ปี หน่วยงาน 50,000 ต้น / ปี) - สถานีเพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ (กล้าไม้ทั่วไป 1,500 ต้น / ปี หน่วยงาน 10,000 ต้น / ปี) ขั้นตอนที่ ปฏิบัติได้จริง ขั้นตอนเดิม 30 นาที. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/ ตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล/ หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ 3 ชั่วโมง ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ 5 ช.ม 30 นาที. หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ 1 ช.ม. 2 ชั่วโมง จ่ายกล้าไม้ รวม 2 ขั้นตอน / 4 ชั่วโมง จ่ายกล้าไม้ รวม 3 ขั้นตอน / 8 ชั่วโมง

3 ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้
ประกาศ ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้/หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (กล้าไม้ทั่วไป 10,000 ต้น / ปี หน่วยงาน 50,000 ต้น / ปี) - สถานีเพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ (กล้าไม้ทั่วไป 1,500 ต้น / ปี หน่วยงาน 10,000 ต้น / ปี) ขั้นตอนที่ ปฏิบัติได้จริง ขั้นตอนเดิม 30 นาที. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/ ตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล/ หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ 3 ชั่วโมง ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ 5 ช.ม 30 นาที. หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ 1 ช.ม. 2 ชั่วโมง จ่ายกล้าไม้ รวม 2 ขั้นตอน / 4 ชั่วโมง จ่ายกล้าไม้ รวม 3 ขั้นตอน / 8 ชั่วโมง

4 ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้
ประกาศ ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ หลักฐานประกอบการขอรับกล้าไม้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ แผนที่พื้นที่ปลุกต้นไม้โดยสังเขป การแจกจ่ายกล้าไม้ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้/หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ - ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (ประชาชนทั่วไป 10,000 ต้น / ปี หน่วยงาน 50,000 ต้น / ปี) - สถานีเพาะชำกล้าไม้ ในอำนาจหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ (ประชาชนทั่วไป 1,500 ต้น / ปี หน่วยงาน 10,000 ต้น / ปี)

5 ขั้นตอนเดิม รวม 3 ขั้นตอน / 8 ชั่วโมง ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/ตรวจหลักฐาน/ ข้อมูลชนิดไม้ และจำนวนกล้าไม้ที่ขอรับ 30 นาที. หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ 5 ช.ม 30 นาที. 2 ชั่วโมง จ่ายกล้าไม้ รวม 3 ขั้นตอน / 8 ชั่วโมง

6 ขั้นตอน ที่ปฏิบัติได้จริง
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/ตรวจหลักฐาน/ ข้อมูลชนิดไม้ จำนวนกล้าไม้ที่ขอรับ/ หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสถานี ลงนามอนุมัติ ประชาชน ยื่นคำขอรับกล้าไม้ 3 ช.ม จ่ายกล้าไม้ 1 ชั่วโมง รวม 2 ขั้นตอน / 4 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google