งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัด สระแก้ว ชั้น 2

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2552

3 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 โครงการส่งเสริมการให้บริการ เครื่องจักรกล ของกลุ่มเกษตรกร 3.2 ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร แห่งชาติ พ.ศ 3.3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

4 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 4.2 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหา ปัจจัย การผลิตทางการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร 4.3 ผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี FTA

5 ระเบียบวาระที่ 5 เพื่อเพื่อพิจารณา
5.1 แผนการเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องหน่วยงานราชการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 6.1 เรื่องมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 6.2 เรื่องนโยบายการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ * สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง * มีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ด้วยตนเอง ฯลฯ

6 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 งานกีฬาสหกรณ์ (24 ธันวาคม 2552)


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google