งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
หน่วยที่ 2 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ต้นทุนผลิตสินค้า การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ การจัดทำทะเบียนค่าแรงงานและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิต การบันทึกบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้หน่วยที่2

2 แบบประเมินผลก่อนการเรียนรู้หน่วยที่2
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ซื้อวัตถุดิบสุทธิ จะคำนวณตามข้อใด ก. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสุทธิ+วัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวด ข. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสิทธิ+ค่าขนส่งเข้า-ส่งคืน+ส่วนลดรับ ค. ซื้อวัตถุดิบ+ค่าขนส่งเข้า-ส่งคืน-ส่วนลดรับ ง. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสุทธิ+ค่าขนส่งเข้า-ส่งคืน-ส่วนลดรับ 2. วัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งสิ้น บันทึกตามข้อใด ก. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสิทธิ ข. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต +ซื้อวัตถุดิบสุทธิ ค. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด ง. ไม่มีข้อใดถูก 3. วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต ตรงกับข้อใด ก. วัตถุดิบทางตรง ข. วัตถุดิบทางอ้อม ค. วัสดุโรงงาน ง. วัสดุสิ้นเปลือง 4. ข้อใดจัดว่าเป็นวัตถุดิบทางตรง สำหรับโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง ก. ลิ้นจี่ ข. น้ำตาล ค. ถังไม้ ง. คนงาน 5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าแรงงานทางตรง ก. ค่าแรงงานคนเย็บผ้า ข. เงินเดือนพนักงาน ค. เงินเดือนวิศวกร ง. ถูกทุกข้อ

3 6. ค่าแรงงานทางอ้อมจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบ. ข
6. ค่าแรงงานทางอ้อมจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบ ข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิต ง. วัตถุดิบทางทางตรง 7. ค่าสิทธิบัตรจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบ ข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิต ง. วัตถุดิบทางตรง 8. ค่าเครื่องมือจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด 9. จ่ายค่าแรงงานให้พนักงาน 25,000 บาท เป็นค่าแรงงานปกติ 20,000 บาท ค่าล่วงเวลา 5,000 บาท โดยกิจการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เงินประกันสังคม 5% ถามว่ากิจการต้องจ่ายเงินตามข้อใด ก. 22,250 บาท ข. 22,400 บาท ค. 22,500 บาท ง. 22,650 บาท 10. จากโจทย์ข้อ 9 กิจการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด ก. 1,250 บาท ข. 1,000 บาท ค บาท ง บาท

4 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปประกอบด้วย 3 ประเภท 1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. ค่าแรงงานทางตรง 3. ค่าใช้จ่ายการผลิต

5 วัตถุดิบประกอบด้วย 2 ประเภทคือ
1. วัตถุดิบทางตรง คือสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสินค้า 2. วัตถุดิบทางอ้อม คือสิ่งที่ไม่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสินค้า

6 ค่าแรงงาน มี 2 ประเภทคือ
ค่าแรงงาน มี 2 ประเภทคือ 1. ค่าแรงงานทางตรง คือ ค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักงานที่ผลิตสินค้าโดยตรง 2. ค่าแรงงานทางอ้อม คือ ค่าแรงงานที่จ่ายให้กับพนักที่ช่วยสนับสนุน ให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์

7 ค่าใช้จ่ายการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต

8 การบันทึกบัญชี มี 2 วิธีคือ
1. วิธีบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวดบัญชี 2. วิธีบันทึกบัญชีวัตถุดิบคงเหลือต่อเนื่อง

9 แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้หน่วยที่2
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ซื้อวัตถุดิบสุทธิ จะคำนวณตามข้อใด ก. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสุทธิ+วัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวด ข. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสิทธิ+ค่าขนส่งเข้า-ส่งคืน+ส่วนลดรับ ค. ซื้อวัตถุดิบ+ค่าขนส่งเข้า-ส่งคืน-ส่วนลดรับ ง. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสุทธิ+ค่าขนส่งเข้า-ส่งคืน-ส่วนลดรับ 2. วัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งสิ้น บันทึกตามข้อใด ก. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสิทธิ ข. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต +ซื้อวัตถุดิบสุทธิ ค. วัตถุดิบคงเหลือต้นงวด+วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด ง. ไม่มีข้อใดถูก 3. วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต ตรงกับข้อใด ก. วัตถุดิบทางตรง ข. วัตถุดิบทางอ้อม ค. วัสดุโรงงาน ง. วัสดุสิ้นเปลือง 4. ข้อใดจัดว่าเป็นวัตถุดิบทางตรง สำหรับโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง ก. ลิ้นจี่ ข. น้ำตาล ค. ถังไม้ ง. คนงาน 5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่าแรงงานทางตรง ก. ค่าแรงงานคนเย็บผ้า ข. เงินเดือนพนักงาน ค. เงินเดือนวิศวกร ง. ถูกทุกข้อ

10 6. ค่าแรงงานทางอ้อมจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบ. ข
6. ค่าแรงงานทางอ้อมจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบ ข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิต ง. วัตถุดิบทางทางตรง 7. ค่าสิทธิบัตรจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด ก. วัตถุดิบ ข. ค่าแรงงานทางตรง ค. ค่าใช้จ่ายการผลิต ง. วัตถุดิบทางตรง 8. ค่าเครื่องมือจัดเป็นต้นทุนการผลิตตามข้อใด 9. จ่ายค่าแรงงานให้พนักงาน 25,000 บาท เป็นค่าแรงงานปกติ 20,000 บาท ค่าล่วงเวลา 5,000 บาท โดยกิจการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เงินประกันสังคม 5% ถามว่ากิจการต้องจ่ายเงินตามข้อใด ก. 22,250 บาท ข. 22,400 บาท ค. 22,500 บาท ง. 22,650 บาท 10. จากโจทย์ข้อ 9 กิจการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด ก. 1,250 บาท ข. 1,000 บาท ค บาท ง บาท กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google