งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณกระแสเงินสด คำนวณกระแสเงินสดเพื่อใช้ประเมินโครงการลงทุน (Capital budgeting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณกระแสเงินสด คำนวณกระแสเงินสดเพื่อใช้ประเมินโครงการลงทุน (Capital budgeting)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณกระแสเงินสด คำนวณกระแสเงินสดเพื่อใช้ประเมินโครงการลงทุน (Capital budgeting)

2 ตัวอย่างโครงการ ต้นทุนเครื่องจักร: 200,000 บาท + ค่าขนส่ง 10,000 + ค่าติดตั้ง 30,000 สินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้น 25,000 บาท และหนี้สินหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น 5,000 บาท อายุโครงการ = 4 ปี มูลค่าซาก 25,000 บาท คิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง

3 ยอดขายสุทธิส่วนเพิ่ม = 250,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนเพิ่ม = 125,000 บาท (ไม่รวมค่าเสื่อม) อัตราภาษี = 40% ค่าของทุนโดยรวม = 10%

4 Time line สำหรับกระแสเงินสดของโครงการ
1 2 3 4 เงินลงทุน OCF1 OCF2 OCF3 OCF4 + CF ในงวดสุดท้าย NCF0 NCF1 NCF2 NCF3 NCF4

5 เงินลงทุนสุทธิเริ่มแรก ที่ t = 0 (หน่วย: 000)
เครื่องจักร (200) ค่าขนส่งและติดตั้ง (40) การเปลี่ยนแปลงในเงินทุน หมุนเวียน (20) กระแสเงินสดสุทธิ (CF0) (260) เงินทุน = 25, ,000 = 20,000 บาท

6 การคิดค่าเสื่อมราคา คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง: ค่าเสื่อมราคาต่อปี
= (มูลค่าสินทรัพย์ – มูลค่าซาก) ∕ อายุสินทรัพย์ *มูลค่าสินทรัพย์นี้รวมค่าขนส่งติดตั้งด้วย

7 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรรายปี
= (240,000 – 25,000) ∕ 4 = 53,750 บาท

8 กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในปีที่ 1
รายได้สุทธิ 125,000 ค่าเสื่อมราคา (53,750) กำไรก่อนภาษี 71,250 ภาษี (40%) (28,500) กำไรสุทธิ 42,750 53,750 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ 96,500

9 หมายเหตุ: รายได้สุทธิส่วนเพิ่ม = ยอดขายส่วนเพิ่ม - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนเพิ่ม

10 กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในปีที่ 2-4
ปีที่ 1 ปีที่ 2-4 รายได้สุทธิ 125,000 ค่าเสื่อมราคา (53,750) กำไรก่อนภาษี 71,250 ภาษี (40%) (28,500) กำไรสุทธิ 42,750 53,750 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ 96,500

11 กระแสเงินสดสุทธิงวดสุดท้าย (t = 4) ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน
สมมติว่าขายเครื่องจักรไปได้ในราคา 26,000 บาท; ราคาขายเครื่องจักร 26,000 ภาษีคิดจากกำไรจากการขายสินทรัพย์ (400) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 20,000 กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ ได้มาจากการดำเนินงาน 45,600

12 ถ้าโครงการจบลงก่อนที่สินทรัพย์จะถูกตัดค่าเสื่อมราคาหมด
กระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์ = เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ - ภาษีจ่าย ภาษีจะคิดจากส่วนต่างระหว่างราคาขายและมูลค่าตามบัญชี โดยที่: มูลค่าตามบัญชี = มูลค่าสินทรัพย์เริ่มแรก - ค่าเสื่อมราคาสะสม

13 ตัวอย่าง: ถ้าขายสินทรัพย์หลังจาก 3 ปี
ตัวอย่าง: ถ้าขายสินทรัพย์หลังจาก 3 ปี มูลค่าเริ่มแรก = 240,000 บาท หลังจาก 3 ปี มีมูลค่าเหลืออยู่ = 78,750 บาท ราคาขาย = 80,000 บาท ภาษีจากการขาย = 0.4(80,000-78,750) = 500 บาท กระแสเงินสด = 80, = 79,500

14 กระแสเงินสดสุทธิของโครงการบน Time Line
1 2 3 4 (260)* 96.5 96.5 96.5 142.1 NPV = -260,000+96,500[PVIFA10%,3] +142,100[PVIF10%,4] = 77, บาท *000s

15 IRR = 22.24% Payback = 2 + (67,000/96,500) = 2.7 ปี


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณกระแสเงินสด คำนวณกระแสเงินสดเพื่อใช้ประเมินโครงการลงทุน (Capital budgeting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google