งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ระบบใบสำคัญ ลักษณะของใบสำคัญจ่าย วิธีการของระบบใบสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ระบบใบสำคัญ ลักษณะของใบสำคัญจ่าย วิธีการของระบบใบสำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ระบบใบสำคัญ ลักษณะของใบสำคัญจ่าย วิธีการของระบบใบสำคัญ
หน่วยที่ 5 ระบบใบสำคัญ ลักษณะของใบสำคัญจ่าย วิธีการของระบบใบสำคัญ การบันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ

2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วยที่5
จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบใบสำคัญ ก. เพื่อความสะดวก ข. เพื่อควบคุมการจ่ายเงิน ค. เพื่อบันทึกบัญชีง่ายขึ้น ง. ถูกทุกข้อ 2. บัญชีใบสำคัญจ่าย ใช้แทนบัญชีใด ก. หนี้สิน ข. สินทรัพย์ ค. ค่าใช้จ่าย ง. รายได้ 3. ทะเบียนใบสำคัญจ่ายใช้แทนข้อใดต่อไปนี้ ก. สมุดแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้ ข. สมุดรายวันซื้อ ค. สมุดรายวันจ่ายเงิน ง. สมุดรายวันทั่วไป 4. ทะเบียนจ่ายเช็คใช้แทนข้อใดต่อไปนี้ ค. สมุดรายวันจ่ายเงิน ง. สมุดรายวันทั่ว 5. การเก็บใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจะจัดเก็บไว้ที่ใด ก. แฟ้มใบสำคัญค้างจ่าย ข. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ค. ทะเบียนจ่ายเช็ค ง. ทะเบียนใบสำคัญ

3 6. การจ่ายเงินตามใบสำคัญ จะนำไปบันทึกในข้อใด
ก. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ข. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ค. ทะเบียนจ่ายเช็ค ง. ทะเบียนใบสำคัญ 7. เงินสดที่กิจการเบิกมาใช้จ่ายครั้งละเล็ก ๆ น้อย ที่มีผู้รักษาเงินสดย่อยรับผิดชอบเรียกว่าอะไร ก. เงินสด ข. เงินสดย่อย ค. เงินขาดบัญชี ง. เงินเกินบัญชี 8. ข้อใดคือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิก และการจ่ายเงินสดย่อย ก. ใบสำคัญจ่าย ข. ใบสำคัญเงินสดย่อย ค. เงินสดย่อย ง. แฟ้มใบสำคัญจ่าย 9. ในกรณีที่เงินสดย่อยที่ตั้งไว้น้อยเกินไป กิจการควรปฏิบัติอย่างไร ก. เพิ่มวงเงินสดย่อย ข. ลดวงเงินสดย่อย ค. ตั้งวงเงินสดย่อย ง. ถูกทุกข้อ 10. ข้อใดคือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินหรือทอนเงินให้ลูกค้า ก. เงินขาด ข. เงินเกิน ค. เงินสดย่อย ง. ข้อ ก. และ ข.ถูกต้อง

4 ลักษณะของใบสำคัญจ่าย
ใบสำคัญจ่าย เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงการอนุมิให้จ่ายเงินไม่ว่ารายการนั้นจะจ่ายเงินหรือไม่ก็ตาม ใบสำคัญจ่ายมี 2 ด้าน 1. ด้านหน้า แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการค้า จำนวนเงินที่ต้องจ่าย การตรวจสอบและการอนุมัติ 2. ด้านหลัง แสดงข้อมูลการบันทึกบัญชี รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงิน

5 วิธีการของระบบใบสำคัญมี 5 ขั้น
วิธีการของระบบใบสำคัญมี 5 ขั้น 1. การจัดทำใบสำคัญ 2. การบันทึกใบสำคัญ 3. การเก็บใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 4. การจ่ายเงินตามใบสำคัญ 5. การเก็บใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้ว

6 การบันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญมี 2 ขั้น
1. การบันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญ บันทึกบัญชีโดย เดบิต ซื้อ สินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย เงินกู้ ตั๋วเงินจ่าย 00 เครดิต ใบสำคัญจ่าย 00 2. บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค บันทึกบัญชีโดย เดบิต ใบสำคัญจ่าย 00 เครดิต ธนาคาร 00 ส่วนลดรับ 00

7 แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยที่5
จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบใบสำคัญ ก. เพื่อความสะดวก ข. เพื่อควบคุมการจ่ายเงิน ค. เพื่อบันทึกบัญชีง่ายขึ้น ง. ถูกทุกข้อ 2. บัญชีใบสำคัญจ่าย ใช้แทนบัญชีใด ก. หนี้สิน ข. สินทรัพย์ ค. ค่าใช้จ่าย ง. รายได้ 3. ทะเบียนใบสำคัญจ่ายใช้แทนข้อใดต่อไปนี้ ก. สมุดแยกประเภทรายตัวเจ้าหนี้ ข. สมุดรายวันซื้อ ค. สมุดรายวันจ่ายเงิน ง. สมุดรายวันทั่วไป 4. ทะเบียนจ่ายเช็คใช้แทนข้อใดต่อไปนี้ ค. สมุดรายวันจ่ายเงิน ง. สมุดรายวันทั่ว 5. การเก็บใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจะจัดเก็บไว้ที่ใด ก. แฟ้มใบสำคัญค้างจ่าย ข. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ค. ทะเบียนจ่ายเช็ค ง. ทะเบียนใบสำคัญ

8 6. การจ่ายเงินตามใบสำคัญ จะนำไปบันทึกในข้อใด
ก. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ข. แฟ้มใบสำคัญจ่าย ค. ทะเบียนจ่ายเช็ค ง. ทะเบียนใบสำคัญ 7. เงินสดที่กิจการเบิกมาใช้จ่ายครั้งละเล็ก ๆ น้อย ที่มีผู้รักษาเงินสดย่อยรับผิดชอบเรียกว่าอะไร ก. เงินสด ข. เงินสดย่อย ค. เงินขาดบัญชี ง. เงินเกินบัญชี 8. ข้อใดคือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิก และการจ่ายเงินสดย่อย ก. ใบสำคัญจ่าย ข. ใบสำคัญเงินสดย่อย ค. เงินสดย่อย ง. แฟ้มใบสำคัญจ่าย 9. ในกรณีที่เงินสดย่อยที่ตั้งไว้น้อยเกินไป กิจการควรปฏิบัติอย่างไร ก. เพิ่มวงเงินสดย่อย ข. ลดวงเงินสดย่อย ค. ตั้งวงเงินสดย่อย ง. ถูกทุกข้อ 10. ข้อใดคือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับเงินหรือทอนเงินให้ลูกค้า ก. เงินขาด ข. เงินเกิน ค. เงินสดย่อย ง. ข้อ ก. และ ข.ถูกต้อง

9 จบแล้วจ้า อาจารย์ธนตวรรณ ขวัญแก้ว
อาจารย์ธนตวรรณ ขวัญแก้ว 98/123 ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

10 ลูกสาวคนแรก ชื่อ เด็กหญิง ปุญญิศา ขวัญแก้ว ชื่อเล่น น้องมู่จัง
ชื่อ เด็กหญิง ปุญญิศา ขวัญแก้ว ชื่อเล่น น้องมู่จัง เกิด 4 กุมภาพันธ์ 2546 ที่อยู่ 98/123 ซอยกุศลศิลป์ ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบาง กทม10260

11 ลูกสาวคนรอง ชื่อเด็กหญิง ลักษิกา ขวัญแก้ว ชื่อเล่น น้องมู่ลี่
ชื่อเด็กหญิง ลักษิกา ขวัญแก้ว ชื่อเล่น น้องมู่ลี่ เกิด 13 ตุลาคม 2547 ที่อยู่ 98/123 ซอยกุศลศิลป์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

12 ลูกสาวคนเล็ก ชื่อ เด็กหญิงฉันทพิชญา ขวัญแก้ว ชื่อเล่น น้องมู่หลาน
ชื่อ เด็กหญิงฉันทพิชญา ขวัญแก้ว ชื่อเล่น น้องมู่หลาน เกิด 18 มกราคม 2551 ที่อยู่ 98/ 123 ซ.กุศลศิลป์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ระบบใบสำคัญ ลักษณะของใบสำคัญจ่าย วิธีการของระบบใบสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google