งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์คงค้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์คงค้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์คงค้าง
1. ขั้นตอนการตั้งยอด 2. ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 3. ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำเดือน 4. ขั้นตอนการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 5. ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปี

2 1. ขั้นตอนการตั้งยอด นำยอดเงินแยกประเภทล่าสุด ลงกระดาษทำการ
นำยอดเงินแยกประเภทล่าสุด ลงกระดาษทำการ ปรับปรุงบัญชีเกณฑ์เงินสด เพื่อเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง นำยอดบัญชีที่ปรับปรุง ลงกระดาษทำการ หายอดเงินหลังปรับปรุง ในกระดาษทำการ นำยอดเงินหลังปรับปรุง ตั้งยอดในรายวันทั่วไป นำรายการตั้งยอดจากรายวัน ผ่านไปแยกประเภท

3 2. ขั้นตอนการบันทึกบัญชี
2. ขั้นตอนการบันทึกบัญชี รับเอกสารขอเบิก/ใบแจ้งหนี้ (ถ้ามี) จัดทำใบสำคัญการลงบัญชี รับ-จ่าย-ทั่วไป บันทึกรายการในสมุดรายวัน รับ-จ่าย-ทั่วไป ผ่าน บ/ช จากรายวัน ไปแยกประเภท - เงินสด เงินฝาก ธ. เงินฝากคลัง ทุกวัน - รว. ทั่วไป และนอกจากเงินฯ เดือนละครั้ง

4 3. ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำเดือน
3. ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำเดือน สิ้นเดือน - เก็บข้อมูลจากแยกประเภทเข้างบทดลอง - จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินรายได้แผ่นดิน รายงานเงินประจำงวด

5 4. ขั้นตอนการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ฎีกาเหลื่อมจ่าย ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าวัสดุคงเหลือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6 5. ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์คงค้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google