งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ prapasri@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ prapasri@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21/09/50

2 IntroductionIntroduction EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทาง บรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการ ลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไป สืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) โปรแกรม EndNote สามารถที่จะทำการ Import รายการอ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ใน EndNote ได้โดยตรง เพื่อนำมา จัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิงใน ตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไป

3 จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ใน EndNote ที่มี ชื่อเรียกว่า Library แต่ละ Library จะมีนามสกุล.enl และในแต่ละ Library สามารถจัดเก็บ รายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 2,800 รูปแบบ สามารถรองรับความหลากหลายของภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น สามารถสร้างกลุ่มข้อมูล 50 กลุ่มต่อหนึ่งห้องสมุด สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป เช่น Microsoft Word for Windows 2000, XP(2002), 2003, 2007, WordPerfect, OpenOffice, StarOffice, FrameMaker, and WordPad ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP, VistaIntroductionIntroduction

4 Start EndNote คลิกที่ Start เลือก Programs – EndNote – EndNote Program

5 1. เลือกที่ Create a new EndNote library เพื่อสร้างห้องสมุดใหม่ แล้วคลิก OK 1 Create a new EndNote library

6 2. เลือกสถานที่จัดเก็บห้องสมุด 2 3. ระบุชื่อห้องสมุด แล้วคลิก Save 3

7 Create a new EndNote library แสดงจำนวน รายการอ้างอิง

8 การเพิ่มรายการอ้างอิง 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering References) 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote 2.1 ถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆเข้าสู่ EndNote ได้โดยตรง (Direct Export) 2.2 บันทึกรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ แล้วนำมาถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้ Filter ที่เหมาะสม (Importing Reference Data into EndNote) 2.3 ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote โดยตรง (Searching Online Databases) Add References into Library

9 Entering References

10 Authors & Editor Names: การใส่ชื่อ ให้ทำการใส่ นามสกุล ก่อนแล้ว ตามด้วยชื่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้แต่งชื่อ John W Smith ก็ให้ใส่ชื่อเป็น Smith, John W ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งแต่ละคนแยกคนละ บรรทัด โดยการกด Enter เพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วใส่ชื่อผู้แต่ง คนต่อไป ไล่ลงไปเรื่อยๆ ในกรณีที่มีผู้แต่งมากจนไม่สามารถที่จะใส่ลงไปได้หมดบรรทัด สุดท้าย ให้ใส่ et al. หรือ and others ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน ต้องลงท้ายด้วย เครื่องหมาย, ตัวอย่างเช่น Book Promotion, ถ้าหากไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ให้เว้นไว้ไม่ต้องใส่อะไรเลยหลักการการลงรายการบรรณานุกรมหลักการการลงรายการบรรณานุกรม

11 Year: ใส่ปีที่พิมพ์ ให้ใส่เป็นเลข 4 หลัก เช่น 2004 Title: การใส่ชื่อเรื่องให้ขึ้นต้นชื่อเรื่องด้วย Capital Letter พิมพ์ชื่อ เรื่องเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องทำการกด enter ก่อนที่จะใส่ ชื่อเรื่องจนจบ Journal: การใส่ชื่อวารสารสามารถที่จะใส่ได้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อ แต่ เพื่อความสะดวกควรใส่เป็นชื่อเต็มไว้ก่อน Volume, Issue: ปีที่ และ ฉบับที่ของหนังสือ หรือ วารสาร Page: ใส่เลขหน้าเริ่มต้น และหน้าสุดท้าย อาจจะใส่เป็นตัวเต็ม เช่น 131-139 หรือ 131-9 ก็ได้หลักการการลงรายการบรรณานุกรมหลักการการลงรายการบรรณานุกรม

12 1. คลิกที่ References แล้วเลือก New Reference 1 Entering References

13 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากส่วน Reference Type 2 Entering References

14 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูล Entering References 3

15

16 Inserting Figures 1. คลิกที่ References แล้วเลือก Figure – Attach Figure 1

17 2. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ 2 Inserting Figures

18 3. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ 3

19 Inserting Figures 4 4. ระบุคำอธิบายภาพหรือไฟล์ในเขตข้อมูล Caption

20 Direct Export

21 1 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ My Research

22 Direct Export 3 3. คลิกที่ Export citations into EndNote…

23 4 4. คลิกที่ Export Directly to ProCite, EndNote… Direct Export

24 5 5. เลือกห้องสมุดที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล

25 Direct Export

26 Importing Reference Data into EndNote

27 1 2 Importing References 1. เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ Export citation

28 3 4 3. เลือกรูปแบบ RIS4. คลิกที่ Download Importing References

29 5 6 5. คลิกที่ Save เพื่อบันทึกข้อมูล 6. เลือกสถานที่จัดเก็บข้อมูล Importing References

30 7 7. คลิกที่ File แล้วเลือก Import Importing References

31 8 8. เลือกไฟล์ข้อมูลที่ Choose File จากนั้นเลือกรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จะ ถ่ายโอน (Import Option) เช่น Reference Manager (RIS) และคลิก Import Importing References

32 Searching Online Databases

33 1 1. คลิกที่ Tools แล้วเลือก Online Search – New Search Searching Online Databases

34 2 2. เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Choose Searching Online Databases

35 3. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Search 3 Searching Online Databases

36 4 4. เลือกระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการได้ จากนั้นคลิก OK Searching Online Databases

37 5 5. เลือกรายการที่ต้องการ 6. คลิกที่ Copy Select to เพื่อเลือกห้องสมุดที่จะจัดเก็บข้อมูล 6 Searching Online Databases

38 Create New Group

39 2. คลิกที่ References เลือก Add References To – Create New Group 1 2 1. เลือกรายการที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล

40 3. ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 3 Create New Group

41 Bibliographic Styles

42 1. เลือกเปลี่ยนรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการได้โดยคลิกที่ Select Another Style 1

43 Bibliographic Styles 2. เลือกรูปแบบทางบรรณานุกรมที่ต้องการและคลิก Choose 2

44 Bibliographic Styles

45 Transferring between EndNote Desktop and EndNote Web Libraries

46 Transferring References 1 1. คลิกที่ Tools เลือก EndNote Web

47 Transferring References 2 2. ระบุ E-mail และ Password ที่ใช้ใน EndNote Web และคลิก Next

48 Transferring References 3 3. เลือกห้องสมุดที่จะถ่ายโอน 4. เลือกรูปแบบการถ่ายโอนจาก Web to Desktop หรือ Desktop to Web 4 5 5. คลิก Transfer

49 Transferring References 6 6. คลิก OK เพื่อยืนยันการถ่ายโอนข้อมูล

50 Transferring References

51 Using EndNote With Microsoft Word

52 Cite While Your Write 1. ใน Microsoft Word คลิกที่ Tools - EndNote X1 - Find Citation 1

53 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 2 3 4 4. คลิก Insert Cite While Your Write

54

55 1. คลิกที่ Tools - EndNote X1 – Format Bibliography Format Bibliography 1

56 2. เลือกรูปแบบรายการทางบรรณานุกรมที่ต้องการ และคลิก OK 2

57 1. คลิกที่ Tools - EndNote X1 - Find Figure 1 Inserting Figures

58 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search3. เลือกรายการอ้างอิงและคลิก Insert 2 3 Inserting Figures

59

60


ดาวน์โหลด ppt ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google