งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/02/54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/02/54"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/02/54

2 EndNote Web คืออะไร โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web)
ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิง เอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้าง รูปแบบบรรณานุกรม คลังข้อมูลอ้างอิง (Libraries)

3 EndNote Web ช่วยงานได้อย่างไร
จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล (your personal group) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง เข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,200 รูปแบบ สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล “Cite-While-You-Write” มีหน้าที่สำคัญในการช่วยนำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้อ้างอิงในผลงานวรรณกรรมได้อย่างรวดเร็วตามรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง

4 What are the differences between EndNote and EndNote Web?
Compare features: EndNote Web EndNote Save references + Organize & edit references Storage capacity (number of references) 10,000 unlimited Import from many databases and OPACs Cite & format papers with bibliographies Create & save advanced searches Customize views & displays Edit reference import filters & output styles Use term lists for auto-entry Cite tables, figures, & equations Drag and drop PDF files to store with references Use EndNote Export to transfer references from a variety of Web-based resources Work Offline (anytime/anywhere) Local Personal Files and Documents High Performance Desktop Environment

5 ขั้นตอนการใช้งาน 1. สร้างบัญชีชื่อการใช้งาน EndNote Web ที่ Web of Knowledge หรือที่เว็บไซต์ EndNote Web 2. สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว (My Group) 3. การเพิ่มรายการอ้างอิง 3.1 การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering References) 3.2 การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote Web ถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆบน platform Web of Knowledge เข้าสู่ EndNote Web ได้โดยตรง บันทึกรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆแล้ว นำมาถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้ Filter ที่เหมาะสม ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote Web โดยตรง 4. นำรายการอ้างอิงพร้อมกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการไปใช้งาน 5. นำรายการอ้างอิงที่จัดเก็บมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสาร

6 เข้าใช้งานจากหน้าจอหลักของ EndNote Web
การลงทะเบียน เข้าใช้งานจากหน้าจอหลักของ EndNote Web คลิกปุ่ม Sign Up เพื่อลงทะเบียนสมัครบริการการใช้งาน

7 ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน แล้วคลิก Continue
การลงทะเบียน ระบุ Address ที่จะใช้งาน แล้วคลิก Continue

8 พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน แล้วคลิกปุ่ม I Agree

9 หน้าจอหลักของ EndNote Web

10 การสร้างกลุ่มข้อมูล 1 2 3 1. คลิกที่ Organize เลือก Manage My Groups 2. คลิกที่ New Group เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว 3. ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิก OK

11 การสร้างกลุ่มข้อมูล

12 การนำเข้ารายการอ้างอิง (Entering References)

13 การนำเข้ารายการอ้างอิง
1 2 1. คลิกที่ Collect แล้วเลือก New Reference 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจาก Reference Type

14 การนำเข้ารายการอ้างอิง
3 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก

15 การนำเข้ารายการอ้างอิง
4 4. คลิกเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บหรือสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่ที่ New Group

16 การนำเข้ารายการอ้างอิง 5. คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

17 การนำเข้ารายการอ้างอิง

18 การจัดเก็บรายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆใน Platform Web of Knowledge สู่ EndNote Web

19 การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge
2 1 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิก Save to EndNote Web

20 3 3. คลิก Back to Results เพื่อดูผลการถ่ายโอนข้อมูล
การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge 3 3. คลิก Back to Results เพื่อดูผลการถ่ายโอนข้อมูล

21 4 4. แสดงสถานะของรายการที่มีการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ EndNote Web
การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge 4 4. แสดงสถานะของรายการที่มีการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ EndNote Web

22 การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge
6 5 5. คลิกกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนมา 6. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร หรือ สามารถดูรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้ เช่น Source Record, Related Records Times Cited และ Full Text Link

23 ย้ายรายการอ้างอิง 2 1 ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled ก่อน ถ้าต้องการย้ายข้อมูลทำได้โดย 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ

24 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น (Importing References)

25 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น
2 1 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Export

26 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น
3 3. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote…

27 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น
4 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล

28 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น
5 5. เลือกที่จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt)

29 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น
6 6 8 7 6. คลิกที่ Collect แล้วเลือก Import References 7. คลิกที่ Browse เพื่อค้นหาไฟล์ที่จะ Import 8. เลือกไฟล์ที่ต้องการ

30 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น
9 10 11 9. เลือกรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จะถ่ายโอน เช่น ProQuest, RefMan RIS, EndNote Import และอื่นๆ 10. เลือกกลุ่มข้อมูล(Group)ที่ต้องการจัดเก็บ 11. คลิก Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล

31 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น

32 การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online Search)

33 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์
1 1 1. คลิกที่ Collect แล้วเลือก Online Search 2 3 2. เลือกฐานข้อมูล หรือ ระบบห้องสมุด (Library Catalog) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ต้องการสืบค้น เช่น PubMed (NLM) 3. คลิก Connect

34 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์ 4. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Search

35 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์
5 5. สามารถระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการถ่ายโอนได้ จากนั้นคลิก Retrieve

36 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์
7 6 6. เลือกรายการที่ต้องการ 7. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บ

37 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์

38 การจัดรูปแบบรายการบรรณานุกรม (Bibliography)

39 บรรณานุกรม 1 3 2 1. คลิกที่ My References 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. เลือกที่ Copy to Quick List

40 บรรณานุกรม 4 4 5 6 4. คลิกที่ Format แล้วเลือก Bibliography 5. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 6. เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง (Bibliographic style) ที่ต้องการ เช่น APA 5th

41 บรรณานุกรม 7 8 7. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะใช้งาน เช่น TXT (plain text file), HTML หรือ RTF 8. เลือกรูปแบบที่ใช้จัดการข้อมูล เช่น Save, หรือ Preview & Print

42 การนำออกรายการอ้างอิง (Exporting References)

43 การนำออกรายการอ้างอิง
1 2 3 1. คลิกที่ Format แล้วเลือก Export References 2. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 3. เลือก Filter ที่เหมาะสมกับการถ่ายโอน เช่น RefMan (RIS) Export

44 การนำออกรายการอ้างอิง 4. คลิกเลือก Save เพื่อบันทึกข้อมูลที่จะถ่ายโอน

45 การนำออกรายการอ้างอิง
5 6 5. คลิก Save 6. เลือกที่จัดเก็บ แล้วระบุชื่อไฟล์ที่ File name พร้อมทั้งเลือก Save as type เป็น Text Document จากนั้นคลิก Save

46 การนำออกรายการอ้างอิง
7 8 9 10 7. ใน EndNote คลิกที่ File เลือก Import คลิก Import 8. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอน 9. ที่ Import Option เลือกตัวกรองชื่อ Reference Manager (RIS)

47 การนำออกรายการอ้างอิง
รายการอ้างอิงที่ถูกถ่ายโอนจาก EndNote Web เข้าสู่ EndNote

48 การอ้างอิงขณะเขียนผลงานUsing Cite While You Write with EndNote Web

49 การลงโปรแกรม Cite While You Write Plug-In
1 1 2 ในการใช้งาน EndNote Web ร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารนั้นจำเป็นต้องดาวน์โหลด Cite While You Write Plug-In ก่อน จึงจะใช้งานได้ โดย 1. คลิกที่ Format แล้วเลือก Cite While You Write Plug-In 2. เลือกที่ Download Windows

50 การลงโปรแกรม Cite While You Write Plug-In
3 3. คลิกที่ Run หรือ Save เพื่อติดตั้งโปรแกรม

51 การตั้งค่าต่างๆ 1 1. ใน Microsoft Word คลิกที่ Tools - EndNote Web - Cite While You Write Preferences เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน

52 การตั้งค่าต่างๆ 2 3 2. คลิกที่ Application 3. ระบุ Address และ Password ในการเข้าใช้งาน แล้วคลิก OK

53 วิธีการใช้ Cite While You Write 1
1. คลิกที่ Tools - EndNote Web - Find Citation

54 วิธีการใช้ Cite While You Write
2 3 4 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search 4. คลิก Insert 3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ

55 วิธีการใช้ Cite While You Write

56 1. คลิกที่ Tools - EndNote Web - Format Bibliography
เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 1 1. คลิกที่ Tools - EndNote Web - Format Bibliography

57 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่ต้องการ แล้วคลิก OK
เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 2 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่ต้องการ แล้วคลิก OK

58 จัดทำโดย นายทศพล จันทร์พวง นักเอกสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/02/54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google