งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดสินค้าเกษตร ความหมายของการตลาด ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดสินค้าเกษตร ความหมายของการตลาด ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดสินค้าเกษตร ความหมายของการตลาด ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร
ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะปัญหาทางการตลาดของสินค้าเกษตร การแก้ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรเท่าที่ผ่านมาของไทย

2 ความหมายของการตลาด การตลาดคือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของสินค้าและบริการจากจุดผลิตเริ่มต้นไปจนถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย (Kohl, หน้า 9)

3 กิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับกายภาพของสินค้า กิจกรรมอำนวยความสะดวก

4 ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร
ปัญหาเกี่ยวกับการต่อรอง ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ปัญหาเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตร

5 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะของปัญหาทางการตลาดของสินค้าเกษตร
โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร ฤดูกาลในการผลิตสินค้าเกษตรขั้นพื้นฐาน การเน่าเสียของสินค้าเกษตร

6 การแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรเท่าที่ผ่านมาของประเทศไทย
การแก้ไขปัญหาจากทางภาคเอกชน การแก้ไขปัญหาจากทางภาครัฐบาล การเพิ่มโอกาสในการต่อรองให้กับเกษตรกร การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่เนื่องมาจากตัวแปรฤดูกาล การยกระดับราคาสินค้าที่เกษตรกรได้รับด้วยมาตราการลักษณะต่าง ๆ การช่วยลดต้นทุนทางการตลาดในทางการเงินแก่พ่อค้า

7 อนุพันธ์ (Derivative)
ความหมาย ประเภท ความเป็นมา ตลาด Derivative

8 ความหมายของอนุพันธ์ แบ่งตามลักษณะ
อนุพันธ์เป็นข้อตกลงหรือสัญญาซึ่งค่าของมันขึ้นอยู่กับค่าของสินทรัพย์บางประเภทที่อยู่เบื้องหลัง และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งต่อกระบวนการลงทุน การจัดหาเงินทุน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง แบ่งตามลักษณะ Swap Option Contract Futures Contract

9 Derivative Instruments
แบ่งตาม Underlying Assets Financial Derivatives Commodity Derivatives Equity Derivatives

10 Thailand Futures Exchange (TFEX) บริษัท ตลาดอุนพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
stock index futures

11

12 ตลาดล่วงหน้า A Futures Market is a centralized marketplace where commodities are bought and sold for future delivery. Used primarily to reduce risk and not to make or take delivery. (A commitment to buy or sell a futures contract can be canceled out by making a second futures market transaction that is exactly opposite the original one.) Source: Chicago Board of Trade Commodity Markets: Development, Economic uses, Trading in Futures. Board of Trade of the City of Chicago, U.S.A.

13 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
A Futures Contract is a legally binding agreement to buy or sell a standardized amount of a commodity of a standardized minimum quality grade, during a specific month, under terms and conditions established by State authorities. The trading can take place either in the trading pit (e.g. Chicago Board of Trade) or in an electronic trading system [e.g. Warenterminbörse Hannover (Hannover Commodity Exchange)] . Source: Chicago Board of Trade Commodity Markets: Development, Economic uses, Trading in Futures. Board of Trade of the City of Chicago, U.S.A.

14 ประเภทของตลาด ตลาดปัจจุบัน (Cash Market or Spot Market)
ตลาดล่วงหน้าหรือตลาดอนาคต (Futures Market)

15 Forward contract Futures contract

16 ประเภทของราคา ราคาปัจจุบัน (spot price) ราคาล่วงหน้า (futures price)

17 ตลาดล่วงหน้าและตลาดแข่งขันสมบูรณ์
โครงสร้างของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการ จำนวนผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีมาก สินค้าของผู้ผลิตและผู้ขายแต่ละคนจะต้องมีคุณสมบัติแบบเดียวกัน การเข้ามาดำเนินธุรกิจแข่งขันหรือการออกจากธุรกิจเป็นไปได้โดยอิสระ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจทางด้านธุรกิจจะต้องมีอย่างสมบูรณ์ การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของผู้ค้าแต่ละคนจะต้องเป็นอิสระต่อกัน

18 ตลาดล่วงหน้าและตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ลักษณะของตลาดล่วงหน้าเข้าข่ายลักษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ในตลาดล่วงหน้าที่คึกคักจะมีจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายมาก ตลาดล่วงหน้ามีการกำหนดกฎเกี่ยวกับลักษณะสินค้าชัดเจน ตลาดล่วงหน้าให้สิทธิซื้อขายเฉพาะสมาชิกแต่ผู้ไม่เป็นสมาชิกสามารถซื้อขายโดยผ่านสมาชิกได้ ตลาดล่วงหน้าต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องติดต่อกันเองเนื่องจากค้าผ่านสำนักหักบัญชี

19 ความเป็นมาของการจัดตั้งตลาดล่วงหน้า
ยุคประวัติศาสตร์ ตลาดล่วงหน้าในญี่ปุ่น ตลาดในอเมริกา

20 Figure 1. 1 Volume of futures and options in the world by U. S
Figure 1.1 Volume of futures and options in the world by U.S.A and Non-U.S.A. Exchange,

21 Table 1.1 Volume of futures and options traded by ten large international exchanges in 2002 and 2003
Korea Stock Exchange (Korea) 2,899 1,932 50.1 EUREX 1 1,014 801 26.7 EURONEXT 2 695 696 -0.1 Chicago Mercantile Exchange (U.S.A.) 640 558 14.9 Chicago Board of Trade (U.S.A.) 454 343 32.4 Chicago Board Options Exchange (U.S.A.) 283 267 5.9 International Securities Exchange 244 152 60.5 American Stock Exchange (U.S.A.) 180 186 -3.2 Bovespa 177 91 94.5 Exchange name (country) 2003 2002 Change (%) Mexican Derivatives Exchange 173 84 105.9

22 Table 1.2 Futures and option volume of trade by category in 2002 and 2003
Products 2003 2002 106 contracts % 106 contracts % Equity indices 48.82 2,791.2 44.89 3,960.9 Interest rate 23.19 1,478.4 23.78 1,881.3 Individual Equities 1,558.5 19.21 1,354.7 21.79 Agricultural Commodities 3.21 261.1 3.22 199.4 Energy products 217.6 2.68 209.4 3.37 Non-precious metals 90.4 1.11 71.6 1.15 Foreign currency/ Index 60.6 0.97 77.8 0.96 Precious metals 0.82 64.5 0.79 51.3 Other 0.7 0.02 0.8 0.02 Total 8,112.7 100.00 6,217.4 100.00

23 Table 1.3 Volume of physical and futures market trades in 1997
Commodity Volume of world output (106 t) Futures traded volume Futures volume as % of world output Cocoa 2.9 41.3 1,424.1 Coffee 6.0 47.4 790.0 Sugar 126.6 365.2 288.5 Wheat 612.4 1,119.0 182.7 Maize 584.9 4,218.0 721.1 Soybeans 143.4 2,499.0 1,742.7 Cotton 20.0 67.3 336.5 Rubber 6.8 29.8 438.2 Copper 13.6 410.1 3,015.4 Aluminum 21.8 5.6 25.7 Tin 0.2 1.1 550.0

24 สินค้าที่มีการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า
Soft Cocoa Coffee Sugar Lumber Orange Juice Cotton Others Cheddar Cheese/ Non-fat Dry Milk Greasy Wool Palm Oil Pigs Live Piglets Potatoes Rubber Green beans Shrimp Grain Wheat Soybean Corn Rough rice Barley Canola Oats Meats Frozen Bellies Lean Hoggs Feeder Cattle Live Cattle


ดาวน์โหลด ppt การตลาดสินค้าเกษตร ความหมายของการตลาด ปัญหาของการตลาดสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google