งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ในเดือนมกราคม 2555 ไม่มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่และ ไม่มีบริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำให้จำนวนบริษัทจดทะเบียน ยังคงอยู่ที่ 545 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รวม SET Index และ mai Index ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2554 (5.72% ) (5.79% ) (9.93% ) Bn. USD 289.18

5 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมี สัดส่วนสูงถึง 45% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 8,976 billion baht Total number of listed companies = 545 companies * ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่ม หมวดธุรกิจเหล็ก โดยย้ายหลักทรัพย์มาจากหมวดวัสดุ ก่อสร้างและหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

6 ในเดือนมกราคม 2555 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้ง ตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 Average daily turnover ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (- 16.30 %) (- 10.13 %) Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554

7 ในเดือนมกราคม 2555 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 2.96 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2554 ที่เป็น ผู้ขายสุทธิที่ 26.68 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ในเดือนมกราคม 2555 สัดส่วนนักลงทุนแต่ละประเภทมีการ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยนักลงทุนบุคคล ในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึง 55% Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เค้าโครง

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2554 ปรับตัวดีขึ้นจาก ไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม ยังคงเติบโตต่อเนื่อง สำหรับ SET Index หลังจากการปรับลดลง ค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3/2554 SET Index ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 SET Index ปิดที่ 1,083.97 จุด เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2554 ที่ 1,025.32 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ ซื้อสุทธิ 2.96 พันล้านบาทในเดือนมกราคม 2555 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google