งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2555 มีบริษัทเข้า จดทะเบียนใหม่ 1 บริษัท ในขณะที่มี 1 บริษัทเพิกถอนออก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้มีจำนวน บริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 545 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รวม SET Index และ mai Index ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2554 (19.82 %) (20.28 %) (16.88 %) Bn. USD 332.23

5 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูง ถึง 45% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 10,205.40 billion baht Total number of listed companies = 545 companies

6 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2555 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 Average daily turnover ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (3.58 %) (10.88 %) Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2555 นักลงทุน ต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 84.4 พันล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นเมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2554 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 28.8 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2555 สัดส่วนนักลงทุน แต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยนักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อ ขายสูงถึง 55% Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 ปรับลดลงเมื่อเทียบ กับ ณ สิ้นปี 2554 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เค้าโครง

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2555 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน สะสม ในไตรมาส 4/2554 ปรับตัวลดลงอย่างมากจากไตรมาสก่อน หน้า เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในขณะที่ SET Index ยังคงปรับ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการปรับลดลงค่อนข้างมากในไตรมาส ที่ 3/2554

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 SET Index ปิดที่ 1,228.49 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนมีนาคม 2555 ที่ 1,196.77 จุด โดยนัก ลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 1.24 พันล้านบาทใน เดือนเมษายน 2555 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2555 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ย เข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai เม. ย. 55


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google