งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร

2 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 สถิติภาพรวมตลาด

4 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2556 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 13 บริษัท ในขณะที่ไม่มีบริษัทเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 571 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies ที่มา: SETSMART และ SET website, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

5 สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET Index ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ mai Index ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 Market Capitalization and Index (End period value) Points Billion Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 Total Market Capitalization SET Index mai Index Bn. USD (2.24%) (4.75%) (-6.33%) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฏาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

6 สถิติภาพรวมตลาด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการมีสัดส่วนรวมสูงถึง 57% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด Total number of listed companies = 571 companies Total Market Cap = 12, billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฏาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

7 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2556 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ค่อนข้างมาก Average daily turnover Unit: Million Baht (83.22%) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2555 (53.59%) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2556 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 75.8 พันล้านบาท ในขณะที่ ในช่วงเดียวกันของปี 2555 เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 64.6 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฏาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 สถิติภาพรวมตลาด ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2556 นักลงทุนบุคคลยังคงเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุด โดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2555 มาอยู่ที่ 59% Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 สถิติภาพรวมตลาด อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 ปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 Market dividend yield (End period value) Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

11 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

12 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในไตรมาส 4/2555 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนและ SET Index ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดย SET Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2556 ต่อเนื่องมาจากไตรมาส 4/2555 SET Index, Earning and GDP ก.ค ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 หมายเหตุ : *ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)

13 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 SET Index ปิดที่ 1, จุด ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งปิดที่ 1, จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 19, ล้านบาทเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนล่าสุด Foreign net buy and SET Index ก.ค. 2556 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 *หมายเหตุ : 3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai

14


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google