งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 31 สิงหาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 31 สิงหาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 31 สิงหาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ในที่นี้ไม่รวมบริษัทที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือปรับโครงสร้างบริษัท ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2553 มีบริษัทเข้าจดทะเบียน ใหม่ 5 บริษัท และมี 2 บริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำให้จำนวนบริษัทจด ทะเบียนเพิ่มเป็น 538 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2553 SET Index mai Index และมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ณ สิ้น เดือนธันวาคม 2552 Bn. USD 237 PointsBillion Baht Market Capitalization and Index (End period value)

5 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 49 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instrument ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 7,430 billion bahtTotal number of listed companies = 538

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2553 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2552 Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2553 นักลงทุนต่างประเทศ เป็นผู้ซื้อสุทธิ 5.38 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่เป็นผู้ซื้อ สุทธิที่ 38.01 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2553 นักลงทุนในประเทศ ยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด รองลงมา คือ นักลงทุน ต่างประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (proprietary trading) และ นักลงทุนสถาบัน Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : รวมข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ในเดือนสิงหาคม 2553 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2552 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2553 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.70 จาก เดือนก่อนหน้าเป็น 913.19 จุด ขณะที่ตัวเลขอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจในไตรมาส 2/2553 ยังคงอยู่ในระดับสูง ถึงแม้จะลดลงเมื่อ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2553 SET Index ปิดที่ 913.19 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้น เดือนกรกฎาคม 2553 ที่ 855.83 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็น ผู้ซื้อสุทธิ 16,019 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบ กับเดือนก่อนหน้า และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิเฉลี่ย ต่อเดือนที่ 8,624 ล้านบาท ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2553 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือน ล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 31 สิงหาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google