งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ มีบริษัทเข้าจด ทะเบียนใหม่ 3 บริษัท และมี 2 บริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำให้ จำนวนบริษัทจดทะเบียนลดลงเป็น 542 บริษัท ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2554 มีบริษัทเข้าจด ทะเบียนใหม่ 3 บริษัท และมี 2 บริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำให้ จำนวนบริษัทจดทะเบียนลดลงเป็น 542 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 SET Index mai Index และ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2553 (3.98 %) (5.11 %) (8.48 %) Bn. USD 291

5 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมี สัดส่วนสูงถึง 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instruments ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 8,818 billion baht Total number of listed companies = 542 companies * ตั้งแต่วันที่ 4 ม. ค. 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มหมวด ธุรกิจเหล็ก โดยย้ายหลักทรัพย์มาจากหมวดวัสดุ ก่อสร้างและหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2554 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะของนักลงทุน ต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น 41% Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 (11.24 %) (40.78 %)

7 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2554 นักลงทุน ต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 12.13 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2553 ที่เป็นผู้ขายสุทธิที่ 20.41 พันล้าน บาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2554 นักลงทุนต่างประเทศมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 ในขณะที่นักลงทุนบุคคลในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตามนักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมี สัดส่วนการซื้อขายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราเงินปัน ผลตอบแทนของ mai ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 SET Index ปรับตัวลดลง 1.80% จาก เดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 1,073.83 จุด ขณะที่ตัวเลขอัตราการ เติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2554 ชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 SET Index ปิดที่ 1,073.83 จุด ลดลงจากสิ้นเดือนเมษายน 2554 ที่ 1,093.56 จุด โดยนักลงทุน ต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 16,697.75 ล้านบาทในเดือน พฤษภาคม 2554 แต่มีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,794.15 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนล่าสุด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google