งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีบริษัทเข้า จดทะเบียนใหม่ 1 บริษัท ทั้งนี้ ไม่มีบริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำ ให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 546 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รวม SET Index และ mai Index ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2554 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2554 (13.22 %) (13.29 %) (11.58 %) Bn. USD 317.77

5 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมี สัดส่วนสูงถึง 45% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 9,612.62 billion baht Total number of listed companies = 546 companies

6 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มูลค่าการซื้อ ขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 Average daily turnover ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (0.77 %) (5.34 %) Unit: Million Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2554

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นักลงทุน ต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 49.4 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันในปี 2554 ที่เป็นผู้ขายสุทธิที่ 20.2 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 สัดส่วนนักลงทุนแต่ละ ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยนัก ลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึง 55% Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ สิ้น ปี 2554 ในขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนของ mai ปรับลดลง Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เค้าโครง

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2554 ปรับตัว ลดลงอย่างมากจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากมหาอุทกภัย ในช่วงปลายปี 2554 ในขณะที่ SET Index ยังคงปรับเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องหลังจากการปรับลดลงค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3/2554

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 SET Index ปิดที่ 1,160.9 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนมกราคม 2555 ที่ 1,083.97 จุด โดยนัก ลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 46.5 พันล้านบาทใน เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google