งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 20 สิงหาคม 2556 การวางแผนการผลิตรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 20 สิงหาคม 2556 การวางแผนการผลิตรวม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 การวางแผนการผลิตรวม
Aggregate Production Planning Master production Scheduling

2 มอบหมายงานวันที่ 20 สิงหาคม 2556
ค้นคว้าเดี่ยวหัวข้อ material Management MRP ( Material Requirement Planning) ส่งวันที่ 22 สิงหาคม ก่อน น.

3 Planning classification
1 month 3 months 1 year or 6 months 3 years 30 years President Manager Supervisor Staff Short term plan Long term plan Highest efficiency approach Business stability Operation method control Resource control >Material >Manpower Investment (m/c, tools,…) layout Product mix Logistics Product development Market

4 Aggregate Production Plan Master Production Schedule
Business Plan Aggregate Production Plan Master Production Schedule Material Management Independent Demand -Inventory model ตาม ความต้องการของลูกค้า Dependent Demand -MRP ตามรายการที่ผลิต Scheduling เป็นสินค้าสำเร็จรูป Just in Time Statistical Process Control Maintenance Operate Productive System input output

5 แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการผลิตรวม ตารางการผลิตแม่บท Material requirement Planning Production Scheduling

6 Planning Relationships
Business or annual plan Production or staffing MPS or work-force schedule 7

7 Aggregate Production Planning
เป็นการแปลงแผนธุรกิจออกมาเป็นรายการ ผลผลิตและแรงงานที่ใช้ในภาพรวม กรอบระยะเวลา ปานกลาง ( เดือน เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบพิจารณา อัตราการผลิต ระดับการจ้างแรงงาน ระดับสินค้าคงคลังในมือ

8 Aggregate Production Planning
เป็นการแปลงแผนธุรกิจออกมาเป็นรายการ ผลผลิตและแรงงานที่ใช้ในภาพรวม กรอบระยะเวลา ปานกลาง ( เดือน เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบพิจารณา อัตราการผลิต ระดับการจ้างแรงงาน ระดับสินค้าคงคลังในมือ

9 Managerial Inputs Supplier capabilities Storage capacity
Materials availability Materials Current machine capacities Plans for future capacities Work-force capacities Current staffing level Operations New products Product design changes Machine standards Engineering Labor-market conditions Training capacity Human resources Cost data Financial condition of firm Accounting and finance Aggregate plan Customer needs Demand forecasts Competition behavior Distribution and marketing 15

10 องค์ประกอบการพิจารณาวางแผนการผลิตรวม
อัตราการผลิต เปลี่ยนแปลงมีต้นทุน แรงงาน เข้า มีต้นทุนการจัดหา จ้าง อบรม ออก มีต้นทุนปลดออก สินค้าคงคลังเหลือ มีต้นทุนการจัดเก็บรักษา สินค้าคงคลังขาด มีต้นทุนค่าเสียโอกาส จ้างรับช่วงผลิตภายนอก มีต้นทุนการจ้าง ต้องหาสัดส่วนองค์ประกอบที่ดีที่สุดที่ต้นทุนต่ำสุด

11 กลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม
Chase strategy Level strategy Stable workforce-variable work hours

12 วัตถุประสงค์การวางแผนการผลิตรวม
ลดต้นทุนต่ำสุดและทำกำไรสูงสุด บริการลูกค้าให้ได้มากที่สุด ลดการลงทุนในสินค้าคงคลังให้ต่ำสุด ลดการเปลี่ยนแปลงในอัตราการผลิตให้น้อยที่สุด ลดการเปลี่ยนแปลงในระดับการจ้างงานให้น้อยที่สุด ใช้ประโยชน์ในอาคารและเครื่องจักรให้มากที่สุด

13 รายงาน Aggregate Production Planningของ Dummy project
ดูProcess Technology ว่าเราเลือกอะไร มากำหนดว่าเราจะเลือกกลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวมแบบไหน Chase หรือ Level บอกมาว่าจะพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้อย่างไร อัตราการผลิต ระดับการจ้างแรงงาน ระดับสินค้าคงคลังในมือ

14 APP Using Pure Strategies
Quarter Sales Forecast (lb) Spring 80,000 Summer 50,000 Fall 120,000 Winter 150,000 Hiring cost = $100 per worker Firing cost = $500 per worker Inventory carrying cost = $0.50 pound per quarter Production per employee = 1,000 pounds per quarter Beginning work force = 100 workers

15 Level Production Strategy
Sales Production Quarter Forecast Plan Inventory Spring 80, ,000 20,000 Summer 50, ,000 70,000 Fall 120, ,000 50,000 Winter 150, ,000 0 400, ,000 Cost = 140,000 pounds x 0.50 per pound = $70,000

16 Chase Demand Strategy Sales Production Workers Workers Workers
Quarter Forecast Plan Needed Hired Fired Spring 80,000 80, Summer 50,000 50, Fall 120, , Winter 150, , 100 50 Cost = (100 workers hired x $100) + (50 workers fired x $500) = $10, ,000 = $35,000

17 6 M or 12 M plan ( Fiscal Budget concerned )
Strategic Plan Sale plan Stock plan Production plan Material consumption plan Capacity plan Material stock plan Manpower plan Investment plan Material requirement plan

18 Operate Productive System
Aggregate Plans Master Production Scheduling Material Management Inventory Systems Operation Scheduling Quality Control Maintenance

19 Master Production Schedule
เป็นแผนการผลิตหลักระยะสั้นที่มีอุปสงค์จากลูกค้าชัดเจนแล้ว มีการระบุรุ่นสินค้า จำนวนและเวลาการส่งมอบที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีกำหนดตารางการผลิตในรายละเอียดที่ลงถึงการปฎิบัติงาน

20 3 M plan Sale plan Stock plan Production plan Material consumption
Capacity adjustment > Manpower, Machine Method Production scheduling Material stock plan Delivery scheduling Material requirement plan

21 Master Production Schedule
เป็นแผนการผลิตหลักระยะสั้นที่มีอุปสงค์จากลูกค้าชัดเจนแล้ว มีการระบุรุ่นสินค้า จำนวนและเวลาการส่งมอบที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีกำหนดตารางการผลิตในรายละเอียดที่ลงถึงการปฎิบัติงาน

22 Master Production Schedule


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 20 สิงหาคม 2556 การวางแผนการผลิตรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google