งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project
จุดมุ่งหมาย ปรัชญา ของการทำธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สรุปภาพอนาคตทั้งด้านธุรกิจและด้าน IT ใน 5 ปีข้างหน้า และระบุ O/T ออกมาอย่างน้อย 3-5 ปัจจัย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (เชียงใหม่) ว่ามีฐานทรัพยากรอะไรที่สำคัญ และระบุ S/W ออกมาอย่างน้อย 3-5 ปัจจัย สร้างกลยุทธ์การหาธุรกิจที่น่าสนใจเข้าไปทำด้วย TOWS Matrix คัดเลือกธุรกิจที่น่าสนใจและตรงกับจุดมุ่งหมาย ปรัชญาการทำธุรกิจของเรานำมาวิเคราะห์ด้วย GE Matrix โดยนำเอาวงจรชีวิตสินค้า วงจรชีวิตธุรกิจและวงจรชีวิตของเทคโนโลยีมาประกอบการพิจารณาด้วย ระบุธุรกิจที่สนใจออกมา 1 ธุรกิจ พร้อมทั้งระบุตัวสินค้าหลัก/บริการหลักให้ชัดเจน เขียนออกมาเป็น Mission statement มีรายละเอียดดังนี้ ปรัชญาธุรกิจ ตัวสินค้า/บริการ ตลาดเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมาย Supplier คู่แข่งขัน

2 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project ต่อ
7. หาข้อท้าทายที่จะรับมือปัจจัยแรงกดดันจากภาพอนาคต ประมาณอย่างน้อย 4-5 ข้อ ท้าทายขึ้นไป 8. นำเอาข้อท้าทายกับ Mission statement มากำหนดวิสัยทัศน์ Vision Statement 9. วิเคราะห์แนวคิดธุรกิจ Business Concept ระบุให้ชัดเจนถึงคุณค่าที่ได้รับ Value Proposition นำมาเขียนเป็น Business Model Canvas 10. จาก Mission statement และ Business model นำมากำหนดการวางตำแหน่งธุรกิจ ด้วยMatrix ตัวสินค้ากับลูกค้า ทุกอย่าง บางอย่าง ทุกคน บางคน 11. นำไปวิเคราะห์ด้วย BCG และ Product /Market Matrix เขียนลูกศรเชื่อมโยง

3 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project ต่อ
วิเคราะห์ 5 Forces สภาพแวดล้อมการแข่งขันในธุรกิจที่เลือกมา ระบุปัจจัยของแรงกดดันที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน มาประมาณ 4-6 แรงมาเป็น Key issue ดูว่าแต่ละ Key issue นั้น IT มาช่วยในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้หรือไม่ อย่างไร นำเอา Key issue แต่ละตัวมาหา ปัจจัยสำเร็จที่สำคัญ Critical Success Factor ใน Primary / Secondary Activities ใน Business Value chain แล้วดูว่า activities นั้น เอา IT มาช่วยสร้างคุณค่าให้กับกระบวนการ ธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้างโดยต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การแข่งขัน Generic Model ที่ไปตอบ Business Concept ที่วางไว้ 14. นำเอาผลที่ได้ในแต่ละ activities มาบูรณาการ เป็นภาพรวม IS/IT ของ Value chain

4 กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project ต่อ
นำเอาหลักการของ Business Process model มาเขียน Business Process โดยมองตามกระบวนการตั้งแต่ความต้องการของลูกค้าที่รับเข้าจนถึงผล สุดท้ายความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับ เขียน Process และ Data ออกมา เป็น Process /Entity Matrix ให้นำเอาหลักการของ IS Process Model มาเขียน IS Process ที่สอดรับกับกระบวนการธุรกิจในข้อ 15 เขียน IS Function และเขียน IS /Entity Matrix ออกมา สรุป IT plan ออกแบบ IT architecture ออกมาและสรุปค่าใช้จ่าย

5 มอบหมายงาน กรณีศึกษา ให้ไปค้นกรณีศึกษาการนำเอา IS/IT Strategy IT application อะไรมาใช้ในองค์กรของตัวเองอย่างไรในการสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร งานกลุ่มไปปรับงานต่อให้สมบูรณ์ขึ้นจนจบ งานกลุ่มงานกรณีศึกษาส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ก่อน 21 น. งานเดี่ยว ให้ไปค้นหาหัวข้อ IS/IT Value ส่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อน น.


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวทางการทำงาน Dummy Project

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google