งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 13 มกราคม 2555 การวางแผนการผลิตรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 13 มกราคม 2555 การวางแผนการผลิตรวม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 13 มกราคม 2555 การวางแผนการผลิตรวม
วันที่ 13 มกราคม 2555 การวางแผนการผลิตรวม Aggregate Production Planning Master production Scheduling

2 Aggregate Production Plan Master Production Schedule
Business Plan Aggregate Production Plan Master Production Schedule Material Management Independent Demand -Inventory model ตาม ความต้องการของลูกค้า Dependent Demand -MRP ตามรายการที่ผลิต Scheduling เป็นสินค้าสำเร็จรูป Just in Time Statistical Process Control Maintenance Operate Productive System input output

3 Production Planning Environment
EXTERNAL COMPETITION RAW MATERIAL SUPPLY DEMAND EXTERNAL CAPACITY ECONOMIC CONDITIONS PRODUCTION PLANNING CAPACITY PRODUCTION WORK FORCE INVENTORY INTERNAL

4 Production Planning Horizon
1. LONG RANGE - Business Forecasting - Product & Market Planning - Capacity Planning - Location & Layout - Financial Planning 5 YEARS 2. MEDIUM RANGE - Aggregate Production Planning - Product Forecasting - Master Production Scheduling - Employment / Output / Inventory 1 YEAR 3. SHORT RANGE - Materials & Purchasing Control - Scheduling - Machine Loading - Job Assignments 2 - 3 MONTHS

5

6 แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการผลิตรวม ตารางการผลิตแม่บท Material requirement Planning Production Scheduling

7 Aggregate Production Planning
เป็นการแปลงแผนธุรกิจออกมาเป็นรายการ ผลผลิตและแรงงานที่ใช้ในภาพรวม กรอบระยะเวลา ปานกลาง ( เดือน เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบพิจารณา อัตราการผลิต ระดับการจ้างแรงงาน ระดับสินค้าคงคลังในมือ

8 Aggregate Production Planning
เป็นการแปลงแผนธุรกิจออกมาเป็นรายการ ผลผลิตและแรงงานที่ใช้ในภาพรวม กรอบระยะเวลา ปานกลาง ( เดือน เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบพิจารณา อัตราการผลิต ระดับการจ้างแรงงาน ระดับสินค้าคงคลังในมือ

9 องค์ประกอบการพิจารณาวางแผนการผลิตรวม
อัตราการผลิต เปลี่ยนแปลงมีต้นทุน แรงงาน เข้า มีต้นทุนการจัดหา จ้าง อบรม ออก มีต้นทุนปลดออก สินค้าคงคลังเหลือ มีต้นทุนการจัดเก็บรักษา สินค้าคงคลังขาด มีต้นทุนค่าเสียโอกาส จ้างรับช่วงผลิตภายนอก มีต้นทุนการจ้าง ต้องหาสัดส่วนองค์ประกอบที่ดีที่สุดที่ต้นทุนต่ำสุด

10 กลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม
Chase strategy Level strategy Stable workforce-variable work hours

11 วัตถุประสงค์การวางแผนการผลิตรวม
ลดต้นทุนต่ำสุดและทำกำไรสูงสุด บริการลูกค้าให้ ได้มากที่สุด ลดการลงทุนในสินค้าคงคลังให้ต่ำสุด ลดการเปลี่ยนแปลงในอัตราการผลิตให้น้อยที่สุด ลดการเปลี่ยนแปลงในระดับการจ้างงานให้น้อยที่สุด ใช้ประโยชน์ในอาคารและเครื่องจักรให้มากที่สุด

12 APP Using Pure Strategies
Quarter Sales Forecast (lb) Spring 80,000 Summer 50,000 Fall 120,000 Winter 150,000 Hiring cost = $100 per worker Firing cost = $500 per worker Inventory carrying cost = $0.50 pound per quarter Production per employee = 1,000 pounds per quarter Beginning work force = 100 workers

13 Level Production Strategy
Sales Production Quarter Forecast Plan Inventory Spring 80, ,000 20,000 Summer 50, ,000 70,000 Fall 120, ,000 50,000 Winter 150, ,000 0 400, ,000 Cost = 140,000 pounds x 0.50 per pound = $70,000

14 Chase Demand Strategy Sales Production Workers Workers Workers
Quarter Forecast Plan Needed Hired Fired Spring 80,000 80, Summer 50,000 50, Fall 120, , Winter 150, , 100 50 Cost = (100 workers hired x $100) + (50 workers fired x $500) = $10, ,000 = $35,000

15 Demand management The process of converting the long-term aggregate forecast to a detailed forecast while tracking individual customer orders is the function of demand management. The output of the demand management module is a set of actual customer orders plus a forecast of anticipated orders. As time progresses, the anticipated orders should be "consumed" by actual orders.

16 Types of Demand Independent: Dependent:
Automobiles, televisions, cartons of ice cream Demand often occurs at constant rate Effects inventories that are managed separately from other items (e.g.: finished goods made-to-stock) Demand is managed based on forecasts Dependent: Effects inventories that are managed to support production of other items (e.g.: component parts) Demand is managed based on plans (e.g.: MPS) Most raw materials, components, and subassemblies Demand often occurs in lumps

17 Operate Productive System
Aggregate Plans Master Production Scheduling Material Management Inventory Systems Operation Scheduling Quality Control Maintenance

18 Master Production Schedule
เป็นแผนการผลิตหลักระยะสั้นที่มีอุปสงค์จากลูกค้าชัดเจนแล้ว มีการระบุรุ่นสินค้า จำนวนและเวลาการส่งมอบที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีกำหนดตารางการผลิตในรายละเอียดที่ลงถึงการปฎิบัติงาน

19 Master Production Schedule
เป็นแผนการผลิตหลักระยะสั้นที่มีอุปสงค์จากลูกค้าชัดเจนแล้ว มีการระบุรุ่นสินค้า จำนวนและเวลาการส่งมอบที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีกำหนดตารางการผลิตในรายละเอียดที่ลงถึงการปฎิบัติงาน

20 Master Production Schedule

21 The Aggregate Plan and the Master Production Schedule


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 13 มกราคม 2555 การวางแผนการผลิตรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google