งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)
ภาพรวมของระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management Overview) การปรับปรุงข้อมูลแบบปกติ (Normal Mode) การปรับปรุงข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Mode) ข้อมูลหลักหน่วยงาน (Organizational Unit) ข้อมูลหลักตำแหน่งงาน (Job) ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) รายงานมาตรฐาน (Standard Report)

2 ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position)
ข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position) หมายถึง ตำแหน่งของบุคลากร โดยทั่วไปตามระบบ SAP นั้น บุคลากร 1 คนจะ ถือครองตำแหน่งเพียง 1 ตำแหน่ง ข้อมูลตำแหน่งจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลบุคลากร (Employee) เพื่อเป็นการแสดงว่าบุคลากรถือครองตำแหน่ง ใด มีความสัมพันธ์กับหน่วยงาน (Organizational Unit) เพื่อเป็นการบอกว่าตำแหน่งนั้นๆ อยู่สังกัดภายใต้ หน่วยงานใด และมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งงาน (Job) ตำแหน่ง (Position) “นักวิชาการพัสดุ” อยู่ภายใต้หน่วยงาน (Organizational Unit) “งานพัสดุ” มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งงาน (Job) “นักวิชาการพัสดุ” และถูกถือครองโดยบุคลากร (Employee) ที่ชื่อ “นาย สมชาย ปราบปราม”

3 ข้อมูลที่สำคัญสำหรับข้อมูลหลักตำแหน่ง (Position)
1 2 3 4 5 6 ข้อมูลทั่วไป (Basic data) -> ข้อมูลทั่วไปของตำแหน่ง ได้แก่ ชื่อย่อตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งงาน (Job) ของตำแหน่ง สถานะของตำแหน่ง (Staffing Status) สถานะการเป็นหัวหน้า (Head of own organizational unit) คำอธิบายเพิ่มเติม (Description) ต่างๆ 1 2 ข้อมูลการกำหนดทางบัญชี (Account assignment) -> ข้อมูลศูนย์ต้นทุนของตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นศูนย์ต้นทุนเดียวกันกับศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่ตำแหน่งสังกัดอยู่ ข้อมูลผลผลิตของตำแหน่ง (Cost Distribution) -> สำหรับบันทึกข้อมูลผลผลิต (Functional Area) ของตำแหน่ง 3 ข้อมูลวงเงินที่ได้รับจัดสรร (Cost Planning) -> สำหรับบันทึกวงเงินที่ได้รับและวงเงินคงเหลือของตำแหน่ง 4 ข้อมูลแผนการทำงาน (Work Schedule) -> สำหรับบันทึกกลุ่มบุคลากร/กลุ่มย่อยบุคลากรของตำแหน่ง 5 ข้อมูลเพิ่มเติม (Authorities/Resource) -> สำหรับบันทึกข้อมูลหมวดลูกจ้าง/ประเภทพนักงาน/ประเภทข้าราชการ 6

4 Tab Basic data ชื่อย่อตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่งงาน(Job) ของตำแหน่ง สถานะของตำแหน่ง สถานะการเป็นหัวหน้า แสดงชื่อบุคลากรที่ถือครองตำแหน่ง คำอธิบายเพิ่มเติม ZS01 ชื่อเต็มตำแหน่ง (ไทย) ZS02 ชื่อเต็มตำแหน่ง (อังกฤษ) ZS10 เลขประจำตำแหน่ง

5 Tab Account assignment
ข้อมูลศูนย์ต้นทุน สัญลักษณ์ของการถ่ายทอด (Inherit) ขอบเขตงานบุคคล ขอบเขตย่อยงานบุคคล

6 Tab Cost distribution ข้อมูลศูนย์ต้นทุน ข้อมูลผลผลิตของตำแหน่ง
เปอร์เซ็นต์ ต้องเท่ากับ 100 เสมอ ชื่อศูนย์ต้นทุน ข้อมูลศูนย์ต้นทุน เขตการควบคุม (Controlling Area) 1000 มหาวิทยาลัยมหิดล

7 Tab Cost Planning 1.ได้รับ 2.คงเหลือ จำนวนเงิน
คลิกเลือกเสมอ เพื่อระบุจำนวนเงิน

8 Tab Work schedule กลุ่มบุคลากร กลุ่มย่อยบุคลากร

9 Tab Authorities/Resource
รหัสหมวดลูกจ้าง/ประเภทพนักงาน/ประเภทข้าราชการ

10 กองทรัพยากรบุคคล – สำนักงานอธิการบดี
การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง (บุคลากรเงินงบประมาณ) ส่วนงานที่ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของบุคลากรเงินงบประมาณ กองทรัพยากรบุคคล – สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง 2. ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในระบบ MU-HR

11 การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง (บุคลากรทุกประเภทที่จ้างจากเงินรายได้)
หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของบุคลากรทุกประเภทที่จ้างจากเงินรายได้ งาน HR – ส่วนงาน ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง 2. ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในระบบ MU-HR

12 กองแผนงาน – สำนักงานอธิการบดี
การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่ขอเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน – สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 2. ปรับปรุงข้อมูลการเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ในระบบ MU-HR

13 กองทรัพยากรบุคคล – สำนักงานอธิการบดี
การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบฯ ส่วนงานที่ขอเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบฯ กองทรัพยากรบุคคล – สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 2. ปรับปรุงข้อมูลการเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ในระบบ MU-HR

14 การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งอื่นๆที่จ้างจากเงินรายได้
หน่วยงานที่ขอเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งอื่นๆที่จ้างจากเงินรายได้ งาน HR – ส่วนงาน ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งอื่นๆที่จ้างจากเงินรายได้ 2. ปรับปรุงข้อมูลการเพิ่มกรอบอัตราตำแหน่งอื่นๆที่จ้างจากเงินรายได้ ในระบบ MU-HR

15 กองทรัพยากรบุคคล – สำนักงานอธิการบดี
การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีตัดโอนตำแหน่ง (ข้ามส่วนงาน) ส่วนงานที่ขอตัดโอนตำแหน่ง (ข้ามส่วนงาน) กองทรัพยากรบุคคล – สำนักงานอธิการบดี ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอตัดโอนตำแหน่ง (ข้ามส่วนงาน) 2. ปรับปรุงข้อมูลการตัดโอนตำแหน่ง (ข้ามส่วนงาน) ในระบบ MU-HR

16 การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) : กรณีตัดโอนตำแหน่ง (ภายในส่วนงาน)
หน่วยงานที่ขอตัดโอนตำแหน่ง (ภายในส่วนงาน) งาน HR – ส่วนงาน ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอตัดโอนตำแหน่ง (ภายในส่วนงาน) 2. ปรับปรุงข้อมูลการตัดโอนตำแหน่ง (ภายในส่วนงาน) ในระบบ MU-HR

17 การปรับปรุงตำแหน่ง (Position)
1 2 1 คลิกเลือก 2 ระบุวันที่มีผลของข้อมูลก่อนเสมอ

18 การปรับปรุงตำแหน่ง (Position) (ต่อ)
ปรับปรุงข้อมูลตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการอบรมระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร (Organizational Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google