งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ - งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ - งานตรวจสอบและควบคุมภายใน - งานนิติการ - โครงการพิเศษ (นส.บุษกร ลิ้มศิริ / นายมนตรี สุนทโรวิทย์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ งานยาเสพติด และ To Be Number One งานสุขภาพจิต งานผู้พิการ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสาธารณสุขมูลฐาน งานอาชีวอนามัย งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ งานสนับสนุนงานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มข้าราชการและกลุ่มสิทธิประกันสังคม งานสร้างเสริมสุขภาพตามนโยบาย (นางสุกัญญา เจียรวนานนท์ / นางอรยา สุขลิ้ม) กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานการเงินและการบัญชี งานบริหารงบประมาณและการเฝ้าระวังทางการเงิน งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุงและการบริหารยานพาหนะ งานธุรการ (นางสมเนตร ทองอยู่ / นางปิยะมาภรณ์ อิ่มทั่ว) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ//พื้นที่เฉพาะ งานภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน งานประเมินผล งานข้อมูลข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานสนับสนุนการกระจายอำนาจ งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน ( มล.เพ็ญประไพ หอยทอง / นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) กลุ่มงานควบคุมโรค งานควบคุมโรคติดต่อ งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เฉพาะ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานอุบัติเหตุและงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งานเอดส์ งานระบาดวิทยา (นายสมเกียรติ ศรีทอง/ นางจันทิรา โกมล) มีต่อ

3 (ต่อ) โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบ ฯ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพบริการ งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาคุณภาพบริการ งานพัฒนาวิชาการ (KM,งานวิจัย) งานมาตรฐานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ งานสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์ / นางปริศนา เทพประดิษฐ์) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข งานควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์และสถานบริการสุขภาพ - งานควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์และสถานบริการสุขภาพตามกกหมายที่ได้รับมอบหมาย - ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ งานส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน งานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและการประสานรัฐ/ ท้องถิ่น งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ (นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง/นาย ชวลิต วิสิทธิ์ผ่องพิบูล) กลุ่มงานประกันสุขภาพ งานลงทะเบียนประชาชน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริหารจัดการด้านงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - ศูนย์เรียกเก็บเงิน - งานประสานการจัดทำแผนงบบริการสุขภาพ - งานวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางการเงินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานประกันสังคม งานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (นางสมเนตร ทองอยู่ / นส.สุนิสา ลิสกุลรักษ์) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ งานส่งเสริม/ป้องกันโรคในช่องปาก งานวิชาการทันตสาธารณสุข งานสนับสนุนบริการทันตกรรม (ทพ.ทินกร จงกิตตินฤกร/นางอุไร นาคทอง)


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google