งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานการบริหารงานบุคคล - งานการเงินและการบัญชี - งานบริหารงบประมาณและการเฝ้าระวังทางการเงิน - งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง - งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ งานสำนักงานเลขานุการ และอำนวยการ -งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกัน สุขภาพ - งานลงทะเบียน - ศูนย์เรียกเก็บเงิน - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ - งานประสานการจัดทำ แผนงบบริการสุขภาพ - งานวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางการเงินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - งานประกันสังคม - งานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ สาธารณสุข - งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ - งานข้อมูลข่าวสาร - งานนิเทศและประเมินผล - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ / พื้นที่เฉพาะ - งานพรบ. ข้อมูลข่าวสาร - งานสนับสนุนและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - งานระบาดวิทยา งานวิจัย โครงการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข - งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านบริการสุขภาพ - งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้าน - งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ - งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ กลุ่มงานทันต สาธารณสุข - งานพัฒนากลยุทธ์ด้านทันตสาธารณสุข - งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ งานส่งเสริม และ ป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ งานวิชาการทันตสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพบริการ - งานพัฒนาคุณภาพบริการ - งานพัฒนาบุคลากร - งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ - งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน งานสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ - งานบริการกามโรคและโรคเอดส์ - งานบริการทันตกรรม งานบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งานบำบัดรักษายาเสพติด งานรักษาพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานนิติการ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน (ใหม่) งานให้คำปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานดำเนินการทางวินัย งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ งานดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์ งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย งานบังคับคดีตามคำพิพากษาคำสั่ง งานดำเนินมาตรการทางปกครอง งานดำเนินเปรียบเทียบคดี งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานความรับผิดทางละเมิด งานด้านกฎหมายทั่วไปหรืออื่น ๆ กลุ่มงานควบคุมโรค - งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป - งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เฉพาะ - งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ - งานอาชีวอนามัยและควบคุม โรคจากสิ่งแวดล้อม งานควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุรา งานสอบสวนโรค (SRRT) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ งานยาเสพติด งานผู้พิการ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขภาพจิต

2 2 (ใหม่) โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านการ พยาบาล กลุ่มภารกิจด้าน บริการปฐมภูมิ กลุ่มภารกิจด้านบริการ ทุติยภูมิและตติยภูมิ * กลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานวิสัญญี ***งานเทิดพระเกียรติ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก * ศูนย์แพทย์ศาสตร์ ชั้นคลินิก ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ -งานระบาดวิทยาคลินิก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฝ่ายการเงิน กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพและมาตรฐาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานศัลยกรรม -งานบำบัดรักษายาเสพติด ฝ่ายบัญชี กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการวิจัย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานพยาธิวิทยา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มงานศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ -งานห้องสมุด - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและเวชกรรมสังคม - งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งานสนับสนุนเครือข่าย งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรม ** กลุ่มงานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป กลุ่มงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มงาน เวชกรรม ฟื้นฟู กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานสูติ-นรีเวช กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม * เฉพาะ รพศ./รพท. ที่มีการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของตนเอง ** เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการสอนนักศึกษาแพทย์ *** เฉพาะโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานนาม กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก - งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานอาชีว เวชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ -งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานโภชนศาสตร์ - งานเภสัชกรรมชุมชน -งานพัฒนาระบบยา กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มงานกายภาพบำบัด 2 - งานหน่วยจ่ายกลาง

3 3 (ใหม่) โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานการ พยาบาล
กลุ่มงานการ พยาบาล กลุ่มงาน เทคนิคบริการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ ทางการแพทย์ งานบริหารทั่วไป - งานการเจ้าหน้าที่ - งานการเงินและบัญชี - งานพัสดุและครุภัณฑ์ - งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง - งานประชาสัมพันธ์ - งานยานพาหนะ - งานซักฟอก - งานสวัสดิการรักษาความปลอดภัยและความเสี่ยง - งานตรวจสอบและควบคุมภายใน งานห้องสมุด * งานเทิดพระเกียรติ - งานหน่วยจ่ายกลาง - งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - งานห้องผ่าตัด - งานห้องคลอด - งานวิสัญญีพยาบาล - งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน - งานผู้ป่วยนอก - งานผู้ป่วยใน งานบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ งานผู้ป่วยหนัก งานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย - งานชันสูตรสาธารณสุข - งานรังสีการแพทย์ - งานโภชนศาสตร์ - งานเวชปฏิบัติทั่วไป / เฉพาะทาง - งานทันตสาธารณสุข - งานกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน - งานบริการสุขภาพชุมชน - งานสุขภาพจิต - งานบำบัดยาเสพติด - งานสุขศึกษา - งานอาชีวอนามัย (เฉพาะบางพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม) งานโรคเอดส์ - งานบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน - งานแผนงาน - งานพัฒนาคุณภาพ - งานประกันสุขภาพ - งานนิเทศงานและประเมินผล - งานแผนสาธารณสุขในพื้นที่ - งานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ - งานเวชระเบียนและสถิติ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานระบาดวิทยา งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค - งานส่งเสริมสุขภาพ - งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน งานบริการจ่ายยา งานบริหารเวชภัณฑ์ งานผลิตยา งานเภสัชกรรมชุมชน งานเภสัชสนเทศ งานบริบาลเภสัชกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข * เฉพาะโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานนาม 3

4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ
(ใหม่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานตรวจสอบและควบคุมภายใน งานนิติการ งานประกันสุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข งานประสานและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ -งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข -งานพัฒนาทรัพยากร บุคคลและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน งานพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานนิเทศ ติดตามประเมินผล งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม งานทันตสาธารณสุข งานสุขภาพจิต งานบริการปฐมภูมิ งานอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งานนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล 4

5 กลุ่มภารกิจด้านบริหาร
(ใหม่) สถานีอนามัย กลุ่มภารกิจด้านบริหาร งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานประกันสุขภาพ งานประสานการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานประชาสัมพันธ์  งานเทิดพระเกียรติ (ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ) กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ -งานพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผล งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน งานข้อมูลครอบครัวและชุมชน งานระบาดวิทยา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน งานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านบริการ งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูสุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรค งานทันตสาธารณสุข งานสุขภาพจิต งานนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล  สถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม 5


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google