งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
นโยบายการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากการระบาดโรคคอตีบตามยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

2 จะต้องไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
ภารกิจ การป้องกันควบคุมการระบาดของโรคคอตีบ จะต้องไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่เกิดโรค (จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ) และพื้นที่ใกล้เคียง ภายในระยะเวลา 2 เดือน

3 กลยุทธ์การดำเนินงาน ควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็ว
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เข้มแข็ง ประสานงาน และเผยแพร่ความรู้ มาตรการควบคุม

4 ยุทธศาสตร์ (1) ควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็ว
เพื่อลดการแพร่เชื้อ ในชุมชน ค้นหาผู้ป่วย เพื่อลดอัตราตาย ดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกัน การเกิดโรค และลดการแพร่เชื้อ จัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดและพาหะ

5 ยุทธศาสตร์ (2) สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เข้มแข็ง
เพื่อการป้องกันการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ ตรวจสอบความครอบคลุมวัคซีนที่มีส่วนประกอบของวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ในกลุ่มอายุต่างๆ เร่งรัดให้ครอบคลุมวัคซีน ในกลุ่มเป้าหมาย ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบกับประชากรที่คาดว่าจะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ

6 ยุทธศาสตร์ (3) เน้นการประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและประชาชน เผยแพร่สื่อสารสร้างความเข้าใจ เรื่องการป้องกันโรคคอตีบ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างทั่วถึง

7 โครงสร้างบัญชาการการควบคุมการระบาดโรคคอตีบ
ศูนย์บัญชาการ Core Teams ทีมยุทธศาสตร์ ทีมประสานงาน ทีมปฏิบัติการ ทีมส่งกำลังบำรุง และบริหารงบประมาณ ทีมสื่อสารความเสี่ยง

8 ศูนย์บัญชาการ การดำเนินงานในระดับจังหวัดนั้น
นำโดยผู้บริหารกรมควบคุมโรค สั่งการภายใต้คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีทีมยุทธศาสตร์สนับสนุนด้านวิชาการ การดำเนินงานในระดับจังหวัดนั้น ให้นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สั่งการภายใต้คำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมี สคร. ให้การสนับสนุน

9 ทีมยุทธศาสตร์ Strategic and Technical Advisory Group (STAG)
นำโดยผู้บริหารกรมควบคุมโรค และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทำงานร่วมกับนักวิชาการของสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการและกลยุทธ์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีทีมยุทธศาสตร์สนับสนุนด้านวิชาการ สนับสนุน ให้คำแนะนำด้านวิชาการและบริหารจัดการ ต่อ Incidence commander ร่วมถึงช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ

10 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
ทีมปฏิบัติการ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เฝ้าระวังและตรวจจับการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา ให้การรักษาเบื้องต้นและส่งต่อไปยังสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม ดำเนินมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้สัมผัสได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เร่งรัดการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างทันท่วงที ติดตามอาการผู้ป่วยและผู้สัมผัสได้อย่างมีครบถ้วน

11 หน่วยส่งกำลังบำรุงและบริหารงบประมาณ
สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ช่วยอำนวยความสะดวก เรื่องการสื่อสารและยานพาหนะ มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันท่วงที

12


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google