งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรม อสม. รุ่น 2 เป้าหมาย อสม.รุ่น 1 - อสมช. ด้านโรคความดันโลหิตสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรม อสม. รุ่น 2 เป้าหมาย อสม.รุ่น 1 - อสมช. ด้านโรคความดันโลหิตสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงแนวทางการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

2 การอบรม อสม. รุ่น 2 เป้าหมาย อสม.รุ่น 1 - อสมช. ด้านโรคความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย อสม.รุ่น 1 - อสมช. ด้านโรคความดันโลหิตสูง - ติดตามต่อเนื่อง – เพิ่มโรคเบาหวาน อสม.รุ่น 2 - อสมช. ด้านโรคมะเร็ง - ปี 2551 เน้นโรคมะเร็งเต้านม - การให้ความรู้เพื่อตรวจอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอในผู้หญิงอายุ > 35 ปี

3 มะเร็งเต้านม 2551 เครื่องชี้วัด ผู้หญิงไทยอายุ 35 ปีขึ้นไปตรวจเต้านมด้วย ตนเองอย่างถูกต้องทุกเดือนเพิ่มขึ้น สัปดาห์รณรงค์ – 30 พฤศจิกายน 2550

4 กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ
ทุกอำเภอดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.รุ่นที่ 2 ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 3 คน เป้าหมายของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 698 หมู่บ้าน 36 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 2,202 คน

5 กลวิธีและกิจกรรม หลักสูตรการอบรม อสม.รุ่นที่ 1 (อบรม 2 วัน 1 คืน)
หลักสูตรการอบรม อสม.รุ่นที่ 1 (อบรม 2 วัน 1 คืน) เพิ่มเติม เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังด้านสุขภาพได้แก่ การรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรี (กลุ่มเป้าหมาย สตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป) รายงานผลการจัดกิจกรรม

6 ระยะเวลาในการดำเนินการ
การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2550 จังหวัดเพชรบุรี จัดทำแผนการอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 16 พฤศจิกายน 2550 (สามารถปรับเปลี่ยนได้) การรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเองพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจัดสัปดาห์มหกรรมรณรงค์ “ตรวจเต้านมด้วยตนเอง มะเร็งไม่ถามหา” ในระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2550 มีพิธีเปิดมหกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550

7 งบประมาณ กรมสุขภาพจิต สนับสนุนงบประมาณให้อสม. นอกเขตเทศบาล
จำนวนเงิน 628,200 บาท สสจ.เพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณ UC (PP - com) ให้อสม. ในเขตเทศบาล จำนวนเงิน 32,400 บาท รวมทั้งสิ้น 660,600 บาท โดยจัดสรรเฉลี่ยคนละ 300 บาท เป็น - ค่าพาหนะเดินทาง / อาหาร อสม. 250 บาท / คน - ค่าบริหารจัดการ 50 บาท / คน

8 สิ่งสนับสนุน ประกาศนียบัตร สำหรับ อสม. (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิมพ์ ส่งให้ 15 ตุลาคม 2550) โมเดลเต้านม สำหรับครู ก. (กรมการแพทย์) ภาพพลิก – สื่อการสอน สำหรับ ครู ก. ครู ข. (กรมอนามัย) แผ่นพับ สื่อการสอน สำหรับ อสม. (กรมอนามัย)

9 การจัดทำโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ

10 รูปแบบการจัดอบรมของอำเภอ

11 คณะกรรมการที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผล การอบรม/จัดกิจกรรมระดับพื้นที่

12 1.2 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานระบาด 1.3 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานข้อมูล
นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน รับผิดชอบ พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย 1.1 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์ 1.2 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานระบาด 1.3 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานข้อมูล 2 พื้นที่อำเภอท่ายาง ประกอบด้วย 2.1 หัวหน้ากลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่งานประกัน 2.2 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 พื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง ประกอบด้วย 3.3 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 3.4 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

13 นักวิชาการสาธารณสุข 8 ด้านส่งเสริมพัฒนา รับผิดชอบ
นักวิชาการสาธารณสุข 8 ด้านส่งเสริมพัฒนา รับผิดชอบ 4 พื้นที่อำเภอเขาย้อย ประกอบด้วย 4.1 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร 4.2 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพ 5 พื้นที่อำเภอบ้านแหลม ประกอบด้วย 5.1 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานสุขศึกษา/สารนิเทศ 5.2 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานรักษาพยาบาล 6 พื้นที่อำเภอบ้านลาด ประกอบด้วย 6.1หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ

14 เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8 รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข รับผิดชอบ 7 พื้นที่อำเภอชะอำ ประกอบด้วย 7.1 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อ 7.2 หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข 8 พื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ประกอบด้วย 8.1 หัวหน้ากลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

15 กำหนดแผนการอบรม อสม.

16 คัดเลือกอำเภอจัดพิธีเปิดมหกรรมฯ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550


ดาวน์โหลด ppt การอบรม อสม. รุ่น 2 เป้าหมาย อสม.รุ่น 1 - อสมช. ด้านโรคความดันโลหิตสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google