งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาวิชาชีพ สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ รองปลัดกระทรวง กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข รองปลัดกระทรวง กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ รองปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ราชการบริหารส่วนกลาง - สำนักบริหารกลาง - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร - สถาบันพระบรมราชชนก - สำนักตรวจและประเมินผล - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง กองแผนงาน - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี - โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) - โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน - โรงพยาบาลสงฆ์ - ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ - สถาบันทันตกรรม สถาบันพยาธิวิทยา - สถาบันประสาทวิทยา - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ - สถาบันธัญญารักษ์ - สถาบันโรคทรวงอก - สถาบันโรคผิวหนัง - สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - สำนักการพยาบาล - สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการแพทย์ทางเลือก - สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง กองแผนงาน - กองสุขภาพจิตสังคม - โรงพยาบาลศรีธัญญา - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา - สถาบันราชานุกูล สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง - กองแผนงาน - สถาบันบำราศนราดูร - สถาบันราชประชาสมาสัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 - สำนักระบาดวิทยา - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง - สำนักโรคไม่ติดต่อ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมอนามัย - กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง - กองทันตสาธารณสุข - กองแผนงาน - กองโภชนาการ - กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ - กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - กองอนามัยการเจริญพันธุ์ - กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - ศูนย์อนามัยที่ 1-12 - สำนักส่งเสริมสุขภาพ - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สำนักบริหาร กองการประกอบโรคศิลปะ - กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ - กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน - กองสุขศึกษา สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - กองชีววัตถุ - กองแผนงานและวิชาการ - กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1-12 - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - สถาบันวิจัยสมุนไพร - สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร - สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ - สำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ - กองควบคุมยา - กองควบคุมวัตถุเสพติด กองควบคุมอาหาร - กองงานด้านอาหารและยา - กองแผนงานและวิชาการ - กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค - กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น - สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ราชการบริหารส่วนภูมิภาค - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 13 หน่วยงานในกำกับ : - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สถาบันพระบรมราชชนก (ต้องจัดทำ พ.ร.บ.) - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข(ต้องจัดทำ พ.ร.บ.) รัฐวิสาหกิจ - องค์การเภสัชกรรม องค์การมหาชน (ต้องออก พ.ร.ฎ.) - สถานบริการสุขภาพ (มีโรงพยาบาลบ้านแพ้วออก พ.ร.ฎ. แล้ว) - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ที่มา : กฎกระทรวงสาธารณสุข, 2545 หมายเหตุ : หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google