งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงสาธารณสุข (ร่าง)โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงสาธารณสุข (ร่าง)โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงสาธารณสุข (ร่าง)โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาวิชาชีพ สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ รองปลัดกระทรวง กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข รองปลัดกระทรวง กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข รองปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - สำนักบริหารงานกลาง - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ - สำนักตรวจและประเมินผล - สถาบันพระบรมราชชนก - กองเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กรมการแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง - กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน - สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ - สำนักการพยาบาล - โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง - สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันทันตกรรม - สถาบันพยาธิวิทยา - สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - สถาบันโรคทรวงอก - ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ - โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี - โรงพยาบาลสงฆ์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการแพทย์ทางเลือก - สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต - สำนักงานเลขานุการกรม - กองคลัง - กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน - กองสุขภาพจิตสังคม สำนักพัฒนาสุขภาพจิต - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา - สถาบันราชานุกูล - โรงพยาบาลศรีธัญญา - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 กรมควบคุมโรค - สำนักงานเลขานุการกรม - กองคลัง - กองการเจ้าหน้าที่ - กองแผนงาน - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ - สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง - สำนักโรคไม่ติดต่อ - สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม - สำนักระบาดวิทยา - สถาบันราชประชาสมาสัย - สถาบันบำราศนราดูร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 กรมอนามัย - กองทันตสาธารณสุข - กองโภชนาการ - กองอนามัยการเจริญพันธุ์ - กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ - กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม - ศูนย์อนามัยที่ 1-12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สำนักบริหาร - สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - กองการประกอบโรคศิลปะ - กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน - กองสุขศึกษา - กองวิศวกรรมการแพทย์ - กองแบบแผน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองแผนงานและวิชาการ - กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - กองชีววัตถุ - กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ - สำนักยาและวัตถุเสพติด - สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร - สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ - สถาบันวิจัยสมุนไพร - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1-12 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - สำนักงานเลขานุการกรม - กองแผนงานและวิชาการ - กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ - สำนักควบคุมเครื่องสำอาง - กองควบคุมยา และวัตถุอันตราย - กองควบคุมวัตถุเสพติด กองควบคุมอาหาร - กองงานด่านอาหารและยา - กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค - กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ราชการบริหารส่วนภูมิภาค - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานในกำกับ : - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(อยู่ระหว่างออก พ.ร.บ.) - สถาบันพระบรมราชชนก(อยู่ระหว่างจัดทำ พรบ.) - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข(อยู่ระหว่างออก พรบ.) - สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (มี พรบ.แล้ว) รัฐวิสาหกิจ - องค์การเภสัชกรรม องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง (อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(อยู่ระหว่างออก พรฎ.) ที่มา : ร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี หมายเหตุ หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ณ วันที่ 25 กันายน 2545


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงสาธารณสุข (ร่าง)โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google