งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา
สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา

2 หัวข้อ วิวัฒนาการงานสุขศึกษา การดำเนินงานสุขศึกษาตามแผน
พัฒนาการสาธารณสุข โครงการด้านสุขศึกษา

3 วิวัฒนาการงานสุขศึกษา
ความเป็นมา พ.ศ แผนกสุขศึกษา กรมประชาภิบาล พ.ศ กองบรรณาธิการ กรมสาธารณสุข ก.มหาดไทย พ.ศ กองสุขศึกษา กรมสาธารณสุข

4 วิวัฒนาการงานสุขศึกษา
พ.ศ กองสุขศึกษา กรมสาธารณสุข ก.สาธารณสุข พ.ศ กองสุขศึกษา กรมอนามัย ก.สาธารณสุข พ.ศ กองสุขศึกษา กรมส่งเสริมสาธารณสุข พ.ศ กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ถึงปัจจุบัน สาธารณสุข

5 กระทรวงสาธารณสุข . * 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข . แบ่งเป็น 8 ส่วนราชการดังนี้ * 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. กรมการแพทย์ 3. กรมควบคุมโรคติดต่อ 4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6 กระทรวงสาธารณสุข . 5. กรมสุขภาพจิต 6. กรมอนามัย 7. สำนักงานอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข . 5. กรมสุขภาพจิต 6. กรมอนามัย 7. สำนักงานอาหารและยา 8. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

7 บทบาทและหน้าที่ . . กองสุขศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาดังนี้ 1. พัฒนาวิชาการ ระบบ และดำเนนงานด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในและนอก 2. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ผลิต และสนับสนุนสื่อสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์

8 บทบาทและหน้าที่ . . 3. เผยแพร่และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ-ประชาชน 4. ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 โครงสร้างขององค์กร . กองสุขศึกษา สังกัด ใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็นส่วนราชการดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานวิชาการ 3.กลุ่มงานเทคโนโลยี

10 โครงสร้างขององค์กร . กองสุขศึกษา แบ่งเป็นส่วนราชการดังนี้
โครงสร้างขององค์กร . กองสุขศึกษา แบ่งเป็นส่วนราชการดังนี้ 4. กลุ่มงานเผยแพร่ 5. กลุ่มงานนโยบายและแผนสุขศึกษา 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ

11 การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต .
การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต . ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - ฉบับที่ 1-2 ( ) - ฉบับที่ 3 ( ) - ฉบับที่ 4 ( ) ****** ประชาชน - ฉบับที่ 5 ( )

12 การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต-ปัจจุบัน .
การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต-ปัจจุบัน . ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - ฉบับที่ 6 ( )* แผนพัฒนาการ - ฉบับที่ 7 ( ) สาธารณสุข - ฉบับที่ 8 ( ) ฉบับที่ 9 ( )** แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ ( ) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

13 การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต .
การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต . ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน 1.ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 2.การกระจายบริการและบุคคลยังไม่เหมาะสม 3.การครอบคลุมบริการและการใช้บริการไม่เหมาะสมและครอบคลุมในส่วนภูมภาค

14 การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต .
การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต . 4.ปัจจัยทางด้านนโยบาย 5.ปัญหาการขาดความร่วมมือจากประชาชน 6.ปัจจัยทางด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ

15 การดำเนินงานสุขศึกษาในปัจจุบัน .
การดำเนินงานสุขศึกษาในปัจจุบัน . ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 - แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ( )

16 แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 8 .
แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 8 . ประกอบด้วย 5 ส่วน *1. สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการสาธารณสุข 2. แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุข 3. ภาพรวมของแผนพัฒนาการสาธารณสุข *4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ *5. แนวทางการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล

17 ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญ .
ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญ . สาระสำคัญ แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 8 1. สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา สาธารณสุขของประเทศ 2. แนวคิดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 3.ภาพลักษณ์สุขภาพของคนไทนในอนาคต

18 ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญ .
ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญ . 4. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสาธารณสุข 5. เป้าหมาย 6. ยุทธศาสตร์ 7. การปฏิบัติตามแผนและการติดตาม ประเมินผล

19 ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน .
ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน . 4.1 สาขาการบริหารจัดการสาธารณสุข 4.2 สาขาการบริการสาธารณสุข 4.3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและ ป้องกันโรค 4.4 สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

20 ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน .
ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน . 4.5 สาขาการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 4.6 สาขาการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการ พึ่งตนเองด้านสาธารณสุข 4.7 สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เทคโนโลยี ด้านสาธารณสุข

21 ส่วนที่ 5 แนวทางการปฏิบัติตามแผน .
ส่วนที่ 5 แนวทางการปฏิบัติตามแผน . 5.1 แนวทางการปฏิบัติตามแผน 5.2 แนวทางการติดตาม กำกับ และประเมิน ผลการพัฒนาสาธารณสุข 5.3 บทบาทของหน่วยงานประเมินผลระดับ กระทรวง

22 คำถามก่อนเรียน ? . 1. หน่วยงานเกี่ยวกับการสุขศึกษา สังกัด กรม ? และกระทรวงใด ? 2. ในระดับจังหวัด หน่วยงานใด ? รับผิดชอบเรื่องการสุขศึกษา 3. แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับปัจจุบันชื่อ ? และฉบับที่เท่าไหร่ ?


ดาวน์โหลด ppt สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google