งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบเฝ้าระวังยาเสพติดของจังหวัด โดยจังหวัด เพื่อจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบเฝ้าระวังยาเสพติดของจังหวัด โดยจังหวัด เพื่อจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบเฝ้าระวังยาเสพติดของจังหวัด โดยจังหวัด เพื่อจังหวัด
การจัดทำระบบเฝ้าระวังยาเสพติดของจังหวัด โดยจังหวัด เพื่อจังหวัด

2 วัตถุประสงค์..... แนวคิดตามหลักปรัชญา.....
เพื่อให้ฝ่ายอำนวยการ ศตส.จังหวัด(Function) รู้สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ของจังหวัด และสามารถกำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกระดับ (Area) ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แนวคิดตามหลักปรัชญา..... รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ชนะร้อยครั้ง แต่การชนะการรบที่ดีที่สุด คือ.....การชนะโดยไม่ต้องรบ (การเฝ้าระวังป้องกันที่มีประสิทธิภาพ)

3 รายละเอียดที่ต้องการในแต่ละหัวข้อ
ประเด็น (รู้เขา) รายละเอียดที่ต้องการในแต่ละหัวข้อ ใคร ภูมิลำเนา-เพศ-อายุ-อาชีพ-สัญชาติ อะไร ตัวยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง ปริมาณ ราคา อย่างไร จำหน่าย/เพื่อจำหน่าย-ครอบครอง-เสพ-ผลิต ถนน-บ้าน-ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์- ที่รกร้าง ที่สาธารณะ-สวน-สถานบริการ-ร้านค้า ฯลฯ ที่ใหน เมื่อไหร่ ช่วงวัน-เวลาที่พบเห็นการกระทำความผิด

4 รายละเอียดที่ต้องการในแต่ละประเด็น ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติด จากตำรวจภูธรจังหวัด รายงานผลการบำบัดรักษา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติด จากวิทยาการจังหวัด ข้อมูลที่มีอยู่ ในจังหวัด ข้อมูลการข่าว - การร้องเรียนแจ้งเบาะแส การสำรวจค้นหา ข้อมูลทั่วไป เศรษฐกิจ อาชีพ/รายได้ - สังคม การศึกษา จารีตประเพณี - การเมือง การปกครอง ภูมิศาสตร์

5 ตัวอย่างรายงาน (แบบ ปส.6-42) จาก ภ.จว.
แบบรายงานคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2551 ลำ ดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อายุ ภูมิลำเนา อา ชีพ วันที่ สถานที่จับกุม ของกลาง เม็ด ข้อ หา สภ. เลขที่ หมู่ที่ ตำ บล อำเภอ จัง หวัด จุดจับกุม ตำ บล 1 นางรัชพูน หมวกเครือ 44 105 5 ลี้ ลำพูน รับจ้าง บริเวณคิวจอดรถสองแถวลำพูน-ลี้ ประตูลี้ ในเมือง เพื่อจำหน่าย เมือง 2 นายยุทธนา กันทา 38 29 4 บ้าน เรือน ป่าซาง ลานจอดรถใน รพ.ลำพูน 11 ต้นธง 194 ร่วมจำหน่าย 3 นางบัวเงิน เล็นคำ 52 - นายธรรมนูญ อินรอด 34 201 6 แม่จะเลา แม่ละมาด ตาก 8 ร้านขายอาหารตามสั่งบ้านขี้เหล็ก บ้านกลาง ครอบ ครอง นายโชคชัย เป็งปาง 35 22 ท่าตุ้ม บ้านเลขที่ 22 12 น.ส.เกษศิริ ธรรมขันธ์ 36 57 7 นายพิเชษฐ์ วรรณชุ่ม 19 81/1 มะขามหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ หน้าห้องเช่าเลขที่ 81/1 ข้างอำเภอ 12.5 นายวิวัฒน์ วงศ์ทาทิพย์ 23 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง 27 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 นายรณชัย ปุกไชยโย 10 นายจีระศักดิ์ ต๊ะเป็งปัน 16 236 ศรีวิชัย ว่างงาน 21 หน้าจุดตรวจบ้านดอยโตน ป่าพลู นายชวฤทธิ์ สสีแดง 30 แม่นะ เถิน ลำปาง บ้านเลขที่ 27 แม่ตืน ผลตรวจ เสพฯ นายธนาศักดิ์ แสงสุข 377 ป่าไผ่ บ้านเลขที่ 377/1 13 นายมนัช ธรรมขันธ์ 42 ทาขุมเงิน แม่ทา บ้านเลขที่ 42 กช. 1 ห่อ ทากาศ 14 นายภูวเดช พงสปิน 24 407 ทาสบเส้า 26 บ้านเลขที่ 122/3 15 นายวิทยา จำปาทอง บ้านธิ ถนนในหมู่บ้าน (ใคร-บุคคล) ภูมิลำเนา เพศ อายุ อาชีพ สัญชาติ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ (ที่ใหน-พื้นที่) สถานที่ (อะไร-ตัวยา) ชนิด ปริมาณ (อย่างไร) พฤติการณ์ (เมื่อไร) ช่วงเวลา/วันที่

6 ตัวอย่างรายงาน (แบบ บสต.3) จาก สสจ.
ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในจังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2551 ที่ คำนำ ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน อายุ (ปี) ภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ อา ชีพ สถาน ศึกษา การบำบัด สารเสพติด วิธีใช้ วันเข้าบำบัด การจำ แนก ระบบบำบัด การควบ คุม หน่วย งานนำเข้าข้อมูล เลข ที่ หมู่ที่ ตำ บล อำ เภอ จัง หวัด 1 นาย 17 11 7 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน นักเรียน ว.เทคนิคลำพูน ไม่เคย ยาบ้า สูบ 29 พ.ค. 51 ผู้ติด สมัครใจ สถานพินิจฯลำพูน 2 25 33 ป่าสัก รับจ้าง 23 พ.ค. 51 ผู้เสพ บังคับบำบัด ไม่เข้มงวด คุมประพฤติลำพูน 3 19 15 4 80/3 5 47/1 ศรีบัวบาน หมู่บ้านครู เคย 2 พ.ค. 51 ไม่ควบคุม รพท.ลำพูน 6 28 64/1 หนองหนาม 18 22 เหมืองง่า 30 พ.ค. 51 8 38 111 13 เหมืองจี้ เกษตรกร 9 23 87 ว่างงาน 10 72 ท่าตุ้ม ป่าซาง 26 พ.ค. 51 รพช.ป่าซาง 16 29/1 น้ำดิบ 6 พ.ค. 51 12 ม่วงน้อย ว.อาชีพป่าซาง 28 พ.ค. 51 ภูมิลำเนา เพศ อายุ อาชีพ สัญชาติ สถานศึกษา รายเก่า/รายใหม่ ชนิดสารเสพติดที่ใช้ การเข้าบำบัด

7 การลงข้อมูลในแบบวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพื้นที่
โดยใช้รายงานผลการจับกุมฯ แบบ ปส.6-42 จำนวนผู้ถูกจับกุมในแต่ละเดือน ตามกลุ่มข้อหา ได้แก่ ผลิต จำหน่าย/มีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ จำแนกตามพื้นที่เขตการปกครอง ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด จำแนกตามสถานที่ตรวจพบจับกุม ได้แก่ ถนน ที่รกร้าง บ้านอยู่อาศัย ที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์ ร้านจำหน่ายอาหาร-สุรา ร้านค้า โต๊ะสนุ๊กเกอร์ สถานบริการ/ บันเทิง ที่สาธารณะ สถานีบริการน้ำมัน-ก๊าซ อู่ซ่อม -ตกแต่งรถ โรงงาน ฯลฯ

8 ที่ พื้นที่อำเภอ ข้อหา จำนวนผู้ถูกจับกุม(คน)รายอำเภอ ปี2551 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. รวม % ผู้ถูกจับ/ประชากร 1,000 1 เมืองลำพูน 13 20 59 67 88 50 138,147 0.637 3 6 9 21 24 2 8 ป่าซาง 4 11 55 57,737 0.346 5 45 บ้านโฮ่ง 10 42,342 0.236 ลี้ 25 67,172 0.298 65 แม่ทา 35 17 40,115 0.424 18 47 ทุ่งหัวช้าง 19,206 0.208 7 บ้านธิ 12 17,509 0.514 44 เวียงหนองล่อง 18,317 0.382 14 86 19 28 89 51 175 100 400,545 0.437 46 26 16 40 23 42 41 57 ตัวอย่างการลงข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ระดับจังหวัด-อำเภอ จำหน่าย/เพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ ใช้กำหนดเป็นพื้นที่การค้า หรือพื้นที่แพร่ระบาด เข่น *พื้นที่การค้า หมายถึงพื้นที่ ที่มีการจับกุมผู้ค้ามากกว่าผู้เสพ *พื้นที่แพร่ระบาด หมายถึงพื้นที่ ที่มีการจับกุมผู้เสพมากกว่าผู้ค้า จำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ สัดส่วนผู้ถูกจับกุม/จำนวนประชากร 1,000 คน ใช้เปรียบเทียบพื้นที่ที่มีการจับกุมคดียาเสพติด ใช้เปรียบเทียบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดกับจำนวนประชากรในพื้นที่นั้น ใช้เปรียบเทียบช่วงเวลาที่มีการจับกุมคดียาเสพติดสูงในแต่ละปี

9 ตัวอย่างการใช้กราฟสถิตินำเสนอผลการวิเคราะห์พื้นที่การค้าหรือแพร่ระบาด
พื้นที่การค้า (ผู้ค้ามากกว่าผู้เสพ) ได้แก่ อำเภอเมือง ป่าซาง บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง พื้นที่แพร่ระบาด (ผู้เสพ มากกว่าผู้ค้า) ได้แก่ อำเภอลี้ แม่ทา เวียงหนองล่อง บ้านธิ

10 ตัวอย่างการใช้กราฟสถิตินำเสนอผลการวิเคราะห์ พื้นที่ที่มีการจับกุมมากตามลำดับ
1 2 3 4 5 6 7 8

11 การวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงของพื้นที่
เมือง เฉลี่ย 22 คน การวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงของพื้นที่ เมือง บ้านธิ เฉลี่ย 0.437 เมือง 138,147 ป่าซาง 57,737 บ้านโฮ่ง 42,342 ลี้ 67,172 แม่ทา 40,115 ทุ่งฯ 19,206 บ้านธิ 17,509 เวียงฯ 18,317 จังหวัด 400,545

12 สถานที่จับกุมผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดลำพูน
จำนวนผู้ถูกจับกุม(คน) คดียาเสพติด ปี 2551 ร้อยละ เมือง ป่าซาง บ้านโฮ่ง ลี้ แม่ทา ทุ่งฯ บ้านธิ เวียง รวม 1 ถนน 18 3 9 8 12 4 2 59 33.7 ที่สาธารณะ 23 13.1 บ้านอยู่อาศัย 19 11 6 51 29.1 ที่พักฯ 28 16.0 5 ร้านค้า/อาหาร 2.3 สวน-ทุ่งนา 1.1 7 สถานบันเทิง 1.7 เกมส์/It. 0.0 ปั๊มน้ำมัน/อู่รถ 10 โรงงาน 0.6 88 20 17 175 100 ร้อยละของผู้ถูกจับกุมในแต่ละสถานที่ของอำเภอปี 2551 1 20.5 15.0 90.0 40.0 70.6 100 22.2 42.9 13.6 15.0 20.0 5.9 11.1 28.6 2 21.6 55.0 10.0 40.0 23.5 66.7 28.6 3 31.8 3.4 5.0 2.3 1.1 10.0 4.5 1.1 100 100 100 100 100 100 100 100

13 การลงข้อมูลในแบบวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคคล
โดยใช้รายงานผลการจับกุมฯ แบบ ปส.6-42 จำนวนผู้ถูกจับกุมในแต่ละเดือน ตามกลุ่มข้อหา ได้แก่ จำหน่าย/มีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ครอบครอง เสพ ผลิต จำแนกตามภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยในทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด จำแนกตามอาชีพ ได้แก่ รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา ว่างงาน ค้าขาย เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ จำแนกตามช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุ 12 ปีลงมา, กลุ่มอายุ ปี, กลุ่มอายุ ปี, กลุ่มอายุ ปี อายุ 31 ปีขึ้นไป ฯลฯ

14 ตัวอย่างการลงข้อมูล ภูมิลำเนาของผู้ถูกจับกุม
ที่ ภูมิลำเนาอำเภอ ข้อหา จำนวนผู้ถูกจับกุม(คน)จำแนกตามภูมิลำเนา ปีงบฯ2550 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. รวม % ผู้ถูกจับ/ประชากร 1,000 1 เมืองลำพูน 5 4 9 6 24 58 41 23 138,147 0.297 3 12 29 13 2 ป่าซาง 17 55 31 18 57,737 0.537 10 32 บ้านโฮ่ง 42,342 0.142 83 ลี้ 39 67,172 0.342 8 11 48 แม่ทา 14 40,115 0.349 57 ทุ่งหัวช้าง 67 19,206 0.156 33 7 บ้านธิ 38 17,509 0.457 เวียงหนองล่อง 18,317 0.273 20 80 จังหวัดอื่น 66 44 25 80,000 0.550 รวมทั้งสิ้น 42 35 175 100 ใช้เปรียบเทียบพฤติการณ์ของบุคคลที่มีภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างการลงข้อมูล ภูมิลำเนาของผู้ถูกจับกุม ใช้เปรียบเทียบจำนวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวนประชากร ใช้เปรียบเทียบอัตราความเสี่ยงของบุคคลที่มีภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่

15 ตัวอย่างการใช้กราฟสถิตินำเสนอผลการ วิเคราะห์สถานการณ์ของบุคคลในแต่ละพื้นที่
พฤติการณ์จำหน่าย ได้แก่ จังหวัดอื่น อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และ อำเภอบ้านโฮ่ง พฤติการณ์เสพ ได้แก่ อำเภอลี้ อำเภอแม่ทา และ อำเภอเวียงหนองล่อง

16 ตัวอย่างการลงข้อมูลอายุของผู้ถูกจับกุม จำแนกตามภูมิลำเนา
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด(คน)จำแนกตามภูมิลำเนา ปี 2551 กลุ่มอายุ เมือง ป่าซาง บ้านโฮ่ง ลี้ แม่ทา ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ เวียงหนองล่อง รวมจังหวัด ลำพูน จังหวัด อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 12 ปีลงมา 13-18 ปี 5 4 1 2 3 23 27 19-25 ปี 14 12 7 46 15 61 26-30 ปี 10 9 8 36 18 53 31 ปีขึ้นไป 6 26 34 รวม 41 31 131 44 175 ร้อยละของกลุ่มอายุผู้ถูกจับกุมตามภูมิลำเนา ปี 2551 12.2 12.9 16.7 21.7 14.3 100 25.0 20.0 17.6 9.1 15.4 34.1 38.7 33.3 30.4 35.7 62.5 20.0 35.1 34.1 34.9 22.0 29.0 16.7 34.8 35.7 60.0 27.5 40.9 30.9 31.7 19.4 33.3 13.0 14.3 12.5 19.8 15.9 18.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17 ตัวอย่างการลงข้อมูลอาชีพของบุคคล จำแนกตามภูมิลำเนา
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด(คน)จำแนกตามภูมิลำเนา ปี 2551 กลุ่มอาชีพ เมือง ป่าซาง บ้านโฮ่ง ลี้ แม่ทา ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ เวียงหนองล่อง รวมจังหวัด ลำพูน จังหวัด อื่นๆ รวมทั้งสิ้น รับจ้าง 38 23 6 17 12 3 8 4 111 40 151 นักเรียน 2 1 10 11 ว่างงาน ค้าขาย เกษตรกร 5 รวม 41 31 14 131 44 175 ร้อยละของกลุ่มอาชีพผู้ถูกจับกุมตามภูมิลำเนา ปี 2551 92.7 74.2 100 74.0 85.8 100 100 80.0 84.7 90.9 86.3 4.9 12.9 13.0 7.1 7.6 2.3 6.3 3.2 7.1 1.5 4.5 2.3 2.4 6.5 2.3 1.7 3.2 13.0 3.8 2.3 3.4 20.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18 การวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
+74 +73 +57 +57 การวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา +13,790.2 +1,886.0 +2,353.7 +742.5

19 ตัวอย่างการใช้กราฟสถิติแสดงจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับชนิดของยาเสพติดในจังหวัดลำพูน ปี2551
เริ่มมีการตรวจพบยาบ้ากลุ่ม G.2 ในบริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดลำพูน คืออำเภอป่าซาง และ บ้านโฮ่ง ซึ่งติดต่อกับอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มยาบ้าเดิม G.1) รายงานจากวิทยาการจังหวัด

20 เปรียบเทียบปริมาณยาบ้า/ผู้ต้องหาในพื้นที่/ภูมิลำเนาของผู้ต้องหา(เม็ด/คน) ปีงบประมาณ 2551
อำเภอ จำแนกตามพื้นที่จับกุม ต.ค.50-ม.ค.51 จำแนกตามภูมิลำเนาผู้ต้องหา ต.ค.50-ม.ค.51 จำแนกตามภูมิลำเนาผู้ต้องหา เดือน ม.ค.51 ผู้ต้องหา ยาบ้า (เม็ด) สัดส่วน 1) เมือง 88 12,101.5 137.5 41 2,116.5 51.6 10 550.5 55.1 2) ป่าซาง 20 93.0 4.7 31 185.5 6.0 8 35.0 4.4 3) บ้านโฮ่ง 24.5 2.5 6 18.5 3.1 2 9.0 4.5 4) ลี้ 129.5 6.5 23 140.5 6.1 5 3.0 0.6 5) แม่ทา 17 1,089.0 64.1 14 276.0 19.7 4 253.0 63.3 6) ทุ่งหัวช้าง 17.0 4.3 3 10.0 3.3 7) บ้านธิ 9 44.5 4.9 90.5 11.3 8.0 4.0 8) เวียงฯ 7 1.4 2.0 0.0 จังหวัดลำพูน 175 13,509.0 77.2 131 2,847.5 21.7 37 868.5 23.5 บุคคลจังหวัดอื่น/ต่างด้าว 44 10,661.5 242.3 651.5 32.6

21 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบเฝ้าระวังยาเสพติดของจังหวัด โดยจังหวัด เพื่อจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google