งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอเรื่อง ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม เพิ่ลบ่ให้ บอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอเรื่อง ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม เพิ่ลบ่ให้ บอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอเรื่อง ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม เพิ่ลบ่ให้ บอก

2 สมาชิกในกลุ่ม  นายกิติศักดิ์ ศรีเกลื้อกลิ่น 55424201002  นายเจตนิพัทธ์ ชมผา 55424201003  นายญาณวิทย์ พลอยบุตร 55424201006  นายรัตนพล ภิญเลิศ 55424201016  นายสุทธิพงษ์ ชินคำ 55424201021  นายสุนันท์ สีหานาม 55424201022

3 ฐานข้อมูล ACM Digital Library  ฐานข้อมูล ACM Digital Library ขอบเขตและเนื้อหา ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ จาก สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมาย ข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัด ทาโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน

4 ยกตัวอย่างการใช้ ฐานข้อมูล ACM Digital Library ขั้น พื้นฐาน การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Quick Search) เป็นการสืบค้นขั้นต้นโดยการใช้คา วลี ประโยคง่าย ๆ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ระบุคาค้นหรือวลี กรณีคาค้นมากกว่า 1 คำ ให้ใช้เครื่องหมาย “....” คร่อมคำค้น เพื่อให้ได้ ผลการค้นที่ตรงตามความ ต้องการมากที่สุด 2. คลิกที่ Search

5

6  ProQuest Dissertations & Theses –A&I จะเป็นฐานข้อมูล ประเภทวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโทซึ่งมาจากสถานศึกษาที่ ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีกนาๆประเทศซึ่งจะมีความ น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก และมี แหล่งข้อมูลจำนวนไม่น้อยกว่า 1.7 ล้าน รายการ มีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 1997- ปัจจุบัน

7  ACM Digital Library จะเป็นข้อมูล บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ด้าน วิทยาการคอมพิวตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศจากบทความฉบับเต็มของ วารสาร นิตยสาร รายงาน ความก้าวหน้า เอกสารการประชุมและ ข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 325 ชื่อ ที่ตีพิมพ์ โดย Association for Computing Machinery (ACM) ตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย เดือนละหนึ่งครั้ง

8  สรุป ACM จะเป็นฐานข้อมูลที่มีการอัพเดท อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  ส่วน proQuestDisserations&These-A&I เป็นฐานข้อมูลประเภทวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะ มีความน่าเชื่อถือมากว่า ACM ที่เป็น วารสาร นิตยสาร

9 ข้อดีข้อเสีย 1. ลดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ สะดวก และรวดเร็ว 2. ขยายเวลาการให้บริการของห้องสมุดเป็น แบบ บริการ 24*7 คือบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 3. ขยายพื้นที่การให้บริการ สามารถบริการให้กับ คนทั่วโลกไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ส่วนไหนของโลก ก็ สามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ 4. มีการใช้สารสนเทศที่คุ้มค่า เพราะทุกคนมี โอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่มีเวลา และสถานที่เป็นอุปสรรค์ต่อไป 1. ผู้ใช้จะต้องมีอุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 2. ผู้ใช้ต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ขอดี / ข้อเสีย ฐานข้อมูล ACM Digital Library

10 เหมือนเดิม รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ….ไม่รู้เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt เสนอเรื่อง ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม เพิ่ลบ่ให้ บอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google