งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย ดาวนภา สุยะนนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร แฟกซ์ E- mail : สวัสดีค่ะ วันนี้ขอนำเสนอฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อฐานข้อมูล ACM  ACM : ย่อมาจาก Association for Computing Machinery เป็นสมาคมทางด้านคอมพิวเตอร์ และ IT ที่มีการจัดพิมพ์เอกสารทางด้านคอมพิวเตอร์และ IT

2 หัวข้อการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล การเข้าใช้ฐานข้อมูล
การสืบค้นและการแสดงผลข้อมูล ถาม & ตอบ สำหรับหัวข้อในการบรรยาย ประกอบด้วย 1. ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล ACM 2. การเข้าใช้ฐานข้อมูล 3. การสืบค้นและแสดงผลฐานข้อมูล 4. ถาม & ตอบ

3 1. ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูล - สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (transactions) - จดหมายข่าว (newsletter) - เอกสารการประชุมวิชาการ (proceeding) - วารสาร (journal) ข้อมูลที่ให้ : บรรณานุกรม / สาระสังเขป / บทความฉบับเต็ม ปีของข้อมูล : ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ปัจจุบัน ACM เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ของ Association for Computer Machinery ที่จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และ IT นอกจากนี้ยังรวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้าน IT ของสมามคมที่เกี่ยวข้อง ประเภทของสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูล สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (transactions) จดหมายข่าว (newsletter) เอกสารการประชุมวิชาการ (proceeding) วารสาร (journal) ข้อมูลที่ให้ : บรรณานุกรม / สาระสังเขป / บทความฉบับเต็ม ปีของข้อมูล : ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ปัจจุบัน

4 2.1 ใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
2.การเข้าใช้ฐานข้อมูล 2.1 ใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านระบบ SSL VPN ก่อน ขั้นตอนการติดตั้ง SSL VPN โดยพิมพ์ URL หัวข้อที่ 2 : การเข้าใช้ฐานข้อมูล กรณีใช้งานนอกเครือข่าย ม. เช่น ใช้งานจากที่บ้าน ที่ทำงาน แต่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ให้ใช้งานได้ เหมือนกับใช้งานผ่านเครือข่ายม. ซึ่งต้องเข้าไปใช้โดยผ่านช่องทาง SSL VPN ตามยูอาร์แอล ข้างต้น หมายเหตุ SSL VPN : Secure Socket Layer Virtual Private Network

5 2.1 การเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
เมื่อเข้าไปตามยูอาร์แอลที่แจ้งไว้  จะพบว่าบาง web browser เช่น internet explorer v.7 หรือ firefox อาจมีหน้าจอตามตย. ขึ้นมา ให้กดคลิกไปที่ Continue to this website … จะมีหน้าจอที่ให้ใส่ Username และ PW. ซึ่งถ้าเป็นนศ. ของมหาวิทยาลัย ให้ใส่ username และ pw. ที่เราได้รับครั้งแรกตอนลงทะเบียน ซึ่งจะเป็นซองสีน้ำเงิน ซึ่งนศ. ควรจดไว้ เพราะบางทีนศ.เปลี่ยน username และ pw. เองเมื่อใช้กับระบบลงทะเบียน reg. แต่ไม่ได้แจ้งให้กับฝ่าย network ศูนย์ IT ว่าให้เปลี่ยนเป็น username และ pw. ที่ได้ตั้งขึ้นใหม่ เพราะระบบ VPN จะจำค่า username & Pw. เก่า (ตามซองสีน้ำเงินที่ได้รับตอนเข้าเป็นนศ.ใหม่ของม.) ข้อแนะนำ นศ. ควรแจ้ง หรืออีเมลไปตามที่อยู่ข้างต้น เพื่อติดต่อศูนย์ IT เปลี่ยน pw. เพื่อความสะดวกในการใช้งานให้เหมือนกับระบบ reg. สำหรับบคุลากรของม. จะเป็น username / pw. ที่ใช้งานเช่นเดียวกับระบบ ของม. งาน Network ศูนย์ IT ชั้น 3 อาคาร RE โทร หรือ

6 2.1การเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
3 1 2 1. เมื่อ sign in เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่างตามตย. ให้คลิกที่ปุม Home และปุ่ม Start เพื่อติดตั้งโปรแกรม 2. จากนั้น ให้คลิกปุ่ม Star 3. จะปรากฏหน้าต่างตามตย. ให้คลิกไปที่ปุ่ม Here

7 2.1การเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ระบบจะปรากฏหน้าจอ ตามตัวอย่าง 1. คลิกที่ปุ่ม RUN เพื่อ load โปรแกรม 2. เมือ load เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม close

8 2.1 การเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
จากนั้น 1. คลิกเลือกเครื่องหมาย ถูก และคลิกที่ปุ่ม Run 2. คลิกปุ่ม Always 3. รอจนกว่าระบบจะติดตั้งแล้วเสร็จ 3

9 2.1การเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
1. เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จ จะมี Icon แสดงบริเวณ Task Bar ด้านล่าง แสดงการเชื่อมต่อ 2. จะสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่ายของม. ได้ โดยใส่ Username & Passaword ตามที่ระบุในสไลด์ที่ 5 เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว จะมี Icon แสดงบริเวณ Task Bar Login เข้าระบบ

10 2.1 การเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
สำหรับการใช้งานครั้งต่อๆ ไป เมื่อเราต้องติดตั้ง plug in VPN เข้ากับเครื่องเราแล้ว การใช้งานครั้งต่อไป สามารถใช้งานโดยคลิกที่ปุ่ม Start----Juniper------Network Connect--- สำหรับการใช้งานครั้งต่อๆ ไป เมื่อเราติดตั้ง plug in VPN เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว สามารถใช้งานโดยคลิกที่ปุ่ม Start----Juniper------Network Connect--- ระบบก็จะ popup ให้เราใส่ Username และ Pw. ตามรูป

11 2.2 การใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 2.2 การใช้งานภายในเครือข่าย ม. หรือเมื่อเราทำการ SSL VPN เรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยให้บริการ  โดยเข้าไปที่ URL :  หน่วยงาน ----->ศูนย์ >ศูนย์บรรณสารฯ จากนั้นเลือกที่เมนู ศูนย์ และเลือกที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด)

12 www.mfu.ac.th/center/lib 2 3 1 คลิกเลือกเมนู eResources หรือ eJournals
หรือสามารถเข้าโดยตรงที่เวบไซด์ของศูนย์บรรณสารฯ ได้ที่ URL : เมื่อเข้าไปแล้ว สามารถคลิกเลือกดังนี้ 1. เมนู สืบค้น (Find) เลือก ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources) หรือคลิกเลือก จาก ICON ได้โดยตรงจากมุมซ้ายมือ ซึ่งทางศูนย์บรรณสารฯ ได้แยกฐานข้อมูลออกเป็นประเภทๆ อาทิ eBooks / eJournals 2.ในส่วนของฐานข้อมูล ACM จัดอยู่ในประเภทของ eJournals ***ในส่วนของการใช้งานฐานข้อมูล จะมีคู่มือการสืบค้นอยู้ด้านขวา นศ. สามารถศึกษาได้จากคู่มือดังกล่าว

13 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล
1 ข้อแนะนำ ควร register การใช้งานก่อน หรือถ้ามี password ก็ sign up ได้เลย ทั้งนี้เพื่อให้ใช้งานเมนู หรือฟังชั่นต่างๆ ได้สมบูรณ์ การใช้งานฐานข้อมูล เมื่อเราคลิกไปที่เวบไซด์ของฐานข้อมูล ACM จะปรากฏหน้าจอตามตย. 1. ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรก ควร register การใช้งานก่อน หรือถ้ามี password ก็ลงทะเบียน (sign up) ได้เลย ทั้งนี้เพื่อให้ใช้งานเมนู หรือฟังชั่นต่างๆ ได้สมบูรณ์

14 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล
ตัวอย่างเมื่อเราต้องการ sign in หรือสมัครการใช้งาน ให้เข้าไป Create Web Account ใส่ Address และคลิกไปที่ continue จากนั้น ระบบ จะส่งรหัสการใช้งานไปให้เราตามเมลที่แจ้งไว้ ตัวอย่างเมื่อเราต้องการ sign in หรือสมัครการใช้งาน

15 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล
1 3 2 4 1. แสดงตัวอย่างเมลที่ส่งมา บาง web browser อาจจะมี pop up สีเหลืองขึ้น เนื่องจากระบบป้องกัน firewall หรือ security ให้คลิกหนึ่งครั้งเลือก Display Blocked Content 2. จากนั้นคลิกลิงค์สีน้ำเงิน เพื่อ verify (ยืนยันการเป็นสมาชิก) ซึ่งจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าเราได้ verify แล้ว และจะได้รับ web account ของ ACM 3. จากหน้าต่างตรงนี้ สามารถคลิกไปที่หน้าโฮมเพจของฐานข้อมูลได้ที่ปุ่ม Return

16 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล
สามารถนำ Web Account มาทดสอบ หรือ Sign in เข้าฐานข้อมูลได้

17 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล
ในการใช้งานฐานข้อมูล เริ่มจากซ้ายมือ Using the ACM Digital Library : เป็นการให้ข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิ์การเป็นสมาชิก ของ ACM เช่นการ Access content แบบ Full text ของสมาคม ACM และสมาคมที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ / IT

18 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล
1 1. แสดงตัวอย่าง Full text contents ของ ACM จากตย. ที่เป็นตัวอักษรบางอยู่ในวงเล็บ คือชื่อวร.แบบย่อ มีหมายเลข ISSN แบบตัวเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ เราสามารถคลิกเพื่อเปิดอ่าน Full text ได้

19 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล
1 3 2 เมื่อคลิกเข้าไป จะพบรายละเอียดของวารสาร ด้านขวา ตรง Bibliometrics จะเป็นการบอกรายละเอียดว่า วร.ดังกล่าวมีการดาวน์โหลดกี่ครั้ง ในช่วง 6 สัปดาห์หรือ 12 เดือน และข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการอ้างถึงวร.ดังกล่าว ในส่วนหมายเลข 3 จะเป็นการใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูล เช่น RSS (ให้ระบบจัดส่งข้อมูลอัตโนมัติในเรื่องดังกล่าวให้เราที่ ) หรือการ export รูปแบบบรรณานุกรม หรือจะ share บทความดังกล่าวกับ กลุ่ม social network เช่น facebook twister ฯลฯ

20 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล
 ไฟล์ที่แสดงข้อมูลจะเป็นในรูป pdf เมื่อต้องการอ่านบทความไหน ให้คลิกที่ปุ่ม PDF ก็จะปรากฏ full text สามารถใช้ฟังชั่น print / save ได้

21  ในส่วนรายการที่ For Consortia Administrator จะเป็นข้อมูลราคาการสั่งซื้อวร. และฐานข้อมูล ตลอดจนคลิปสาธิตการ training ต่าง ๆ

22 และในส่วนของ Recently loaded issues and proceedings : จะเป็นข้อมูลของวารสารและ proceeding ล่าสุด ซึ่งสามารถคลิกอ่าน Full text ได้ จากปุ่ม PDF

23 แสดงการเข้าร่วมกับทางสมาคม ซึ่งจะมีแบบฟอร์มออนไลน์ให้สมัครเข้าร่วม และเรื่องที่เราจะ join ในด้านไหน ซึ่งจะมี SIG (Special Interest Groups) ซึ่งมี 37 ด้าน ที่จะมีการ join กันของกลุ่มผู้รู้ด้านนั้นๆ นอกจากนั้นยังมีข้อมูลการบอกรับวร. ฐานข้อมูล และการ training การ trial ต่างๆ จากปุ่ม Subscribe to publication และ ปุ่ม Institution & Libraries ปุ่มถัดไป จะเป็นสมาคมต่างๆ ที่เข้าร่วมกะบทางสมาคม ACM

24 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล
1 4 Greenstone library software 2 3 ในส่วนของการสืบค้น มีดังนี้ 1. สืบค้นจากช่องคำค้นได้เลย สามารถพิมพ์ตัวใหญ่หรือเล็ก เป็นคำคำเดียว หรือวลีก็ได้ ระบบไม่จำกัด คลิกปุ่ม search ก็จะพบรายการที่ค้น ข้อสังเกต : DL หมายถึง เป็นข้อมูลสิ่งพิมพ์ของสมาคม ACM JCDL : Joint Conference on Digital Libraries เป็นสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานที่ join กับทาง ACM ส่วน Bibliometric : เป็นการบอกรายละเอียดของความถี่ในการดาวน์โหลดเอกสาร การอ้างถึงเป็นต้น 2. Sort by : เลือกการแสดงผลการสืบค้น อาทิ title , relevance ฯลฯ 3. หรือจะเลือกจากเมนูด้านซ้ายมือ ให้จำกัดการสืบค้นตามปี / author / publisher ฯลฯ 4. เมื่อต้องการกลับไปที่โฮมเพจการสืบค้น สามารถคลิกไอคอนด้านบนสุด ที่มีชื่อ ACM

25 การสืบค้น : Browse 1 สืบค้นตามประเภท ของสิ่งพิมพ์
1. เลือกประเภทของสิ่งพิมพ์ที่ต้องการสืบค้น

26 การสืบค้น : Advanced การสืบค้นแบบ Advanced Search เป็นการสืบค้นขั้นสูง ที่มีฟังชั่นต่างๆ ให้สืบค้น เช่นสืบค้นตามชื่อผู้ให้ทุน ผู้ให้สปอนเซอร์ในการจัดประชุม หรือเลข ISSN หรือเลข DOI (เลขประจำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ตัวอย่าง สืบค้นตามเลข DOI

27 แสดงผลการสืบค้นข้อมูล แบบ PDF file
แสดงผลตัวอย่างการสืบค้น สามารถคลิกปุ่ม PDF เพื่อเปิดอ่านเอกสาร download save และ print ได้

28 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel , หากมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูลและการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ สามารถสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลข้างบนนี้ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google