งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา
ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงนโยบาย

3 กิจกรรมการเรียน บรรยายในชั้นเรียน ศึกษาด้วยตนเองและทำรายงาน
วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย

4 การประเมินผล การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ร้อยละ 30
วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องการวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยเชิงทดลอง ร้อยละ 20 รายงาน การวิจัยเชิงนโยบาย พร้อมวิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยเชิงนโยบาย ร้อยละ 30 สอบ ร้อยละ 20

5 งานที่ต้องทำส่ง วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการวิจัยเชิงสำรวจ และ การวิจัยเชิงทดลอง ส่ง 1กรกฎาคม 2553 ส่ง 8 กรกฎาคม 2553 รายงานเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงนโยบายพร้อมวิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย ส่ง 29กรกฎาคม 2553 ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน ภายในชั้นเรียน

6 เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้องของเนื้อหา แนวคิดในการวิเคราะห์เนื้องาน ความตรงต่อเวลาของการส่งงาน

7


ดาวน์โหลด ppt วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google