งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

2 หลักการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สถานศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลเอง โดย - ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม - คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ ต้องสอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร การประเมินผลการเรียน เพื่อ - ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน - ตัดสินผลการเรียน

3 การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัด
การเรียนการสอน ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความในแต่ละช่วงชั้น ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น

4 แนวทางการบริหารการประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา
กำหนดรูปแบบ ระบบ และระเบียบประเมินผล 1. กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค 2. อนุมัติผลการเรียน 3. - รายภาค - รายปี - ช่วงชั้น ทำรายงานผลการดำเนินการประเมิน 4. ผลการเรียนประจำปี

5 ระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับชาติ

6 การประเมินผลการเรียนระดับชั้นเรียน
ความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

7 การประเมินผลการเรียนระดับสถานศึกษา
สาระการเรียนรู้ - พื้นฐาน - เพิ่มเติม กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น

8 การประเมินผลการเรียนระดับชาติ
- ประเมิน สาระการเรียนรู้ - ประเมินปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น - กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประเมิน

9 การประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้
ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด รายงานผลการประเมิน ซ่อมเสริม / เรียนซ้ำ อนุมัติ

10 การประเมินผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กำหนดจุดประสงค์ และ เกณฑ์การประเมิน - เกณฑ์ตัดสินผ่านจุดประสงค์ - เกณฑ์ตัดสินเวลาเข้าร่วมกิจกรรม - ระบบการรายงานผลการตัดสินการประเมิน ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประมวลผลและตัดสินการผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ซ่อมเสริม อนุมัติ

11 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำหนดให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน กำหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมิน

12 ดำเนินการประเมินจากพฤติกรรม ที่แท้จริง - ต่อเนื่อง
สรุปผลการประเมินพฤติกรรมเป็นระยะ ๆ ตัดสินการพัฒนาการของคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ดี ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องเข้ารับการอบรม และทำกิจกรรมความดีชดเชย ผ่านเกณฑ์การประเมิน

13 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
- กำหนดมาตรฐาน - กำหนดเกณฑ์การประเมิน - กำหนดระบบ วิธีการประเมิน และผู้ประเมิน - ดำเนินการประเมิน - สรุปผลการประเมิน ตัดสิน รายงาน - ซ่อมเสริม

14 เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น และการจบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของสถานศึกษา ผ่านช่วงชั้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จบหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google