งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการศึกษา สำหรับ นทน. รร. สธ. ทร. รุ่นที่ ๖๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการศึกษา สำหรับ นทน. รร. สธ. ทร. รุ่นที่ ๖๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการศึกษา สำหรับ นทน. รร. สธ. ทร. รุ่นที่ ๖๔

2 หัวข้อการ แนะนำ เนื้อหาหลักสูตร การดำเนินการ ศึกษา การสิ้นสุด การศึกษา

3 ความมุ่งหมาย ของหลักสูตร นทน. สามารถ ทำหน้าที่ ี่ ี่ * ผบ. มว. เรือ / เทียบเท่า * ฝสธ. ระดับ กองทัพ

4 วัตถุประสงค์ของ หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น เขียนเป็น

5 รายละเอียด ของหลักสูตร หมวดวิชาที่ ทำการศึกษา เวลาการศึกษา หน่วยกิต การศึกษา การประเมินผล การศึกษา

6 หมวดวิชาที่ ทำการศึกษา ความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และ นโยบาย เสนาธิการกิจ ปฎิบัติการทางทหาร สังคม

7 ตารางการศึกษา ประจำปี W2-W12 หมวด 3 9 ต. ค. - 22 ธ. ค. W2-W12 หมวด 3 9 ต. ค. - 22 ธ. ค. W17-W22 หมวด 2 26 ม. ค.-5 มี. ค. W23-W31 หมวด 3 8 มี. ค.-7 พ. ค. W32-W47 หมวด 4 10 พ. ค.-23 ส. ค. W48-W50 หมวด 3 30 ส. ค.-10 ก. ย. W10- W17 หมวด 1 8 ธ. ค.-30 ม. ค.

8 หน่วยกิต การศึกษา 1,074 ชั่วโมง 46 วัน 41 หน่วย กิต

9 วิธี การศึกษา ระบบ ACTIVE LEARNING ลดการบรรยายใน ห้องเรียน เน้นการค้นคว้าด้วย ตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในห้องสัมมนา

10 วิธี การศึกษา บรรยายใน ห้องเรียน แก้ปัญหาเป็น คณะ ค้นคว้าตามลำพัง แก้ปัญหา รายบุคคล จัดทำเอกสาร ส่วนบุคคล

11 ตัวอย่างการจัด เวลาการศึกษา หมวดวิชาความ มั่นคงแห่งชาติ * บรรยาย 21 ชั่วโมง * แบ่งกลุ่มสัมมนา 18 ชั่วโมง * แถลงผลงาน 18 ชั่วโมง * ค้นคว้า 12 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง การศึกษา วันละ 7 ชั่วโมง 0800 - 1600 สัมมนา / เรียน คาบละ 1 ชม. 20 นาที พัก 20 นาที จัดทำเอกสารส่วน บุคคล

13 การ สัมมนา คะแนนเต็ม๑๐๐ คะแนน * ในห้องสัมมนา ๕๐ คะแนน * ผลงานเอกสาร๓๐ คะแนน * การแถลงผลงาน ๒๐ คะแนน การขาดสัมมนา 0 ( ศูนย์ ) ในคาบเรียนนั้น

14 การขาดสอบ ถ้ามีเหตุจำเป็น * ขออนุมัติสอบภายใน ๓ วัน * ไม่เกินร้อยละ ๘๕ ของ คะแนนที่ได้ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น * ไม่ได้รับอนุมัติให้สอบ

15 เอกสารส่วน บุคคล เอกสารวิจัย ข้อพิจารณาฝ่าย อำนวยการ

16 การทดสอบ ภาษาอังกฤษ ทดสอบปีละ ๒ ครั้ง ทดสอบในสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔๖ ( หลักการ ) ปีการศึกษา 2547 – ครั้ง 1 17 พ. ย.46 – ครั้ง 2 9 ก. ย.47

17 การสำเร็จ การศึกษา เวลาเรียนรวมไม่ต่ำกว่าร้อย ละ ๘๕ เวลาในการดูงานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ คะแนนทางวิชาการ ( รายวิชา ) ไม่ต่ำกว่า ๑. ๐๐ คะแนนทางวิชาการ ( เฉลี่ย ) ไม่ต่ำกว่า ๒. ๐๐ คะแนนความประพฤติ ไม่ต่ำ กว่า ๑๐๐ คะแนน

18 การพ้นสภาพ จาก นทน. สอบไม่ผ่าน ทุจริตในการสอบ ขาดเรียนในชั้นเรียนเกินร้อย ละ ๑๕ มีเวลาในการดูงานน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ เกิน ๑๐๐ คะแนน

19 รางวัล การศึกษา ผลการศึกษาดีเด่น ๑ รางวัล เกียรตินิยม เอกสารวิจัย๕ รางวัล ข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ ๕ รางวัล คุณลักษณะส่วนบุคคลดีเด่น ๑ รางวัล ขยันหมั่นเพียร

20 เกียรตินิยม บัตร คะแนนเฉลี่ยทางวิชาการไม่ ต่ำกว่า 3.50 คะแนนทางวิชาการแต่ละ วิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนนคุณลักษณะส่วน บุคคลไม่ต่ำกว่า 3.00

21 การศึกษาต่อ ต่างประเทศ คะแนนเฉลี่ยทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่า 3.25 ได้คะแนนความประพฤติ ไม่ต่ำกว่า 3.00 เปิดสอบประมาณ ก. ย. ปีละประมาณ 3-5 ทุน สอบวิชาการและ ภาษาอังกฤษ

22 สรุป * เตรียมการ * เตรียมการ * อดทน * อดทน


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการศึกษา สำหรับ นทน. รร. สธ. ทร. รุ่นที่ ๖๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google