งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน
เรื่องที่ 4 กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน

2 กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน
1. กำหนดเป้าหมายของการประเมิน วิเคราะห์ ทำความรู้จักกับเป้า หรือสิ่งที่มุ่งประเมิน 2. ระบุหลักการ และเหตุผลในการประเมิน ( ) ประเมินความก้าวหน้า.. Formative Evaluation ( ) ประเมินรวมสรุป.. Summative Evaluation หรือ ( ) อื่น ๆ 3. กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 4. กำหนดขอบเขตการประเมิน 1 Model 3 4

3 6 5. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือกรณีตัวอย่างผลงานประเมิน 6. ออกแบบประเมิน
5. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือกรณีตัวอย่างผลงานประเมิน 6. ออกแบบประเมิน -กำหนดแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลหลัก และวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล -กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล -กำหนดแนวทางการวิเคราะห์/เกณฑ์การ ตัดสินความสำเร็จ 6

4 นักประเมินมักจะจัดทำเป็น
จบขั้นตอนที่ 6 นักประเมินมักจะจัดทำเป็น ร่างโครงการประเมิน Evaluation Proposal

5 7. พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 8. ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
7. พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 8. ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 9. วิเคราะห์ข้อมูล 10. เขียนรายงานการประเมินและนำเสนอ ผลการประเมินต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรม

6 การวิเคราะห์เป้าหมาย
หรือ สิ่งที่มุ่งประเมิน

7 Process โครงการใด ๆ Context Inputs Outputs Products Outputs Outcome
Impacts

8

9 เชิญร่วมกันสรุป อภิปราย..........
กระบวนการประเมิน มีแนวปฏิบัติอย่างไร

10 ขอบเขตของการประเมิน การศึกษาครั้งนี้ มุ่งประเมิน ของ ซึ่งดำเนินการระหว่างปี ถึง แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3. ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 4. ช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google