งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน
ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

2 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชา ระดับชั้น โดย กลุ่มสาระ โรงเรียน 2550

3 รูปแบบการรายงานผลการใช้แบบเป็นทางการ
จะเขียนคล้ายรายงานการวิจัย โดยมีหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้ ส่วนนำ ประกอบด้วย - ปกหน้า - ปกใน - บทคัดย่อ - กิตติกรรมประกาศ - สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ - รายการสัญลักษณ์ที่ใช้ (ถ้ามี)

4 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ - ความเป็นมาและความสำคัญ - วัตถุประสงค์ของการศึกษา - สมมติฐาน - ขอบเขตของการศึกษา - ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) - ข้อจำกัด (ถ้ามี) - นิยามศัพท์เฉพาะ - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย - แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (กำหนดหัวข้อในการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษา)

8 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ - สรุปผลการศึกษา - อภิปรายผลการศึกษา - ข้อเสนอแนะ

9 ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย - บรรณานุกรม - ภาคผนวก เช่น
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล รายนามผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

10 ตัวอย่างการเขียนบทที่ 3-5

11 ตัวอย่างการเขียนบทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล

12 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรเป็นนักเรียนกลุ่มใด มีจำนวนเท่าไร 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือใคร มีจำนวนเท่าไร มีเกณฑ์ ในการคัดเลือกหรือสุ่มมาอย่างไร

13 - ระบุชนิดหรือประเภทของเครื่องมือที่ใช้
2.เครื่องมือการวิจัย - ระบุชนิดหรือประเภทของเครื่องมือที่ใช้ - ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแต่ละอย่าง รวมทั้งการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ทีละชนิดจนครบตามที่ระบุไว้ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

14 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดังนี้
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ต้องหาคุณภาพ 4 อย่าง คือ ค่า IOC ความยากง่าย อำนาจจำแนก และ ค่าความเที่ยง/ความเชื่อมั่น

15 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบแผนการศึกษา ผู้รายงานได้ดำเนินการศึกษา ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนในลักษณะ One group pre-test Post-test ดังนี้ O X O2 O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน X หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน

16 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

17 4. การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การจัดกระทำข้อมูล 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

18 - ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ตัวอย่างบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล - ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน -ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน -ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์

19 ตารางที่.... คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 1. . X S.D.

20 ตารางที่ .....ผลการเปรียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน
S.D. t p X จากตารางที่......พบว่า

21 ตารางที่ .....ผลการเปรียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์
S.D. t p X เกณฑ์ จากตารางที่......พบว่า

22 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย
ตัวอย่างบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

23 บรรณานุกรม ระบุถึงเอกสารต่างๆ เช่น งานวิจัย ตำรา บทความต่างๆ
ที่ผู้วิจัยได้นำมาอ้างอิงในบทที่ และ 3 โดยใช้การอ้างอิง แบบที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลโดยเรียงลำดับอักษร

24 ภาคผนวก (ควรแยกเป็นตอนๆ ดังนี้)

25 ภาคผนวก ก. รายนามผุ้ทรงคุณวุฒิ

26 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคผนวก ข. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google