งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)
วิชา การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval) รหัสวิชา 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th
ผศ.ปริศนา มัชฌิมา โทร dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบสารสนเทศ ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบการสืบค้นสารสนเทศ ภาษาที่ใช้ในกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการเข้าถึงสารสนเทศที่มีรูปแบบและสภาวการณ์ต่างๆ การประเมินผลการสืบค้น โดยเน้นการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประเมินคุณค่าและการเลือกสรรสารสนเทศ

4 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำบทเรียน

5 สัปดาห์ที่ 2 เจาะลึก google
หลักการทำงานของ search engine เทคนิคการค้นหาข้อมูลขั้นสูงด้วย Google

6 การค้นหาข้อมูล Multimedia
สัปดาห์ที่ 3 การค้นหาข้อมูล Multimedia

7 สัปดาห์ที่ 4 ฝึกค้นหาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เราต้องทำ Project

8 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้
สัปดาห์ที่ 5 นำเสนอ paper ที่ค้นหาได้

9 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สัปดาห์ที่ 6 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

10 การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม
สัปดาห์ที่ 7 การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม

11 ฝึกค้นหาข้อมูลตามโจทย์ที่กำหนด
สัปดาห์ที่ 8 ฝึกค้นหาข้อมูลตามโจทย์ที่กำหนด

12 สัปดาห์ที่ 9 ทำแบบทดสอบ

13 ตั้งโต๊ะบริการค้นหาข้อมูล
สัปดาห์ที่ 10 ตั้งโต๊ะบริการค้นหาข้อมูล

14 ตั้งโต๊ะบริการค้นหาข้อมูล
สัปดาห์ที่ 11 ตั้งโต๊ะบริการค้นหาข้อมูล

15 ตั้งโต๊ะบริการค้นหาข้อมูล
สัปดาห์ที่ 12 ตั้งโต๊ะบริการค้นหาข้อมูล

16 สัปดาห์ที่ 13 นำเสนอการบริการการค้นหาข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

17 สัปดาห์ที่ 14 นำเสนอการบริการการค้นหาข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

18 สรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด
สัปดาห์ที่ 15 สรุปเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด

19 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

20 การวัดผลและประเมินผล การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์
คะแนนระหว่างภาค % การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 10 คะแนน ชิ้นงาน คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์

21 ชิ้นงาน 60 คะแนน งานกลุ่ม
ชิ้นงาน 60 คะแนน งานกลุ่ม ผลการค้นหางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Project ที่จะทำ ที่เป็นภาษาไทย (20 คะแนน) ผลการค้นหางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Project ที่จะทำ ที่เป็นภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ตั้งโต๊ะบริการค้นหาข้อมูล (30 คะแนน)


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Information Retrieval)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google