งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS จะเกิดได้ต้องมี SUPPLY ฐานข้อมูล ฐานองค์ความรู้ก่อน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS จะเกิดได้ต้องมี SUPPLY ฐานข้อมูล ฐานองค์ความรู้ก่อน ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 MIS จะเกิดได้ต้องมี SUPPLY ฐานข้อมูล ฐานองค์ความรู้ก่อน ?
SUPPLY = Vertical / Function DEMAND = Horizontal / ACTIVITY DW/DB/TPS/EDPS/OAS KWS: Engineering, Managerial, graphic MIS/DSS/EIS ES/ESS บริหารการผลิต บริหารการตลาด บริหารความเสี่ยง บริหารเงิน บริหารผลลัพธ์ DB1 DB2 DB3 DB4 ……DBn

3 การจัดทำ ร่างแผนแม่บท ไอที 2551 – 2553 / FEED FORWARD
แนวทางการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์แผนแม่บทไอที Result Base Management Systems: RBMS สถานการณ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของโลกยุคสารสนเทศ (ยุค IT2010) (ระดับสากล World Class) การบริหารจัดการและการติดตาม ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศปี พ.ศ สกทช. ขอบข่ายกรอบกระบวนงานไอที การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สกทช. / RBMS Boundary การจัดทำ ร่างแผนแม่บท ไอที 2551 – 2553 / FEED FORWARD ทบทวน การบรรลุ คุณภาพไอที 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3.ยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4. แผนงาน / โครงการ BP: พัฒนาปัจจัยCBIS, TBIS : STD , Security , Code of Conduct เกมรับ (WO) ยุทธศาสตร์ที่ 2,3 Process: การบริหารจัดการไอทีที่ดี แนวร่วมภายใน + CIO Committee เกมรุก (SO) ยุทธ ศาสตร์ ที่ 1 และที่ 4 ผลิตผลผลิตผลลัพธ์ เกมทบทวน (ST) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ทบทวน แนวร่วมลูกค้า + ที่ปรึกษา ผลกระทบ ประเมินสถานการณ์ (WT) นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ 5 (RBMS) (INPUT) (PROCESS) (Outcome + Impacts) (OUTPUT) การทบทวนกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน การบริหารจัดการคุณภาพด้านไอที กทช. สกทช. ผ่านกระบวนการ NTC e-Monitoring Software Backbone / FEED BACK Value CHAIN Vision INPUT Process Output Outcome Feed Back Feed Forward Boundary

4 ยุทธศาสตร์ กระบวนงาน การบริหารจัดการที่ดี แผนแม่บทไอที
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศทุกภาคส่วน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน โครงการตามนโยบายหลักของสำนักงาน กทช. NTC Enterprise Architecture Application GOAL BP,DATA การประยุกต์ใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ (APPLICATION) ICT Infrastructure การมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructures) จุดมุ่งหมาย กระบวนงาน และระบบ สารสนเทศ สถาปัตยกรรม สกทช. NTC Enterprise Architecture for Real Sectors ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลงทุนสร้างและพัฒนาทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ วางแผนและใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารและการจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การให้บริการกิจการโทรคมนาคมต่อสาธารณชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิสัยทัศน์ “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นพลังขับเคลื่อน ทุกภาคส่วนของสำนักงาน กทช. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ 2”

5 Application ICT Infrastructure
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี แผนแม่บทไอที แกนตั้งการจัดสรรทรัพยารที่จำกัด CSF จำนวน รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามขั้นตอนการพัฒนา (SDLC) ในแผนแม่บทไอที จำแนกตามแผนงาน/โครงการประจำ แผนงาน /โครงการยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการนโยบาย ขั้นตอน 1 การศึกษา วิเคราะห์ และออก แบบกระ บวนงานและ ข้อมูล ขั้นตอน 2 การจัดทำ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ ขอบเขต การบริหารจัดการไอทีที่ดี NTC Enterprise Architecture จุดมุ่งหมาย กระบวนงาน และระบบ สารสนเทศ GOAL BP,DATA กระบวนการจัดการ 8 กระบวนงาน(แผนฯ2) ข้อมูล องค์ความรู้ งบประมาณ บุคลากร /HRD การประยุกต์ใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ (APPLICATION) บุคลากร/HRD ซอฟต์แวร์ ข้อมูล Application ขั้นตอน 3 การปรัปและทดสอบ ฝึกอบรม ใช้งาน จัดการศูนย์ข้อมูลนส. การมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructures) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร/HRD ICT Infrastructure เป้าหมายที่เปลี่ยนง่าย ความตกลง ความมั่นคงปลอดภัย สถาปัตยกรรม สกทช. NTC Enterprise Architecture for Real Sectors เวลา กระบวนงานไอทีขับเคลื่อน ห่วงโซ่คุณค่า 3 NTC Software Back Bone ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 2 ศูนย์ไอที ขับเคลื่อน ห่วงโซ่คุณค่า 1 แผนแม่บทไอทีปี ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการที่ดี สถาปัตยกรรมสกทช. 8 ด้าน(ร่างแผนแม่บทฯฉบับที่2)

6 หลักแนวคิด ระบบสารสนเทศ
Information World / Knowledge Society Information Processor (Value Chain7) Intellectual Property WISDOM Information Processor (Value Chain6) Knowledge Information Processor (Value Chain5) Information Processor (Value Chain4) Information Information Processor (Value Chain3) DATA Information Processor (Value Chain2) FACT Information Processor (Value Chain1) Entity


ดาวน์โหลด ppt MIS จะเกิดได้ต้องมี SUPPLY ฐานข้อมูล ฐานองค์ความรู้ก่อน ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google