งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีครับ

2 พัฒนาบริการ มุ่งมั่นบริหาร ประสานภาคีและชุมชน รวมพลสร้างสุขภาพ

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาวงกต

4

5 การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง ด้วยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

6 จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวาน-ความดัน
จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวาน-ความดัน ภาคประชาชน ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเบาหวาน-ความดัน ประชาชนมีโครงการป้องกันโรคเบาหวาน-ความดัน ประชาชนมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง ชุมชนมีมาตราการทางสังคมและวัฒนธรรม

7 จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวาน-ความดัน
จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวาน-ความดัน ภาคภาคีเครือข่าย อ.บ.ต. มีการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้นและต่อเนื่อง อสม. จัดตรวจคัดกรอง และแสดงบทบาทหน้าที่ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภาคีเครือข่ายสนับสนุนทรัพยากร

8 จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวาน-ความดัน
จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวาน-ความดัน ภาครากฐาน ชุมชน บุคลากร และองค์กรมีศักยภาพในการทำงาน ชุมชนมีข้อมูลครบถ้วนและเทคโนโลยีที่ที่ทันสมัย ชุมชนมีโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรมีการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในเรื่องเบาหวาน-ความดัน

9 จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวาน-ความดัน
จุดหมายปลายทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวาน-ความดัน ภาคกระบวนการ มีการวางแผนงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทันสมัย การบริหารงานและทรัพยากรมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส มีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

10 แผนปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อการป้องกันโรค เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง
แผนปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อการป้องกันโรค เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง

11 แผนปฏิบัติการพื้นฐาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกัน โรคเบาหวาน - ความดัน ชุมชนมีโครงการป้องกันโรค เบาหวาน – ความดัน ชุมชนมีการเฝ้าระวังป้องกัน ชุมชนมีมาตรการทางสังคม อปท ร่วมสนับสนุนทรัพยากร/งบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร.ร.นวัตกรรมสุขภาพชุมชน) พัฒนาศักยภาพทีมงาน 11

12 3 ช่องของแผนปฏิบัติการที่กำลังดำเนินการ และบางส่วนทำสำเร็จรูปแล้ว
3 ช่องของแผนปฏิบัติการที่กำลังดำเนินการ และบางส่วนทำสำเร็จรูปแล้ว

13 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
กลยุทธ์สำคัญ กิจกรรมสำคัญ 1.กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์/พฤติกรรม พัฒนา อสม./แกนนำในการเฝ้าระวังคัดกรองเบหวานความดัน 1.1 ติดตามพฤติกรรมด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสม 1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.ชุมชนมีโครงการของชุมชน 2.1ปรับกระบวนการสร้างแผนตำบล2.2สร้างโครงการใหม่ๆ 2.1.1ใช้แผนที่ฯสร้างแผนตำบลในเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเบาหวานความดัน 3.ชุมชนมีมาตรการทางสังคม 3.1พัฒนามาตรการสังคม 3.1.1จัดเวทีเพื่อสร้างและดำเนินมาตรการทางสังคม 4.ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง คัดกรอง 4.1พัฒนา อสม./แกนนำให้สามารถคัดกรอง เฝ้าระวัง 4.1.1 อสม/แกนนำฝึกอบรมในโรงเรียนนวัตกรรม 5.ระบบสื่อสาร สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 5.1สร้างระบบสื่อสารด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเบาหวานความดันโลหิตสูง 5.1.1พัฒนาสื่อสาธารณะ เพื่อการสื่อสารด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเบาหวานความดันโลหิตสูง 6.บุคลากร/แกนนำมีสมรรถนะ 6.1สร้าง รร.นวัตกรรมสุขภาพฯ 6.2เปิดโรงเรียนฯ 6.1.1ตั้งโรงเรียน 6.1.2เปิดการเรียนการสอน 7.อปท.ร่วมตัดสินใจขับเคลื่อนและสนับสนุนฯ ทำความตกลงระหว่างสาขา 7.1.1สร้างบันทึกข้อตกลงระหว่างสาขา 7.1.2กำหนดประเด็นสุขภาพ

14 การขับรถทางไกลๆนั้นถ้าเรามีแผนที่หรือ GPRS ช่วยนำทาง ก็จะสามารถถึงไปถึงจุดหมายได้เร็วประหยัดทั้งเวลาและเชื้อเพลิงเปรียบเสมือนการทำงานด้านสุขภาพในสมัยนี้ที่นำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาเป็นตัวกำหนดนั้นทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานนั้นดีขึ้น

15 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google