งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ลักษณะองค์กร 1ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ 1ก(1) พันธกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ลักษณะองค์กร 1ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ 1ก(1) พันธกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ลักษณะองค์กร 1ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ 1ก(1) พันธกิจ
3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.1 กระบวนการสร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน 1ก(1) พันธกิจ งานให้บริการ แนวทางและวิธีการ 7.1 ประสิทธิผล 7.2 คุณภาพการให้บริการ 1ก(2) - วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ วัฒนธรรม ค่านิยม หมวด 1 การนำองค์กร 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 1.1ก(1) การกำหนด วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลดำเนินการ 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้าง ความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 1ก(3) - กลุ่มและประเภทของบุคลากร - ความต้องการและความคาดหวัง ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ 1ก(4) - อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธ์ภาพของการปฏิบัติ ราชการ 1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ - ข้อกำหนด - มาตรฐาน 1.2ข การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 5.3ก สภาพแวดล้อมการทำงาน 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 1ข. ความสัมพันธ์ภายใน และภายนอกองค์กร 1ข(6) โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล ตนเองที่ดี 1ข(7) - ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน - ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน - แนวทางการสื่อสาร 1.1ก(2) ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จริยธรรม 1.1ค(7) การประเมินผู้บริหาร 2.1ก(2) กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 7. ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการ 1.1ข การกำกับดูแลตนเองที่ดี 3.2 การสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และผลดำเนินการ ของส่วนราชการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ 1ข(8) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม - แนวทางการสื่อสาร 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2 2ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 2ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
2. ความท้าทายต่อองค์กร 2ก. สภาพการแข่งขัน 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 3.2ข (9) หาข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.1ก (2) การเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2ก(9) สภาพการแข่งขัน ประเภทและจำนวนคู่แข่ง ประเด็นการแข่งขัน เปรียบเทียบผลการดำเนินการปัจจุบัน 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 7 ผลลัพธ์ 2ก(10) ปัจจัยหลักที่ให้ประสบความ สำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2ก(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2ก(12) - ข้อจำกัดด้านข้อมูลเปรียบเทียบ 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้างความ พึงพอใจให้แก่บุคลากร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 2ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 2.1ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 การวัด และวิเคราะห์ผลดำเนินการ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์ 2ข(13) - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ - ตามพันธกิจ - ด้านปฏิบัติการ - ด้านทรัพยากรบุคคล 4.1 การวัด และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ 2ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 2ค(14) แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 2ค(15) - การเรียนรู้ขององค์กร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์

3 หมวด 1 การนำองค์กร LD1 กำหนดทิศทางองค์กร
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการที่คาดหวัง OP(1) พันธกิจ OP(8) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดทิศทางองค์กร สื่อสารเพื่อถ่ายทอดไปสู่ปฏิบัติ OP(3) บุคลากร สร้างบรรยากาศ LD2 Empowerment RM1 ประสิทธิผล HR1 ปัจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ LD3 การเรียนรู้ ความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจ LD4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ SP5 การถ่ายทอดตัวชี้วัด IT1 ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน การทบทวนผลการดำเนินการ การปรับปรุงผลการดำเนินงาน SP2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ PM6 ปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นและลดความสูญเสีย LD5 SP2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ RM10 โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดี OP(6) โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแลตนเองที่ดี การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD6 OP(5) กฎระเบียบข้อบังคับ ระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง SP7 แผนบริหารความเสี่ยง LD7 การจัดการผลกระทบทางลบ

4 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ปัจจัยภายใน ภายนอก OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ค่านิยม ผลการดำเนินการที่คาดหวัง OP5,6 กฎ ระเบียบ โครงสร้าง OP8 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LD1 ทิศทางองค์กร LD4 ผลการดำเนินการ LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD6 ความเสี่ยง LD7 ผลกระทบทางลบ การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี, 1 ปี) SP1 กำหนดขั้นตอน กิจกรรม กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ SP2 นำปัจจัยที่สำคัญมาใช้ประกอบ SP3 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนทรัพยากร OP3 บุคลากร OP4 เทคโนโลยี อุปกรณ์ HR3 พัฒนาบุคลากร SP4 LD1 สื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง สื่อสารสร้างความเข้าใจ OP3 บุคลากร SP5 ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล LD4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ IT1 ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน SP6 จัดทำรายละเอียดโครงการ (ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร) หมวด 7 LD5,6 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล SP2 ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ IT6 ความเสี่ยง ICT PM6 ความเสี่ยงกระบวนการ SP7 แผนบริหารความเสี่ยง RM6 ผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยง

5 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
OP8 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS1 แบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SP2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ CS2 ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ PM2 ข้อกำหนดที่สำคัญ CS3 ระบบการจัดการข้อร้องเรียน CS4 นำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ CS5 การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม PM6 ปรับปรุงกระบวนการ CS9 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน PM5 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน RM2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ CS7 วัดความพึงพอใจ CS8 วัดความไม่พึงพอใจ PM6 ปรับปรุงกระบวนการ CS10 ติดตามคุณภาพบริการ

6 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ฐานข้อมูล LD4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ SP5 ตัวชี้วัด เป้าหมาย SP6 รายละเอียดโครงการ IT1 ฐานข้อมูลผลการดำเนินการ หมวด 7 RM8.1 ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยของฐานข้อมูล PM1 กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน IT2,3 ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ RM8.2 ข้อมูลสถิติสำคัญของหน่วยงานที่นำเข้าระบบ statXchange IT5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย LD4 ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชนเข้าถึงได้ CS5 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ SP7 แผนบริหารความเสี่ยง PM4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน RM6 การบริหารความเสี่ยง IT7 การจัดการความรู้ OP15 การเรียนรู้ขององค์กร LD3 บรรยากาศการเรียนรู้ HR3 การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร RM9 การจัดการความรู้

7 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
HR1 กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ ของบุคลากร OP3 บุคลากร SP5 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายองค์การสู่ระดับบุคคล HR2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร PM5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SP3 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HR3 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล RM7 การพัฒนาบุคลากร HR4 ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม ความคุ้มค่าของการพัฒนาและฝึกอบรม HR5 การสร้างความก้าวหน้า ให้บุคลากร

8 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ SP1 แผนยุทธศาสตร์ OP8 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PM1 กำหนดกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า ความต้องการผู้รับบริการ (หมวด 3) OP5 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน PM2 ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัดของกระบวนการ องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ปัจจัยประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล การควบคุมค่าใช้จ่าย ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน PM3 ออกแบบกระบวนการ PM4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน และผลกระทบ HR3 พัฒนาบุคลากร PM5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน RM3,4 การดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน PM6 ปรับปรุงกระบวนการ OP14 แนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

9 หมวด 7 ผลลัพธ์ 7.1 7.2 7.3 7.4 มิติด้านประสิทธิผล
SP4 การนำยุทธศาตร์ไปปฏิบัติ 7.1 มิติด้านประสิทธิผล RM1 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.3 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร RM2 ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนด้ส่วนเสีย RM3,4 ตัวชี้วัดการดำเนินการตามมาตรฐานเวลา (หลักฐาน 39,40) RM5 ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ RM6 ตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง CS 7,8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ RM7 ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร RM8 ตัวชี้วัดฐานข้อมูล RM9 ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ RM10 ตัวชี้วัดนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี PM1 กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD7 ความรับผิดชอบต่อสังคม LD6 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง SP7 แผนบริหารความเสี่ยง HR3 การพัฒนาบุคลากร IT1,2,3,4,5 ระบบฐานข้อมูล IT7 การจัดการความรู้ LD5 การดำเนินโครงการกำกับดูแลตนเองที่ดี


ดาวน์โหลด ppt 1. ลักษณะองค์กร 1ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ 1ก(1) พันธกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google