งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management-RBM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management-RBM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management-RBM)
ผลสัมฤทธิ์(Results) ผลผลิต(Outputs) ผลลัพธ์(Outcomes) คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือ ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีผลการวัดผลการ ปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2 กิจกรรม งาน หรือ บริการทำเสร็จสมบรูณ์แล้วเพื่อส่งให้ผู้รับบริการ
ผลผลิต กิจกรรม งาน หรือ บริการทำเสร็จสมบรูณ์แล้วเพื่อส่งให้ผู้รับบริการ ผลลัพธ์ เหตุการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้น หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนอกโครงการและมีความเกี่ยวข้อง โดยตรง ต่อผู้ใช้บริการและสาธารณะ

3 ผลผลิต หมายถึง สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่จัดทำ หรือผลิตโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บุคคลภายนอก ได้ใช้ประโยชน์ เป็น คำตอบที่ว่าจะได้รับอะไรจากการผลิตหรือการ จัดจ้าง/จัดการ

4 ผลลัพธ์ หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตและผลกระทบ ที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจาการใช้ประโยชน์ จากสินค้าและบริการที่จัดทำหรือผลิตขึ้นมา โดยหน่วยงานของรัฐ เป็น คำตอบที่ว่าทำไมจึงมีการผลิต หรือมีการจัดจ้าง/จัดซื้อผลผลิตนั้น

5 เป้าประสงค์รวม (Overall Goals)
พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) กลยุทธ์ที่สำคัญ Balanced Scorecard การเงิน CSF KPI ผู้รับบริการ องค์กร นวัตกรรม

6 “สิ่งที่เราต้องทำให้มีหรือให้เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor) ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จมาจากการตอบคำถามว่า “สิ่งที่เราต้องทำให้มีหรือให้เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กร คืออะไร

7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
(Key Performance Indicatior) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักสื่อสารความคืบหน้า ของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักสามารถตอบคำถามที่ว่า “เราจะวัดความก้าวหน้าของของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จได้อย่างไร

8 ระบุวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กำหนดเป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
การวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ สถานการณ์ ระบุวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กำหนดเป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ (Goal / Objective) นโยบาย กลยุทธ์ กลวิธี แผนงาน โครงการ กิจกรรม

9 2Q2T Qualitative Quantity Time Target หลักการสร้าง KPI
วัดอะไร และหน่วยวัด จำนวน ปริมาณ เป็นตัวเลข Baseline ฐานเริ่มต้น Benchmark ฐานวัดรอย เวลาเริ่ม สิ้นสุด แนวโน้ม เป้าหมาย Qualitative Quantity Time Target

10 2Q2T Qualitative Quantity Time Target หลักการสร้าง KPI
วัดอะไร และหน่วยวัด จำนวน ปริมาณ เป็นตัวเลข Baseline ฐานเริ่มต้น Benchmark ฐานวัดรอย เวลาเริ่ม สิ้นสุด แนวโน้ม เป้าหมาย Qualitative Quantity Time Target


ดาวน์โหลด ppt การบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management-RBM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google