งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล)

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / S: Systems
มุมมองศึกษา MIS แง่ จุดมุ่งหมายเพื่อ S: ชุดของส่วนต่างๆที่ทำงานอิสระและเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันในภาพรวมภายใต้สิ่งแวดล้อมสลับซับซ้อน ระบบจะสัมพันธ์กับองค์กรและการบริหารมากเพราะเป็นตัว PROCESSOR โดย SYSTEM จะมาแทน PROCESSOR การรวมกลุ่มของสถาบันและสังคมซับซ้อน มีตัวเร่งนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้น การเติบโตของฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงค่านิยมใหม่ๆของปัจเจกชน องคกรมีวินัย Context เกี่ยวกับ Applicationต้องเพิ่มการบริหารจัดการที่ดี ระบบมี Classified : Natural (Physical + Bio) and MANMADE (Socio-cultural innovation) มากขึ้น System as Working Definition ศึกษาจากระบบคือ Entity = Cohesion + Covariance ศึกษาระบบ System as METHODเพื่อบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ Entity ได้ (System Approach) เช่น SA, Research System as Various Types and Abstract Definition ศึกษาระบบ Open system and Organism systems= Biological + Social ศึกษาระบบ Abstract=Structure (being) + Behavior (Acting) Property ของระบบได้แก่: Purposive behavior มีพฤติกรรมเป้าหมายเดียวกัน, Wholismมองภาพรวมของทุกส่วน, Opennessมีขอบเขตสัมพันธ์กับระบบใหญ่/สิ่งแวดล้อม, Transformationแต่ละส่วนสร้างคุณค่าสิ่งที่ตนเองดำเนินการ, Interrelatednessสิ่งต่างๆปรับตัวเข้าด้วยกัน, Control machanismมีพลังผลักดันด้วยตความร่วมมือกันเป็นระบบเดียวกัน Word definition of System= Implicit (Entity being) + Explicit (Plan, Method, Device, Procedure) Analytical definition of Systems Matrix Definition Relationship:- Row Column, Mathematics, Decision-tree, Hierarchical class and arrangements , Organization as system

3 9. KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร
ตัวอย่าง1. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล Logical System I-P-O กระบวนการเปลี่ยนปลงมีตลอดเวลา ทำให้การพัฒนาไม่สิ้นสุด WORLD-Forum ENTITY Environment: Users/Clients/Customers/Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Globalization 6. ขอบเขตการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร RBMS=Result Base Management Systems 7. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2. OUTPUT ผลผลิตขององค์กร 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan INPUT ทรัพยากร ปัจจัยที่ใช้ ขององค์กร 3. PROCESS กิจกรรม การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ Environment satisfaction KEY Performance Indicators ตัวชี้วัดขององค์กร การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ???

4 ศาสดา /ปรัชญา คน หรือ หรือ หรือ หรือ บรรยาย อธิบาย พยากรณ์ กลุ่มคน
แนวคิด กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล Logical System VS. Natural Rules / Environment คือ ??? ตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) เส้นทางไหล เวียนตรรก โดยใช้ เครื่องมือ ศาสดา /ปรัชญา รู้ทุกข์ ความต้องการของคน Needs Wants Demand คน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม นวัตกรรม ระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์ Physical Existing FACTS/DATA IMPLICITโดยปริยาย ปรากฎอยู่ คงอยู่ Integrity Logical Virtual สมมติ CONTEXT Attribute Metadata FIELD Variable Data element EXPLICIT /definite เปลี่ยนได้ บรรยาย อธิบาย พยากรณ์ System/ Flow I-P-O หรือ ก้างปลา Fishbone cause&Effect ตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) หรือ Brainstorming หรือ Flowchart หรือ อริยะสัจสี่ Research SA

5 E-Society 2005

6 ตัวอย่าง 2. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล CAUSE / EFFECTS

7 MIS ต้องมีการใช้ ICT Strategy World Forum
ตัวอย่าง 3. เครื่องมือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล CAUSE / EFFECTS MIS ต้องมีการใช้ ICT Strategy World Forum จะสร้างเป้าหมายวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันในกลุ่มผู้นำได้ ?? มีจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์โลก ผู้นำ: การทำใน สิ่งที่ถูกต้อง มีระเบียบวิธีการ การจัดการ : ทำให้สิ่งต่างๆได้ ถูกต้อง Sources: Warren Bennis, “เป็นผู้นำในหมู่ผู้นำ(จัดระเบียบอัจฉริยะ Organizing Genius)”, คิดใหม่เพื่ออนาคต, หน้า

8 DEMAND REPORTs Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ??
การสนองตอบความต้องการ From TOP DOWN / แก้ปัญหา 3 ระดับ ของ ตัวประมวลผลข้อมูลองค์กร Enterprise wide Management planning (Policy) Decision Support Special Request Unstructured Operating management Functional information grouping for control (MANAGING CONTROL) Information Request Unstructured & Structured Ill-structured DEMAND REPORTs Payroll Account receivable Account payable Order entry Inventory control Production control Engineering R & D Marketing Shipping Schedule REPORT Transactions Structured Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ??


ดาวน์โหลด ppt Physical + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google