งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research and Development (R&D)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research and Development (R&D)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research and Development (R&D)
EEET0462 Electronics Project Management And Design Research and Development (R&D) สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :

2 Engineering Department Structure
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Engineering Department Research and Development Document Control And Drafting Product Engineering Project Managers Designers & Detailers Product Eng. Engineers Computer Input and Documentation Control Technicians Technicians

3 การวิจัยและพัฒนา(Research and Development)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 การวิจัยและพัฒนา เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้นอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธี รูปแบบการทำงานหรือระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน

4 การวิจัย(Research) Copyright © S.Witthayapradit 2010 การวิจัย หมายถึง การแสวงหา ค้นคว้า ความรู้ความจริง ด้วยวิธีการที่มีระบบ มีความเชื่อถือได้ โดยอาศัยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ ที่เป็นคำตอบของปัญหา ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป้าหมายสำคัญของการวิจัย คือ เพื่อ บรรยาย (describe) อธิบาย (explain) ทำนาย (predict) หรือควบคุม (Control) ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อันช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และสังคมให้ดีขึ้น

5 การพัฒนา(Development)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 การพัฒนา คือ การทำให้เกิดขึ้น หรือ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือการดำเนิน การเพื่อทำให้ดีขึ้น

6 ประเภทของการวิจัยและพัฒนา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 วัตถุที่เป็นชิ้นอัน วัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ/วิธี/กระบวนการ การบริหารจัดการ ระบบการทำงาน QC TQM ISO

7 กระบวนการวิจัยและพัฒนา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาให้ชัดเจน แล้วเข้าสู่ระยะของการพัฒนาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ๆ ซึ่งระยะของการพัฒนาทางเลือกนี้จะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการวิจัยทั่วไป แต่เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก่อนนำไปใช้จริง

8 กระบวนการวิจัยและพัฒนา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหา เผยแพร่ เขียนรายงานการวิจัย สร้าง/เตรียม/เลือกนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา/พัฒนา สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล นำนวัตกรรมไปทดลองใช้

9 องค์รวมของการวิจัยและพัฒนา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 การวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาต้นแบบ(สิ่งประดิษฐ์ หรือรูปแบบ) แล้วมีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ต้นแบบที่นำมาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) คือ ตัวแปรต้น โดยมี “ดัชนีชี้คุณภาพ” ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตัวแปรตาม

10 ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ นวัตกรรมหรือปฏิบัติการ(Treatment) ที่นักวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจหมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือรูปแบบการทำงาน วิธีการใหม่ ๆ

11 ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตัวแปรที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการใส่ปฏิบัติการ เช่น ความรู้ ความพอใจ เจตคติ ทักษะ หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

12 รายงาน(Report) Copyright © S.Witthayapradit 2010 ดูในเอกสารประกอบ

13 วิธีการเชิงระบบ Copyright © S.Witthayapradit 2010 วิธีการเชิงระบบ (Systems Approach) เป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างประหยัดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ เพื่อให้การทำงานนั้นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถ้าระบบการทำงานใดๆ มีลผลิตหรือผลที่ได้รับ (output) ทั้งคุณภาพและปริมาณมากกว่าทรัพยากร หรือข้อมูล (input) ที่ใช้ก็ถือว่าระบบนั้นมีประสิทธิภาพ

14 ขั้นตอนสากลของวิธีการระบบ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ขั้นที่ 1 ปัญหา (Problem) ขั้นที่ 2 วัตถุประสงค์ (Objectives) ขั้นที่ 3 ทรัพยากรและข้อขัดข้อง (Resources & Constraints) ขั้นที่ 4 ทางเลือก (Alternatives) ขั้นที่ 5 การเลือก (Selection) ขั้นที่ 6 การทดลองและแก้ไข (Try-out and Revision) ขั้นที่ 7 การนำไปใช้และปรับปรุงให้ดีขึ้น (Implementation & Improvement)

15 ขั้นปฎิบัติของวิธีการระบบ(1)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

16 ขั้นปฎิบัติของวิธีการระบบ(2)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

17 ปฎิบัติการระบบกับการจัดการ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Problem Alternatives & Selection Plan Execution Conclusion Research Define Plan Execution Verify Conclusion

18 Research and Development (R&D)
EEET0462 Electronics Project Management And Design Research and Development (R&D) จบบรรยาย คำถาม และ คำตอบ สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :


ดาวน์โหลด ppt Research and Development (R&D)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google