งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LEARNING ORGANIZATION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LEARNING ORGANIZATION"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LEARNING ORGANIZATION
ARNON KOYKUN 542.. LEARNING ORGANIZATION

2 LEARNING ORGANIZATION
ARNON MODEL Team Learning Shared Vision Human Technology Application System Thinking LEARNING ORGANIZATION

3 SUP CONCEPT 1. Human ย่อมาจากคำว่า Human resource (ทรัพยากรมนุษย์ )หมายถึง บุคคลที่มีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

4 SUP CONCEPT 2. Shared Vision ( การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ) หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์กร   2.1 Dialogue - การสนทนาแบบมีแบบแผน เป็นการรับฟังวิธีคิด 2.2 Learning dynamics - พลวัตการเรียนรู้

5 SUP CONCEPT 3. Team Learning ( การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ) หมายถึง คือ การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์การโดยอาศัยความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบรู้และความสามารถของทีมให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น

6 SUP CONCEPT 6. System Thinking (ระบบการคิดของคนในองค์การ)
หมายถึง ระบบการพัฒนาที่บูรณาการความคิดของคนในองค์การด้านต่างๆในองค์การให้เกิดความเข้าใจภาพรวมและการเชื่อมโยงกันของส่วนต่างๆ ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องการความเป็นผู้นำในมุมมองใหม่ แทนมุมมองเดิม ซึ่งผู้นำเป็นผู้กำหนดทิศทาง และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ โดยมีสมมติฐานว่าคนไร้อำนาจ ขาดวิสัยทัศน์ส่วนตนไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น บทบาทของผู้นำองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ออกแบบนโยบาย กลยุทธ์ขององค์การเป็นครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับทุกคน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบที่จะสร้างองค์การ โดยผู้คนเพิ่มขีดความสามารถที่จะเข้าใจความซับซ้อน กำหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้

7 SUP CONCEPT 5. Technology Application ( การนำเทคโนโลยีไปใช้) ประกอบด้วย 5.1 Science - วิทยาศาสตร์ ซึ่งความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5.2 Technology Innovation – นวัตกรรมทางเทคโนโลยี หมายถึง สินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ก็ได้

8 สวัสดี

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt LEARNING ORGANIZATION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google