งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ.วันที่ 21 มิถุนายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ.วันที่ 21 มิถุนายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ.วันที่ 21 มิถุนายน 2548

2 ภาพรวมขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
A B ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน JE1 A เจ้าหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับเงิน JE2 นำส่งเงินงบประมาณ นำส่งเงินงบนอกประมาณ R6 R7 ปรับปรุงเงินฝากคลัง RX B ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง JE3 A B จะต้องทำการหักล้างรายการบัญชี (จับคู่เคลียร์) ใน GFMIS Terminal ส่วนราชการสามารถใช้ JE4 ในการบันทึกรายการแทนในกรณีที่ไม่ตั้งเงินรอรับคืนได้ โดยไม่ต้องทำ JE1 และ JE2 อีก

3 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
1. การตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ๋Transaction code : ZGL_JE1 (บช.01 ประเภทเอกสาร JE) ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx xxxxxxxxxx xxx บรรทัด หรือ ๋DR. เงินรอรับคืน CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก

4 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
2. การบันทึกรายการเมื่อรับเงินจากลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ๋Transaction code : ZGL_JE2 (บช.01 ประเภทเอกสาร JE) ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx xxxxxxxxxx xxx บรรทัด หรือ ๋DR. เงินสด/เช็ค xx CR. เงินรอรับคืน ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก

5 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
การบันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ กรณีที่ บันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ สามารถนำ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มารวมบันทึกเป็นครั้งเดียว ได้ ดังนั้น จะไม่ต้องบันทึก “เงินรอรับคืน ” แต่จะบันทึกเดบิต เงินสด/เช็ค และ เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ได้เลย ขั้นที่ 1 ( JE1 ) DR. เงินรอรับคืน CR.เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ขั้นที่ 2 ( JE2 ) DR. เงินสด/เช็ค xx CR. เงินรอรับคืน กรณี บันทึกรวบ ขั้น1+ขั้น 2(JE4) DR. เงินสด/เช็ค xx CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ส่วนราชการสามารถบันทึกรวบ ขั้น1+ขั้น 2(JE4) เพียงขั้นตอนเดียวได้ โดยไม่ต้องทำ ขั้น1(JE1)และขั้น2(JE2)

6 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
การบันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ ( ขั้น1+ขั้น2) ๋Transaction code : ZGL_JE4 (บช.01 ประเภทเอกสาร JE) ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx xxxxxxxxxx xxx บรรทัด หรือ ๋DR. เงินสด/เช็ค xx CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก

7 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
3.1 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินงบประมาณ ๋Transaction code : ZRP_R6 (นส.02) ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน ที่ได้จาก JE 2 หรือ JE 4 บรรทัดรายการเงินสด ๋DR.พักเงินฝากคลัง * xxx (9999) CR. เงินสด/เช็ค xx แหล่งของเงิน : xx19000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ

8 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอกงบประมาณ ๋Transaction code : ZRP_R7 (นส.02) ขั้นตอนการนำส่งเงินนอกงบประมาณ ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน ที่ได้จาก JE2 หรือ JE4 บรรทัดรายการเงินสด ๋DR.พักเงินฝากคลัง * xxx (9999) CR. เงินสด/เช็ค xx แหล่งของเงิน : xx กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ

9 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอกงบประมาณ ๋Transaction code : ZRP_RX ขั้นตอนการปรับปรุงเงินฝากคลัง ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน ที่ได้จาก JE2 หรือ JE4 บรรทัดรายการเงินสด ๋DR. เงินฝากคลัง CR. เงินรับฝากส่วนราชการ (9999) แหล่งของเงิน : xx กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก

10 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน
4. การลดยอดค่าใช้จ่ายและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ( ขั้นตอนคืนงบประมาณ – เป็นเอกสาร พัก - โดยงบประมาณจะคืนเมื่อส่วนราชการแจ้งกรมบัญชีกลาง ผ่านรายการให้ ” ๋Transaction code : ZGL_JE3 (บช.04 ประเภทเอกสาร JE) ๋การอ้างอิง : xxxx xxxxxxxxxx xx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสารตั้งเบิก บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx xxxxxxxxxx xxx บรรทัด หรือ ๋DR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง CR. ค่าใช้จ่าย 5xxxxxxxxx ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก

11 ขั้นตอนการจับคู่เคลียร์ (GFMIS Terminal)
JE1 JE2 ทำการจับคู่เคลียร์ เงินรอรับคืน JE1 JE3 ทำการจับคู่เคลียร์ เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง หรือ JE4


ดาวน์โหลด ppt การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ.วันที่ 21 มิถุนายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google