งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2555 สวัสดีค่ะทุกท่าน ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีงบประมาณ 2556 แล้ว แต่หลาย ๆ ท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2555 สวัสดีค่ะทุกท่าน ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีงบประมาณ 2556 แล้ว แต่หลาย ๆ ท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2555 สวัสดีค่ะทุกท่าน ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีงบประมาณ 2556 แล้ว แต่หลาย ๆ ท่าน ยังคงยุ่งกับการเคลียร์ งานต่าง ๆ ของปีที่แล้วกันอยู่ เอาใจช่วยทุกท่าน ให้เคลียร์งานให้แล้วเสร็จนะคะ เพื่อเริ่มต้นงานใน ปีงบประมาณใหม่กัน ในส่วนของ เราชาว GFMIS ได้เร่ง ดำเนินการช่วยเหลือทุกท่าน ในส่วนของการ เบิกจ่ายเงินให้บรรลุเป้าหมาย หากใครมีปัญหาหรือ ต้องการ ความช่วยเหลือก็สามารถสอบถามมายัง กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS) ได้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่าน ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีงบประมาณ 2556 แล้ว แต่หลาย ๆ ท่าน ยังคงยุ่งกับการเคลียร์ งานต่าง ๆ ของปีที่แล้วกันอยู่ เอาใจช่วยทุกท่าน ให้เคลียร์งานให้แล้วเสร็จนะคะ เพื่อเริ่มต้นงานใน ปีงบประมาณใหม่กัน ในส่วนของ เราชาว GFMIS ได้เร่ง ดำเนินการช่วยเหลือทุกท่าน ในส่วนของการ เบิกจ่ายเงินให้บรรลุเป้าหมาย หากใครมีปัญหาหรือ ต้องการ ความช่วยเหลือก็สามารถสอบถามมายัง กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS) ได้ค่ะ สนง. คลัง จ. น่าน ขอให้ ส่วนราชการส่งคืน อุปกรณ์ GFMIS Token key (P3) ระหว่าง วันที่ 1- 30 พ. ย. 2555 สนง. คลัง จ. น่าน ขอให้ ส่วนราชการส่งคืน อุปกรณ์ GFMIS Token key (P3) ระหว่าง วันที่ 1- 30 พ. ย. 2555 กลุ่มระบบบริหารการคลัง สำนักงาน คลังจังหวัดน่าน  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ ว 396 ลว 4 ต. ค. 2555 เรื่องการยุบรวมสิทธิการอนุมัติ นำส่ง (P3) เพื่อให้ส่วนราชการมีความ คล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้นจึงยุบรวมสิทธิการอนุมัติ เอกสารเพื่อสั่งจ่าย (P2) ไว้ ด้วยกัน โดยอุปกรณ์ GFMIS Token Key สำหรับผู้อนุมัติรายการ นำส่งรายได้แผ่นดินหรือเงิน นอกงบประมาณแทน หน่วยงานอื่น (P3) ขอให้ ส่งคืนกรมบัญชีกลาง หนังสือเ วียน

2 ผลการอนุมัติการขยายเวลา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้วย เอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2555 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 83 ลง วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และ หนังสือกระทรวง การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 108 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิก จ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรอง เงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบ เดือนกันยายน 2555 ผ่านระบบ GFMIS รายการเอกสารสำรองเงินที่ ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย และยกยอด รอบเดือนกันยายน 2555 รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลา เบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือน กันยายน 2555 1. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เหลื่อม ปี 2. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ขยาย เวลาเบิกจ่าย 3. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เงิน นอกงบประมาณ, เงินกู้ สามารถตรวจสอบผลการ อนุมัติได้ที่ www. gfmis.go.th ผลการอนุมัติการขยายเวลา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้วย เอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2555 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 83 ลง วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และ หนังสือกระทรวง การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 108 ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิก จ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรอง เงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบ เดือนกันยายน 2555 ผ่านระบบ GFMIS รายการเอกสารสำรองเงินที่ ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย และยกยอด รอบเดือนกันยายน 2555 รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลา เบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือน กันยายน 2555 1. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เหลื่อม ปี 2. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ขยาย เวลาเบิกจ่าย 3. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เงิน นอกงบประมาณ, เงินกู้ สามารถตรวจสอบผลการ อนุมัติได้ที่ www. gfmis.go.th กลุ่มระบบบริหารการคลัง สำนักงาน คลังจังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 สำหรับ ติดต่อ GFMIS Helpdesk งดใช้บริการชั่วคราว กรุณาติดต่อหมายเลข 0 2298 6341 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 สำหรับ ติดต่อ GFMIS Helpdesk งดใช้บริการชั่วคราว กรุณาติดต่อหมายเลข 0 2298 6341 รหัสงบประมาณและ รหัสกิจกรรมหลักสำหรับ ปีงบประมาณ พ. ศ.2556 1. รหัสกิจกรรม หลักสำหรับปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 2. รหัส งบประมาณสำหรับ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 3. รหัส งบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของ กรมบัญชีกลาง สำหรับ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ส่วนราชการสามารถ ดาวน์โหลด รหัสงบประมาณและรหัส กิจกรรมหลักประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ได้ที่ www. gfmis.go.th


ดาวน์โหลด ppt ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2555 สวัสดีค่ะทุกท่าน ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีงบประมาณ 2556 แล้ว แต่หลาย ๆ ท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google