งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับปีงบประมาณ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับปีงบประมาณ 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับปีงบประมาณ 2549
ก. เฉพาะส่วนของสินทรัพย์ที่ยกยอด ยกยอดเป็นสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด / Interface ** นำเข้าสินทรัพย์รายตัว (Form A) ปี 2548 ส่วนราชการทั่วไปและมหาวิทยาลัยบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาเองด้วย บช.01 ประเภท JV (Excel Loader) ZGL_JV (GFMIS TERMINAL) องค์กรอิสระ องค์การมหาชน กองทุนบันทึกผ่าน บช.05 ส่วนราชการดำเนินการประมวลผลค่าเสื่อม(ระดับกรม) ผ่าน ZAFAB (GFMIS TERMINAL) ปี 2549 หมายเหตุ ** : ส่วนราชการทั่วไปใช้บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดและ/หรือนำเข้าสินทรัพย์รายตัว มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน กองทุนใช้บัญชีสินทรัพย์ - Interface

2 สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับปีงบประมาณ 2549
ข. สินทรัพย์ที่บันทึก/ตรวจรับเข้าระบบตั้งแต่ 1 ต.ค. 48 เป็นต้นไป ส่วนราชการทั่วไป มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระองค์การมหาชน กองทุน ปี 2548 ส่วนราชการดำเนินการประมวลผลค่าเสื่อม(ระดับกรม) ผ่าน ZAFAB (GFMIS TERMINAL) ส่วนราชการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาเองด้วย บช.01 ประเภท JV (Excel Loader) ZGL_JV (GFMIS TERMINAL) ส่วนราชการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาเองด้วย ผ่าน บช.05 ปี 2549 หมายเหตุ : ส่วนราชการทั่วไปต้องล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวรของเดือนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะทำการประมวลผลค่าเสื่อมราคา

3 ทบทวนขั้นตอนดำเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
1. ล้างรายการพักสินทรัพย์เข้าสินทรัพย์รายตัว (ผ่าน GFMIS TERMINAL : F-04) ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีพักสินทรัพย์ เพื่อดูว่ามีการล้างพักสินทรัพย์อย่างครบถ้วนในแต่ละเดือน (ผ่าน GFMIS TERMINAL : FBL3N) 2.1 ถ้าพักสินทรัพย์ = 0 ดำเนินการตามขั้นตอน 3. 2.2 ถ้าพักสินทรัพย์ ≠ 0 ดำเนินการตามขั้นตอน 1. ดำเนินการประมวลผลค่าเสื่อมราคา 3.1 กรณีสินทรัพย์รายตัว ประมวลผลค่าเสื่อมราคาผ่าน GFMIS TERMINAL 3.2 กรณีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด / สินทรัพย์ - Interface คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา

4 การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
ขั้นตอน GFMIS Terminal สินทรัพย์ถาวรรายตัว รับของ ปีบัญชี 2548 ตั้งเบิกปีบัญชี 2548, 2549 เป็นสินทรัพย์ ปีบัญชี 2548 รับรู้สินทรัพย์ถาวรในขั้นตอนรับของ (คำสั่งงาน : MIGO) ตามวันที่รับของ รับของ ปีบัญชี 2549 ตั้งเบิกปีบัญชี 2549 เป็นสินทรัพย์ ปีบัญชี 2549 พักสินทรัพย์ รับรู้สินทรัพย์ถาวรในขั้นตอนการล้างพักสินทรัพย์*(คำสั่งงาน : F-04) รับรู้สินทรัพย์ถาวรในขั้นตอนการล้างพักสินทรัพย์**(คำสั่งงาน : F-04) Excel Loader ตั้งเบิกปีบัญชี 2548 หมายเหตุ * วันผ่านรายการและวันที่เอกสารต้องเป็นปีบัญชี 2548 เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาปี โดยพิจารณาจากวันที่เอกสารหรือวันที่ผ่านรายการแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ** วันผ่านรายการและวันที่เอกสารต้องเป็นปีบัญชี 2549 เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาปี โดยพิจารณาจากวันที่เอกสารหรือวันที่ผ่านรายการแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

5 ข้อแนะนำ กรณีใช้ระบบสินทรัพย์รายตัว ส่วนราชการต้องประมวลค่าเสื่อมราคาของปีบัญชี 2548 ทีละงวด ก่อนการประมวลผลค่าเสื่อมราคาของปีบัญชี 2549 ส่วนราชการสั่งประมวลผลค่าเสื่อมราคาของปีบัญชี 2548 (สินทรัพย์รายตัว) และ/หรือบันทึกค่าเสื่อมราคาของปีบัญชี 2548 (สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด) แต่งวดการบันทึกรายการไม่เปิด ส่วนราชการจะต้องติดต่อสำนักมาตรฐานบัญชีภาครัฐ เพื่อให้ดำเนินการเปิดงวดการผ่านรายการให้ ผลกระทบจากการบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาย้อนหลัง คือ งบการเงินจะเคลื่อนไหว เนื่องจากรายการดังกล่าวกระทบค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม

6 บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ถาวรไม่ระบุรายละเอียด (เพิ่มเติมจากผังบัญชี 27
บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ถาวรไม่ระบุรายละเอียด (เพิ่มเติมจากผังบัญชี 27.1) ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด สินทรัพย์ทางการทหารไม่ระบุรายละเอียด สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด


ดาวน์โหลด ppt สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับปีงบประมาณ 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google