งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Corporate Plan. วิสัยทัศน์ (vision) มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำ อย่างมีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน Water solution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Corporate Plan. วิสัยทัศน์ (vision) มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำ อย่างมีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน Water solution."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Corporate Plan

2 วิสัยทัศน์ (vision) มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำ อย่างมีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน Water solution for all

3 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่น และห่วงใยสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เป็นศูนย์ความรู้ ทางเทคโนโลยีด้านน้ำ ในระดับภูมิภาค พัฒนาและจัดการระบบประปา น้ำ Reuse น้ำเสีย ด้วยเทคโนโลยี และต้นทุนที่เหมาะสม สร้างความภาคภูมิใจ แก่พนักงานในฐานะ ผู้นำด้านการจัดการน้ำ รักษาอัตราการเติบโต ทางธุรกิจอย่างโปร่งใส และบูรณาการ จัดหาแหล่งน้ำ & บริหารจัดการโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ เพื่อการอุปโภค บริโภค & อุตสาหกรรม อย่างพอเพียง พันธกิจ (Missions)

4 ด้านการจัดการ ด้านการเรียนรู้ การพัฒนาองค์กร & เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกลุ่มผู้มี ผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders) ด้านการเงิน และการลงทุน กลยุทธ์ (Strategies)


ดาวน์โหลด ppt Corporate Plan. วิสัยทัศน์ (vision) มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการน้ำ อย่างมีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน Water solution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google